Anmärkningsvärda punkter i Vägverkets förslag

Efter att ha läst det reviderade förslaget om tidsdifferentierade skatter som Vägverket presenterade igår så finns det en hel del punkter att fundera över.

“På grund av driftkostnaderna för systemet bör skatten i lågtrafik inte sättas för lågt.”

“På grund av en ökad beräknad kostnad för objektet Västlänken har därefter intäktsmålet för trängselskatten höjts.”

“Det analysverktyg som använts för effektbedömningar av trängselskattesystemet är SAMPERS. Att modellera ett tidsdifferentierat avgiftssystem med en flerpassageregel i SAMPERS har inneburit komplikationer. På grund av den knappa utredningstiden har vi inte haft möjlighet att göra de utvecklingar av modellverktyget som krävs för att det fullt ut ska klara av en flerpassageregel. De effektbedömningar av trängselskattesystemet vi redovisar ger i stort tillfredsställande resultat vad gäller effekterna av en flerpassageregel men det är av stor vikt att utredningen får möjlighet att ytterligare utveckla modellverktyget för att säkrare kunna beräkna effekten på trängsel, miljö och intäkter av systemet.

“I likhet med rapporten från 18 december 2009 är resultaten i denna rapport behäftade med vissa osäkerheter.”

Se förslaget i sin helhet här.

Man har i förväg nu justerat avgifterna för att hantera ökade kostnader för t.ex. Västlänken, men även för att osäkerhet kring driftskostnaderna som kommer att uppstå. Återigen beklagar sig även utredningsgruppen om att tiden är för knapp vilket medför osäkerhet i vissa bedömningar.

Det är detta förslag som Göteborgs kommunfullmäktige ska ta beslut om den 11 mars.

Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

  • Enda argumentet för trängselavgifterna är att dra in pengar till olika trafikprojekt. Tyvärr inte till tunnelbana eller andra snabblösningar. Det är rena utpressningen. Göteborgs kollektivtrafik är eftersatt sedan mycket länge och under all kritik, och ger inte resenärerna något vettigt alternativ till bilen. Det värsta är att kringleder lämnas fria, att genomfartstrafiken också fångas in, att bara de i stan kan köra fritt så länge de inte lämnar stan vilket känns klart kontraproduktivt till tanken om en bra milj i innerstan.
    Vore miljöargumentet viktigt skulle man satsa på bra kollektivtrafik först. Jag skriver naturligtvis under protesten! Uno