Budget 2017

Vägvalet är ett parti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.
Ladda ned som pdf

Göteborg Budget 2017

Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Efter två försök att få till en folkomröstning, varav ett som vi själva stod för, lyckades Göteborgs-Tidningen samla in enastående 91 000 underskrifter vilket ledde till att en folk-omröstning genomfördes i samband med valet 2014. Resultatet var glasklart då 57 % av göteborgarna röstade bort trängselskatten och därmed sa nej till Västlänkens finansiering.

Inte nog med att Alliansen och de rödgrönrosa i Göteborg valde att inte följa resultatet i folkomröstningen, avtalet har även brutits av staten i och med att pengarna från trängselskatten konfiskerats och därmed inte längre går till att bekosta infrastrukturåtgärder i regionen. Det som Vägvalet påpekade redan 2010, det vill säga att avtalsparterna i kohandeln kring det Västsvenska paketet inte är jämlika, har nu bevisats. Men detta ignorerades av såväl den styrande minoriteten som alliansen vilket leder till att förtroendet för det politiska systemet urholkas ännu mer.

När politiken väljer att bortse från folkviljan i en så stor fråga blir det svårt att tro att de ska kunna hantera de stora utmaningar som staden står inför. Staden ska hantera viktiga servicefunktioner som skola, upprustning av bostäder, integration, segregation, äldreomsorg och trygghet. Vi har därför genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra för att lyckas.

Vi vill bland annat att man ska avveckla stadsdelsnämnderna och inrätta en central skolförvaltning så att likvärdighet kan uppnås över hela staden. I vår budget omfördelas stadsdelsnämndernas pengar till en egen kostnadspost för skolan.

Vi vill att medborgaren involveras mer i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Här följer några nedslag i årets budget:

Central Skolförvaltning – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdels-nämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en första nödvändig åtgärd för att nå bättre kvalitet i Göteborgs. I årets budget har vi därför separerat skolan från stadsdelarnas budget. Resurserna till skolan ska prioriteras till just elevernas lärande och inget annat. Grupperna i skolan ska bli mindre så att studiero och studie-motivation åter kan finnas i skolas arbetsmiljö. Resultaten och mätningar av skolan visar på att en förändring behövs så att varje elev kan följa sin individuella plan.

Medborgarinflytandet – Medborgarinflytandet i Göteborg Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför lägger vi stort fokus på med-borgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Vägvalet vill utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och presenteras för medborgarna i Göteborg. Vidare vill vi utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna. Vi vill också skapa fler mötesplatser för demokrati och dialog. Vi vill helt enkelt att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Ett konkret förslag till förbättring är hur staden hanterar information. När medborgare vill veta hur beslut fattats, och vilka grunder som finns för beslut, ska det vara enkelt att få ta del av handlingar. Idag har staden föråldrade riktlinjer som behöver uppdateras. Hur allmänna handlingar ska lämnas ut ska vara lika över hela staden. Allmänna handlingar ska lämnas ut i första hand digitalt utan avgifter.

Bostadspolitiken – För att komma framåt måste det finnas ekonomi även i förvaltning av hyresfastigheter. Med enklare planering, andra byggmetoder och lägre markkostnader kan vi antagligen komma en bit på vägen, men det krävs även ändrad lagstiftning i vissa fall. De kommunala fastighetsbolagen borde få ett tydligare uppdrag än vad man har idag. Vi vill ta bort unika Göteborgskrav, hjälpa mindre byggare att komma hit och öka takten av mark-anvisningar. Så att fler bostäder kan byggas för fler. Staden ska också hantera Göteborgs silhuett varsamt och bevara Göteborgs karaktär med förnyelse.

Monstertunneln (Västlänken) – Västlänken är kanske det främsta exemplet på hur en felprioritering har tillämpats. Den totala kostnaden för pendeltågstunneln med dess fördyringar och tilläggsinvesteringar är nu 60-80 miljarder kronor (innehållande indexuppräkning från basåret 2009, låne-, ränte- och uppbördskostnader). Den kostnaden kan inte finansieras med nu-varande investeringsramar. Det är ett av de mest olönsamma projekt som någonsin planerats i Sverige. Nyttan för medborgarna kan inte heller bevisas. Vägvalet anser att det finns flera alternativ till Västlänken som ska utredas.

Omförhandla det Västsvenska paketet – Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. Staden har antagit en ny cykelplan, “Cykelplan för en nära storstad 2015-2025”. Planen är i största delen mycket bra och lovande. Det är viktigt att det som planen beskriver också omsätts i verkligheten vid ombyggnad och då ny infrastruktur och nya trafikmiljöer byggs. Ett nytt förslag är att cykelfärjan flyttas tillbaka från Stenpiren till Rosenlund.

Stadsdelsnämnder – Nämnderna klarar inte sitt uppdrag och vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan frita sig från ansvar med motivet att verksamheten har delegerats. Vägvalet anser att det är dags att ta konsekvenserna av att stadsdelsnämndsreformen var ett administrativt stickspår som inte gav de fördelar som man hoppades på. Vägvalet vill därför ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd.

