De rödgröna har dålig koll och säger nej, nej, nej

Den rödgröna trojkan har i olika grupperingar styrt Göteborg de senaste 18 åren. Med tiden har de alltmer fastnat i ett påfrestande nejsägarträsk. Alla nytänkande förslag som inte är sprungna ur de egna leden förkastas direkt. Vägvalets alternativa infrastrukturpaket innehåller lösningar som löser problem i närtid, innebär mindre ekonomisk risk, leder bort trafik från centrum, sparar Staten 5 och göteborgarna 25 miljarder kr. Allt detta bemöts med: ”Det går inte.” Förtjänar inte göteborgarna mer flexibla och pålästa politiker som kan tänka om, även efter att de fattat ett dåligt beslut?

Medan de folkliga protesterna pågår – Vägvalets och GT:s namninsamlingar för en folkomröstning har hittills samlat 45 000 underskrifter – stänger de rödgröna alla dörrar och kallar Vägvalets förslag för hemmasnickrat. Men att de själva väljer att följa Göran Johanssons (S) paket som klottrades ner på en servett över en fika i Örebro verkar de ha glömt. Kan det bli mycket mer amatörmässigt än så?

Enligt en färsk undersökning i GT vill 64% av S-väljarna folkomrösta om trängselskatten. Framför allt Hulthén borde lyssna på sina 60 000 väljare som inte håller med henne om att beslutet gick att påverka i valet 2010.

Precis som de rödgröna skriver begärde Vägvalet ut dokumentation från Trafikverket om hur Liseberg drabbas under byggandet av Västlänken. Dokumentet förtydligade inte något konkret mer än att delar av Liseberg faktiskt kommer att rivas. Att Liseberg ändå inom några år skulle ha velat riva historiska byggnader som Rosa Villan saknas det stöd för, tvärtemot vad de rödgröna påstår. Även här kan man ju diskutera Göran Johanssons roll om att nu, helt plötsligt, ska Lisebergs entréområde byggas om. Igen!

Allvarligt är även att tjänstemän på Trafikverket verkar agera lakejer åt stadens ledande politiker och informerar dem om vem som begär ut vilken information. Detta används sedan som argument i debattartiklar, vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad mer ägnar sig Trafikverket åt bakom kulisserna som inte når medborgarna?

I sin iver att försvara Västlänkens negativa samhällsnytta, påstår debattörerna att ”alla väg- och spårprojekt enligt samma kalkyl är olönsamma, inklusive Marieholstunneln.” Men enligt Trafikverkets utredning är Marieholmstunneln tvärtemot ett lönsamt projekt med en nettonuvärdeskvot på +2,2, att jämföra med Västlänkens -0,55. Skillnaden i lönsamhet blir i runda slängar 20 mdr till Marieholmstunnelns fördel! (se Trafikverkets Vägutredning s. 94) Vidare hävdar de rödgröna envist att många samhällsnyttor saknas i kalkylen för Västlänken. Nyttor som inte presenteras existerar inte!

Jämförelsen vi gjorde mellan Hallandsås (som för övrigt är en urbergshorst och inte en rullstensås) och Västlänken gällde risken för skenande kostnader. Götatunneln blev dubbelt så dyr mot planerat. Kan de rödgröna garantera att slutnotan för Västlänken stannar på 20 och inte 40 mdr?

De rödgröna vill att trafiken ska fortsätta gå genom centrala stan samtidigt som de beklagar sig över dålig luftkvalité. Är det ändå inte bättre att sprida ut köande trafik vid Tingstadsmotet att gå runt Göteborg? Götaringen har nu visserligen avstyrkts av kommunstyrelsen men vi trodde faktiskt att det var kommunfullmäktige som fattade de slutgiltiga besluten i Göteborg.

Hela resonemanget om att staten kräver 50 % medfinansiering visar att de rödgröna inte förstått finessen med Vägvalets paket. Staten går miste om trängselskatten, men får ändå över 5 mdr till annat. Någon höjning av kommunalskatten, som de rödgröna skräms med, behövs inte heller.

