Ett alternativ till det Västsvenska paketet

Vägvalet har lämnat ett förslag på ett alternativ till det Västsvenska paketet.

Ledande politiker fortsätter säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur Staten, som skulle satsa 17 mdr kr, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Kostnaden för paketet blir 14,25 mdr kr istället för 34, d.v.s. ca 20 mdr kr mindre.


Intäkter (mdr kr)
Nuvarande
paket
Alternativt
paket
Trängselskatt
Ökade markvärden
Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen & Region Halland
Staten
14
0,75
 1,25
1
17


1,25
1
12
 34  14,25
Kostnader (mdr kr)
Västlänken
Kollektivtrafikåtgärder
Effektiva trafiksystem
Diverse kollektivtrafikåtgärder & effektiva trafiksystem
Marieholmstunnel
Ny Göta älvbro
Västlänk 2021 Etapp 1
Göta Ringen
20
4,6
3,2

4,2
2
3,85
4,2
2
3
1,2
 34  14,25


Trängselskatten är en orättvis beskattning som tas ut av fel skäl och har införts utan medborgarens påverkan. Trängselskatten kan därför enkelt tas bort ur paketet. (14 mdr kr)

Ökade markvärden har ingen riktigt kunnat förklara hur dessa ska räknas hem. Även denna intäktspost tas bort. (0,75 mdr kr)

Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen och Region Halland medfinansierar likt idag. (oförändrat 1,25 respektive 1 mdr kr)

Staten finansierar 12 istället för 17 mdr kr och minskar därmed sitt åtagande med 5 mdr kr.

Västlänken är som Vägvalet påpekat från start ett olönsamt projekt med väldigt hög risk, både ur ett kostnads- och byggperspektiv. Projektet har en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 motsvarande -9,3 mdr kr och är hårt kritiserat av Riksrevisionen. Stora delar av Liseberg kommer att rivas när det nu framkommer att problemen med Örgrytevägens alla ledningar är större än man trott. Beräkningar visar redan att projektet överskridit nuvarande 20 mdr kr. Vi riskerar få en ny ”Hallandsås” tvärs genom centrala Göteborg. Västlänken ska helt enkelt bort! (20 mdr kr)

Kollektivtrafikåtgärder (4,6 mdr kr) och effektiva trafiksystem (3,2 mdr kr) har inte definierats. Ingen vet vad de ska leda till mer än bl.a. bussfiler, förlängning av perronger m.m. Observera då att inköp av nya bussar eller tåg, och dessvärre inte heller hanteringen av ökat kollektivtrafikresande, ingår i denna kostnad. Denna kostnad justeras i paketet 3,85 mdr kr.

Västlänk 2021 är ett förslag som mycket väl skulle kunna hantera inpendlingen istället för Västlänken och som kan byggas i två etapper. Förslaget har aldrig utretts av Trafikverket! Etapp 1 är en pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen som beräknas kosta ca 3 mdr kr. Etapp 2 är en förstärkning i sydlig riktning förbi Gårda och Lisebergsstationen som beräknas kosta ca 3 mdr kr som kan byggas senare om behovet uppstår. (3 mdr kr)

Göta Ringen är Vägvalets förslag på en västlig ringled som tveklöst är det mest miljövänliga för staden då den leder biltrafiken runt. Mycket nytta för göteborgarna till en väldigt låg kostnad och ingen större byggtid med större störningar. (1,2 mdr kr). 

Både Västlänk 2021 och Göta Ringen ligger som motioner hos Göteborgs kommunfullmäktige.

Med Vägvalets förslag har vi:

  • besparat göteborgarna trängselskatten
  • hanterat inpendlingen
  • delvis hanterat genomfartstrafiken
  • eliminerat riskprojektet Västlänken
  • tillfört satsningar som löser problem i närtid
  • sparat 5 mdr kr till staten
  • ett paket som endast kostar 14,25 mdr kr som löser samma problem, d.v.s. ca 20 mdr kr billigare
  • skapat en klarare ansvarsfördelning mellan stat/kommun/region

Observera att då har inte en enda skattehöjning tagits med i beräkningarna.

Läs debattartikel i GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: email dolt; JavaScript krävs

preload preload preload