Anders Torwald – kandidat #7

Miljö är viktigt

Vägvalet tycker det är viktigt att minska klimatutsläppen, inte bara i Göteborg, utan i hela Sverige, och i hela världen. Klimatet är globalt, inte lokalt. Insatser ska göras där de gör störst nytta globalt och därför stöds de initiativ som beslutas på riksnivå.

Att klimatet håller på att förändras diskuteras på flera håll och att förändringar med klimatet sker är sannolikt. Att vi bör fundera på åtgärder är nödvändigt. Däremot är orsakerna bakom förändringarna svåra att enskilt peka på vilket också diskuteras bland ledande forskare. Miljön är något som engagerar de flesta och många gör vad de kan för bidra till en bättre miljö.

Vägvalets utgångspunkt är att vi ska hjälpa medborgarna att göra klimatsmarta val i vardagen och genom bred förankring.

Stadens klimatstrategi

Klimatstrategin innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet.

Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inblandning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömda att misslyckas när förankring saknas.
Det finns ett antal strategier som kommunen bör ägna sig åt som till exempel:

  • Planera för ett energi- och transporteffektivt samhälle
  • Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen
  • Gå över till fossilfritt bränsle i fjärrvärmen
  • Energieffektivisera Göteborgs kommunala fastighetsbestånd
  • Fortsätta satsa på fjärrkyla
  • Främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el, till exempel genom att underlätta installation av solpaneler på fastigheter
  • Minska klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av infrastruktur för transport

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.