Äldreomsorg – All omsorg om äldre måste vara baserad på individuella behov och önskemål. Individen måste betraktas som en fullvärdig person med möjlighet att själv få göra egna val där så är möjligt. Den rödgrönrosa majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) men nu har LOV beslutats av Kommunfullmäktige att gälla inom hemtjänsten. Nu måste fokus läggas på att utöka, förbättra äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Om en person nekas plats kan man inte säga att valfrihet råder i äldreomsorgen.

Bolag – Vägvalet anser att den nya organisationen har skapat en alldeles för stark makt-koncentration. Vi finner det orimligt att ett enda bolag (Stadshuset AB) skall hantera halva kommunens verksamhet. Det blir näst intill omöjligt att få reda på vad som sker i dotterbolag långt ner i organisationen. Modellen brister i öppenhet och transparens. Därför ska antalet bolag minskas.

Vägvalet vill:

Medborgarinflytandet
– utveckla medborgarinflytandet
– att Göteborg stad blir bäst på närdemokrati och medborgardialog
– utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
– öka antalet mötesplatser för demokrati och dialog

– att utlämning av allmänna handlingar förenklas och lämnas utan avgifter

 

Bostad
– förbättra konkurrensen på byggmarknaden
– skapa enklare planering och byggmetoder
– förbättra underhållet av miljonprogrammen
– verka för en minskad bostadssegregation

– hantera stadens silhuett varsamt

 

Ekonomi
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– att anställningsformerna ska anpassas efter behov och personalens individuella önskemål
– inte att staden medverkar till medfinansiering av statlig infrastruktur, aktuella sverigeförhandlingen med höghastighetståg bör avslutas
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen

– förbättra företagsklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt

– att staden ska flytta ut kommunala arbetsplatser till de yttre stadsdelarna för minska segregationen

 

Trafik
– att staden skapar långsiktig, behovsbaserade trafikstrategier för Göteborg
– stoppa monstertunneln för pendeltåg till Haga (Västlänken)
– att Göteborg Stad  följer folkomröstningen och hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten
– att Göteborg Stad omförhandlar det Västsvenska paketet enligt 5 föreslagna riktlinjer
– att fler alternativ till Västlänken utreds
– Göta Ringen färdigställs
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg vacker stad
– minska klottret i Göteborgs stad
– att kommunen tydligare skiljer mellan gång- och cykeltrafik i budget, planering och i verklighet

– att cykelfärjan flyttas tillbaka från Stenpiren till Rosenlund
– att satsningar på cykel utvärderas så att rätt saker genomförs som är bäst lämpade för cyklisterna
– att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar
– att boendeparkeringen inte förändras
– att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå
– att fiktiva parkeringsköp inte införs

 

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna
– ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder
– samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd

 

Barnomsorg
– att barnomsorgen prioriteras och kvalitetssäkras
– föräldrar skall erbjudas tillgänglig förskoleplats inom fyra månader
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– att alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– att det ska vara max 20 barn per grupp och max 10 barn per pedagog på fritidshemmen
– att alla stadsdelar ska erbjuda fria aktiviteter
– att unga ska få delaktighet och inflytande över sin fritid
– att det skapas fler mötesplatser för unga med plats för spontan- och kvällsaktiviteter ska öka
– att systemet för föreningsbidrag blir snabbare, enklare och mer flexibelt
– att fritidsaktiviteter och föreningsliv får en tydligare plats när det gäller nyanländas etablering i samhället
– att staden utbildar föreningarna så att de kan agera rättvist och jämställt

 

Skola
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar
– att elevers avgångsbetyg ska förbättras
– grundskolans klasser ska ha max 20 elever per lärare
– att staden inför en självständig skolförvaltning

– att studiemotivationen ska öka med bland annat mer lärartid

– att yngre skolbarn får fri simskola

– att staden utreder en byggnation av studentbostäder i tex Angered

 

En vattensäker kommun

– att Göteborgs stad föregår med gott exempel och uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun
– tillsätta livräddare/badvärdar på de kommunala badplatserna i Göteborg under badsäsongen
– tillföra 5 miljoner kronor för att säkerställa våra badplatser i Göteborg

 

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom
– att äldre ska få göra egna val

– att inga fler äldreboenden läggs ner

– att anhörigvårdare och volontärer stöds

 

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras
– att ingen skola ska hindras från att ansluta sig till El Sistema
– att staden utreder förutsättningarna för ett maritimt centrum i Frihamnen

– att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg

 

Bolag
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden
– avveckla Parkeringsbolaget AB och överföra dess verksamhet till Trafiknämnden

 

Miljö
– att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden
– att återvinning hämtas vid bostaden för både flerfamiljshus och enfamiljshus
– införa obegränsat antal fria besök på återvinningscentralerna för hushållen i staden
– att köksavfall och trädgårdsavfall ska kunna hämtas vid bostaden
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att avloppsreningsverken byggs ut för att klara hanteringen av köksavfall som transporteras med avloppsvattnet
– att köksavfall och trädgårdsavfall omvandlas till biogas i stadens närhet för att undvika långa transporter

Budgetprocess
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för alla
– att investeringsramen för 2017 blir 1 146 Mkr

Presskontakt:Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar