Dags att städa upp i träsket

I dagens GP kan vi idag läsa att Vägvalet lämnar en interpellation gällande VD-avtalen som inte följer majoritetens egna politiska beslut.

De flesta göteborgare blir säkert lika upprörda som vi över att läsa om VD-avtalen som har slutits. Trots att det togs ett politiskt beslut 2004 om att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer, verkar varken politiska bolagsstyrelser och nämnder eller kommunstyrelsen bry sig.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs. Det finns ingen som helst vits med att ha riktlinjer och policys om de inte följs. Vi har vid flera tillfällen påpekat inför kommunfullmäktige att fina ord och policys som inte följs inte tillför någon som helst nytta för medborgarna. Vi kan som exempel ta ordet ”barnperspektiv” som den rödgröna majoriteten vill ska finnas med i alla tjänsteutlåtanden som ligger till grund för politiska beslut. Varför läggs ingen vikt vid detta ord när barnfamiljer står utan dagisplats eller bor i mögliga hus? Ibland undrar vi om majoriteten invaggar sig själva i att tro att de gör något bra genom att svänga sig med ord som är helt betydelselösa.

Att avtal som har slutits i strid mot riktlinjerna inte ifrågasatts av ansvariga i kommunstyrelsen är under all kritik. Enligt riktlinjerna krävs ”samtycke av kommunstyrelsens presidium, personaldelegerande och presidiet i berörd nämnd/styrelse var för sig för att tillsättningen ska vara möjlig” (se riktlinjerna s. 6, punkt 3, 2:a st). I vår värld innebär samtycket att man inte bara godkänner anställningen utan även att avtalet följer gällande riktlinjer.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) sätter inte ned foten. Oppositionen gör det inte heller utan anser att detta är sviter från Göran Johanssons (S) tid. Men när man läser protokollet från 2004 tas beslutet av en enig kommunstyrelse utan invändningar från dåvarande Jan Hallberg (M). Är det konstigt att förtroendet för politiken urholkas?

Självklart ska ledande personer inom kommunen ha trygga och bra avtal som gör Göteborg Stad till en attraktiv arbetsgivare. Men det ska vara rimliga avtal i relation till risken som positionen innebär och de ska utnyttjas på rätt sätt, d.v.s. ge en trygghet för personen om denne skulle bli av med arbetet. Detta innebär inte att de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna ska kunna kringgå eller sätta regelverket själva.

Som arbetsgivare är det kommunstyrelsens uppgift att sätta regelverket. Det är även kommunstyrelsens ansvar att följa upp att det politiska beslutet efterlevs. Att kringgå riktlinjerna får inte förekomma. Lika mycket ansvar faller på kommunstyrelsen, majoritet som opposition, att kommunicera och följa upp sina egna bestämda riktlinjer. Kommunstyrelsen bör även skicka en signal till bolagsstyrelserna och nämnderna att vad som helst inte är acceptabelt.

Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Olov Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor). I regionen får en direktör avgångsvederlag trots att denne sagt upp sig. Användandet av avtalen på detta sätt är inte seriöst.

Vägvalet säger att nu räcker det! Det är dags för kommunstyrelsen att ta sitt ansvar och städa i träsket för att få ordning på detta en gång för alla.

Med städning menar vi att kommunstyrelsen ger direktiv om att:

  • skriva om alla avtalen
  • se till att riktlinjerna efterlevs inom de kommunala bolagen och förvaltningarna
  • reglera avtalen så att avgångsvederlag inte utgår vid brott eller tjänstefel oavsett om det skett inom ett annat kommunalt bolag och man har anställning inom ett nytt

Allt går om man bara vill.

Vägvalet markerar detta genom att överlämna en interpellation i september till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Lägg till en kommentar