Feb 21

Vägvalets styrelse har enhälligt beslutat att Vägvalet som enskilt parti ställer upp i regionvalet 15 maj 2011.

Beslutet om trängselskatten berör invånare i hela Västra Götalandsregionen.  Härmed ges invånarna i samtliga regionens kommuner möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan genom att lägga sin röst på Vägvalet.

Trafik- och infrastrukturfrågor blir allt viktigare i regionen. Därför är det av största vikt att få in företrädare mot trängselskatten även i regionfullmäktige.

Vägvalet har till dags dato samlat in 28 000 namnunderskrifter för en folkomröstning om trängselskatten, varav cirka 6 000 från kranskommunerna, vilka överlämnades till Göteborgs Stad i december 2010 tillsammans med en motion till kommunfullmäktige.

Passa på och kom och träffa oss den 5 mars kl. 12.00 – 15.00 på Scandic Opalen i Göteborg (Engelbrektsgatan 73, konferensrum Bohus 1 och 2) då vi informerar allmänheten om Vägvalet.

Vägvalets Styrelse
Göteborg 2011-02-21

Presskontakt:
Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Feb 20

Idag, 20 februari 2011, fyller Vägvalet ett år! Det var för exakt ett år sedan vi konstituerade oss som ett parti via en interimsstyrelse och skickade in protokoll och anmälan till Valmyndigheten. Det första årsmötet hölls sedan den 28 mars 2010.

Mycket har hänt på ett år och vi vill återigen passa på att tacka alla som röstade på oss. Kanske blir det kommande året fyllt av lika många händelser som det förra? I morgon kör vi i gång!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Feb 15

Läs hela debattartikeln här.

Feb 13

Den 25 november 2010 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att tillstyrka att Göteborgs Stad översänder framställan enligt bilaga 2 i stadskansliets tjänsteutlåtande till Regeringen. Till grund för detta beslut låg Trafikverkets och Stadskansliets underlag Handling 2010 nr 174 Revidering av trängselskattesystemet i Göteborg.

Vägvalet har efter lång korrespondens med Trafikverket om utlämning av vissa dokument fått vetskap om att det tillkommit ett dokument Korrigering av felaktig uppgift i framställan och bilaga 3 som inte fanns när Göteborgs Kommunfullmäktige tog beslutet på det reviderade förslaget av trängselskattesystemet i Göteborg den 25 november 2010.

Enligt korrigering har Trafikverket upptäckt att man räknat fel och återgivit siffror felaktigt. En felaktighet som ledamöter i fullmäktige, göteborgare och press aldrig fått ta del av. Detta påvisar hur stor osäkerhet det finns i förslaget eftersom beslutet måste drivas fort och osammanhängande så att till och med Trafikverket tappar bort sig.

Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket skriver i brevet till regeringen:

”Felet upptäcktes i vecka 49, det vill säga tidsmässigt efter det att Kommunfullmäktige i Göteborg valt att gå fram med framställan till er. Trafikverket bedömer att felet – som alltså även fanns i fullmäktiges beslutsunderlag – inte borde påverka fullmäktiges beslut i sak då felet snarare underskattar skälen att göra denna framställan.

Vecka 49 hade Kommunfullmäktige sammanträde torsdagen den 9 december 2010 men inget om detta fel fanns med på dagordningen. Märkligt nog togs det heller aldrig upp på Kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2011.

Det är anmärkningsvärt att formella fel som dessa får ske och Vägvalet skickar därför idag en interpellation till kommunstyrelsen med den direkta frågan om kommunstyrelsen hade vetskap om detta och om beslutet borde tas om.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Feb 11

Vägvalet nominerar Karin Törnqvist till Göteborgs Stads Förtjänsttecken 2011.

Karin har verkat som teknisk konsult hos Göteborg Energi och då uppvisat ett starkt civilkurage genom att ifrågasätta missförhållanden inom organisationen.

Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening.

Det är en vacker teori men i praktiken är det ofta förenat med ett stort personligt risktagande att påpeka om något är oetiskt eller rent av olagligt på jobbet. Men den som öppet klagar eller kritiserar verksamheten på sin arbetsplats blir sällan populär.

Karin Törnqvists gärning bidrar till att visa alla medborgare att det är möjligt att ifrågasätta oegentligheter som förekommer och vi anser att utmärkelsen stärker detta.

Hon bör hyllas för sitt mod och engagemang för stadens bästa och vi bör alla ta del av de erfarenheter hon har för att förbättra situationen för andra som vill träda fram men som inte vågar.

Vi anser att vi med denna nominering uppfyller kommunfullmäktiges presidiums kriterier om lämplig kandidat.

Tillsammans med personer som Karin Törnqvist skapar vi en Göteborgsanda som både medborgarna och kommunen kan dela.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Anna Irving
Stefanos Papaioannou
Carin Sjölander

Se nomineringsbrevet här.

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Jan 26

Vid det första sammanträdet väckte Vägvalet frågan om det var nödvändigt att Trafikkontoret överklagade godkända dispenser från länsstyrelsen. Idag kan man läsa följande i justerat protokoll från Trafiknämndens sammanträde den 20 januari:

§20 Diarienummer 2225/10

Fråga från Theo Papaioannou (VägV) angående Trafikkontorets överklagande av dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan och Odinsgatan

Trafikdirektör Birgitta Hellgren meddelar att Trafikkontorets överklagande kommer att återtas.

Läs protokollet här.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Jan 24

Den 24 januari har Vägvalet lämnat över följande motion och interpellation till kommunfullmäktige:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Jan 04

Den 4 januari har Vägvalet lämnat över följande interpellation till kommunfullmäktige:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Dec 30

Vägvalet önskar Gott Nytt År!

2010 är snart till ända och det har varit ett spännande år. Vi tackar alla som stött och stödjer oss och som bidragit till namninsamlingen. Vi ser nu fram emot nästa år och dess utmaningar som det nya året för med sig.

Dec 08

Läs hela debattartikeln här.

Dec 07

Imorgon onsdag den 8 december kl. 11.30 överlämnar Vägvalet i Göteborg 22900 namnunderskrifter med krav på folkomröstning till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén. Även personer utanför Göteborg har skrivit på varvid insamlade namn är ca 28600.

I enlighet med Kommunallagen 5 kap § 23 begär Vägvalet att det i Göteborgs kommun hålls en folkomröstning om införandet av trängselskatt. Frågan i folkomröstningen bör vara ”Anser du att trängselskatt för biltrafik skall införas i Göteborg?”

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Lag (2006:369).

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

Nov 30

Vägvalet har uppnått sitt mål och samlat in 22300 namnunderskrifter för att kräva folkomröstning om trängselskatten i Göteborg enligt kommunallagen 5 kap § 23, vilken säger att viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade i kommunen (5% är ca 20250).

Antal insamlade namnunderskrifter:

  • Göteborg: 22300
  • Regionen: 5500
  • Totalt: 27800

Vägvalet uppfyller därmed sitt första åtagande som vi gick till val på; krav på folkomröstning.

Du som vill stödja oss i denna fråga inbjuds att närvara onsdagen den 8 december 2010 kl. 11.30 på Gustaf Adolfs Torg då namnlistorna kommer att överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén.

Press inbjuds också att närvara vid överlämnandet av namnlistorna.

Theo Papaioannou
Vägvalet
email dolt; JavaScript krävs
0734-42 45 42

Nov 23

Läs hela repliken här.

Nov 10

Idag fick Anna Irving (VV) äntligen svar från Finansdepartementet på sin fråga, som hon ställde den 8 oktober 2010, om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Svaret är helt i linje med vad Vägvalet sagt det senaste halvåret.

Fi2010/4602

Hej Anna

Tack för din e-post till Finansdepartementet. Du har fått vänta länge på svar på din fråga om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.

Vänligen

Finansdepartementet

Vägvalet ställer sig därför kritiskt till de partier och dess förespråkare som under hela valkampanjen och även än idag hävdat att man är tvingad av regeringen att införa trängselskatten. Vägvalet kan inte se annat än att man vilseleder Göteborgs invånare i frågan. Det är dags att på allvar börja diskutera alternativa lösningar då beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha.

Vägvalet
Theo Papaioannou, Partiledare
email dolt; JavaScript krävs
0734-42 45 42

Nov 05

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder.

Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

– Från Alliansens sida var det en hederssak att stå fast vid vårt erbjudande. Med överenskommelsen får Vägvalet en rimlig politisk plattform. De får också plats i de nämnder och styrelser som har bäring på partiets hjärtefråga, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

– Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

– Jag är glad att Kristdemokraterna ges möjlighet att fortsätta verka i Kommunstyrelsen, säger David Lega, gruppledare (KD).

– Vi är nöjda med den uppgörelse vi gjort med Alliansen. Vi får med uppgörelsen de platser som vi behöver för att med kraft kunna påverka inom de områden som vi själva gått till val på, säger Theo Papaioannou, partiledare (VV)

För mer information, kontakta

Jonas Ransgård, gruppledare (M), 070-731 16 80
Rikard Ljunggren, stadssekreterare (M), 0707-61 11 40

Helene Odenjung, gruppledare (FP), 0707-61 27 48
Pär Gustafsson, pressekreterare (FP), 076-145 01 10

David Lega, gruppledare (KD), 073-512 34 56
Josef Bengtson, pressekretare (KD), 0730-40 00 41

Theo Papaioannou, partiledare (VV), 0734-424542

Nov 04

Vägvalet avbryter förhandlingar med SD eftersom vi inte kan gå med på SD:s krav om politisk sekreterare. Detta skulle innebära att det blir ett politiskt samarbete istället för en valteknisk samverkan. Vägvalets krav i förhandlingarna har hela tiden varit att kommunalrådsplatsen och dess sekreterare ska besättas av Vägvalet. Vägvalet kommer inte att gå vidare i några förhandlingar om nämnder.

Styrelsen, Vägvalet

Nov 03

Vägvalet har mött sin första stora utmaning efter en kort tid som folkvalt parti i kommunfullmäktige. Inför kommande mandatperiod delas nu viktiga uppdrag, nämnder och kommunalråd (kommunstyrelsen) upp mellan partierna.

Vägvalet värnar om demokratin och har ett ansvar inför sina väljare att agera för att stoppa trängselskatten, stoppa Västlänken och kräva folkomröstning, de tre frågor som vi i valet fick ett kraftfullt stöd av väljarna att driva.

De viktiga, långsiktiga utvecklingsfrågorna i Göteborg har flyttats från den normala politiska nämndeorganisationen till bolag och projektgrupper direkt under kommunstyrelsen. Allmänheten inbjuds visserligen till soppluncher och visning av olika modeller, men något konkret inflytande på planeringen finns inte ens i kommunfullmäktige. Därför är en kommunalrådsplats i kommunstyrelse en viktig positionering för att kunna påverka viktiga beslut som trängselskatten.

De Rödgröna har valt att inte förhandla med Vägvalet. Alliansen och Vägvalet har förhandlat men nådde inte hela vägen eftersom kommunalrådsplats inte erbjöds. De större partierna väljer istället att göra valteknisk samverkan inom de egna blocken vilket innebär att man slår samman sina mandat och får tillgodoräkna sig dessa vid uppdelningen. På grund av denna aktion av de övriga partierna, räcker inte längre Vägvalets fem mandat för att få den viktigaste platsen, som man är berättigad till och som krävs för att riva upp ett beslut om trängselskatten.

Det är tack vare demokratin som Vägvalet har fått en chans att påverka Göteborgs framtid. En demokrati som inte längre är gällande när det kommer till uppdelningen av kommunalrådsplatser och nämnder. Om alla partier hade värnat om demokratin och agerat under egen partibeteckning (proportionella val) hade Vägvalet fått den kommunalrådsplats man är berättigad till. De etablerade partierna har lagt över ansvaret på Vägvalet att hindra SD från tillträde till nämnder och inte visar därmed inget intresse för att ta sitt fulla ansvar.

Vägvalet anser att man har ett ansvar inför sina väljare och för att kunna påverka beslutet om trängselskatten, väljer vi att diskutera en eventuell valteknisk samverkan med SD. Vi understryker med fast hand att detta inte innebär att Vägvalet på något sätt samarbetar med SD i deras politiska frågor. Valteknisk samverkan innebär endast att vi får tillgodoräkna varandras mandat vid uppdelningen av uppdragen och kunna tillträda den plats i kommunstyrelsen som vi anser att valresultatet berättigar oss till.

Vi hoppas våra väljare stödjer oss i vårt val och vi är övertygade att de även förstår vår avsikt med detta.

Vägvalets styrelse

Theo Papaioannou, Partiledare
Tom Heyman, Vice Partiledare
Stefanos Papaioannou, Styrelseledamot
Martin Jocic, Styrelseledamot
Maria Papaioannou, Styrelseledamot
Theodor Camitz, Styrelseledamot
Håkan Andersson, Styrelseledamot
Anna Irving, Suppleant
Anders Åkvist, Suppleant

Okt 07

Läs hela artikeln här.

Sep 20

Vägvalet har fått 5 mandat i kommunfullmäktige vilket visar på att göteborgarna modigt protesterat mot trängselskatten.

Vi tackar alla som röstat på oss!

Vi kommer nu att förbereda vårt inträde i kommunfullmäktige kommande veckor framöver. Fortsätt skriva under våra namnlistor och skicka in till oss!

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media:

Sep 17

Vägvalet valstuga kommer att vara stationerad på Kungsportsplatsen under hela fredagen (kl. 10-18) och lördagen (kl. 10-17)

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
0705-08 78 90
email dolt; JavaScript krävs

Sep 16

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt fyra dagar innan valet i Göteborg ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att igen hastigt göra om beslutet reser många frågor som man väljer att dölja. Om antalet biltullar minskas vad blir då höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar men andra drabbas likväl och då kraftigare. Moderaterna visar på hänsynslös politik där man offrar delar av befolkning för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet rasar mot Hallbergs utspel om betalstation.

Vägvalet
Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Sep 16

Idag replikerar Tom Heyman på Jan Hallbergs utspel om att ändra förslaget om trängslskatt i Fria Ord i GP.

Läs inlägget här.

Sep 15

Företrädare för regeringen dementerar att beslutet om trängselskatt i Göteborg inte kan rivas upp. Vägvalet fick idag ett samtal från en privatperson som hade pratat med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ställde upp i en frågekväll i måndags för Moderaterna. Frågan som ställdes var om beslutet om trängselskatt verkligen var omöjligt att riva upp som Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) hävdar i media. Svaret från biståndsministern var att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Detta är intressant eftersom många av de sittande partierna hävdar motsatsen. Det reser också frågor kring Anneli Hulthéns och Kia Andreassons uttalanden i media där de bestämt påstår att regeringen tvingat Göteborgs kommun till detta beslut och att det är för sent att dra tillbaka.

Vägvalet har hela tiden hävdat att beslutet kan hävas men möts av ovanstående påståenden. Varför uttrycker sig Anneli Hulthén och Kia Andreasson på detta sätt och döljer möjligheterna för invånarna i Göteborg?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Sep 14

Se inslaget här.

Sep 14

Vägvalet kommer att vara på Västra Hamngatan 20 (grinden mellan Café Kosmos och Wettergrens) med start kl. 20.00.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
Tel. 0734-42 45 42
E-post. email dolt; JavaScript krävs

Sep 14

Läs artikeln här.

Sep 13

Läs artikeln här.

Sep 12

Anders Åkvist, medlem i Moderata Samlingspartiet sedan 3 år tillbaka, kontaktade alla moderata politiker i Göteborgs kommunfullmäktige och i Örgryte stadsdelsnämnd när frågan om trängselskatt i Göteborg blev aktuell i början av året för att försöka ändra partiets inställning i frågan. Tyvärr lyssnade ingen. Anders bestämde sig därför för att bli medlem i Vägvalet som driver frågan och är idag även suppleant i partistyrelsen.

Istället för att lyssna på sina medlemmar har moderaterna nu valt att utesluta Anders Åkvist då hans medlemskap i Vägvalet inte går i linje med det egna partiet.

Anders säger:
”Moderaterna får inte min röst i kommun- och region-valet i år, men jag hade tänkt rösta på dom i riksdagsvalet. Vill dom inte ha mig som medlem så får dom inte min röst där heller.”

De ”Nya Moderaterna” uppvisar genom detta att de inte är lyhörda för folkets röst och utesluter oliktänkande. Istället för att engagera sig i frågan som berör många göteborgare väljer man att istället fokusera på att utesluta en medlem som yttrar sin åsikt.

Kom till vår valstuga den 15 september kl. 14.00 på Drottningtorget så berättar vi mer.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
0705-08 78 90

Anders Åkvist
Styrelsesuppleant, Vägvalet

Sep 11

Läs hela artikeln här.

Sep 11

Läs hela debattartikeln här.

preload preload preload