Trojkan avslutar med att vi alla ska leva i framtiden och att vi därför måste köpa hela deras syn på den. Vad de blundar för är att folk kan välja att leva sin framtid någon annanstans. Göteborg är inte universums medelpunkt. Om inte en söndergrävd stad under tio år och nya skattepålagor får folk att flytta från stan, kanske det politiska klimatet gör det? I framtidens rödgröna Göteborg tycks det bara finnas plats för medborgare som är beredda att låta politiker bestämma över deras vardag.

Det vill Vägvalet ändra på.

Läs kortrepliken i GP här.

Läs mer om det alternativa paketet, Götaringen, Västlänk 2021 här.

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Tom Heyman
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Att TRV lämnar ut namnen på de som begärt ut allmänna och offentliga handlingar till dem som efterfrågar torde inta bara vara ett lågvattenmärke.. Eller snarare långt ner i lerhålet.. utan även ett brott mot grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter!
  Denna “”Västlänkgate” stinker mer och mer!

  • Bengt Hansves: Å ena sidan är ju alla handlingar som kommer in på Trafikverket offentliga, dvs om någon begär ut en handling så är själva begäran därmed offentlig. Men att något av de tre partierna i detta fall aktivt skulle ha begärt ut en sådan uppgift är rätt otroligt. Troligare är då att någon på Trafikverket meddelat någon politiker om detta. Och det kan man verkligen ifrågasätta om det är deras uppgift att göra.

 • Göteborgare har alltid trott att staden är medelpunkten. noterade när jag bodde i Stockholm på 90 talet att Stockholmarna tyckte om Göteborg men det var fortfarande en stad bland alla andra. Den rivalitet mellan städerna är enbart från Göteborgarnas sida, Stockholmarna pratade om Linköping, Uppsala, Malmö etc. med samma ton som om Göteborg. Risken är att ledarna i Göteborg inte förstår detta och väljer lösningar som gör staden mindre attraktiv än vad är bra. Trängselskatten är en sådan sak liksom oförmågan att fixa studentbostäder och bra barnomsorg. Södra sverige med Malmö och Lund känns mycket mer med tiden än vår stad. Där satsas det på både vägar och järnvägar medan man här av prestigeskäl vill bara satsa på järnväg och innerstadens bekvämlighet.

 • Marieholmsförbindelsens nettonuvärdeskvot beräknas till 0,1 (kalkyl 2009 inför nationell plan och för tunnelns arbetsplan). I M-förbindelsen ingår både tunneln och Partihallslänken. Av dessa två bedömer jag partihallslänken ha det bästa samhällsekonomiska nettot (finns inga vettiga separata kalkyler på dessa objekt). Troligen (bedömer jag) är därmed tunneln – mätt som eget objekt – samhällsekonomiskt olönsamt (dvs NNK under noll). Till detta kommer att trängselskatten löser delar av samma problem. Skulle M-tunneln analyseras som eget objekt med trängselskatten i bakgrunden bedömer jag att den är rejält olönsam. NNK 2,2 som ni anger är från en snart tio år gammal contramanalys. Contram används bäst för att analysera ganska små avgränsade objekt i vägsystemet. Inte konstigt att den kalkylen blev helt missvisande avseende samhällsekonomin.

  • Per Bergström Jonsson: Om beräkningen av Marieholmstunneln är tio år (vilket den är) så kan väl knappast trängselskatten vara inräknat i kalkylen? Du kanske vet varifrån de rödgrönas påstående om Mariehlmstunnelns olönsamhet i debattartikeln kommer ifrån?

 • OM(!) man nu skall ta in trängselskatt, så borde den åtminstone användas till något som har en positiv samhällsnytta.

  Man kan räkna hur mycket som helst på trängselskatten och Västlänken, men att satsa 20 Miljarder på något som i bästa fall tillför ytterligare 30000 resenärer om dagen (i bägge riktningarna blir det 60000 resor för att använda “Hanssons” sätt att räkna), det innebär att man med 200 arbetsdagar per år över 25 år (kort avskrivningstid för en tågtunnel, men jag väljer 25 år för det är den tid vi beräknas betala för tunneln) får en kostnad på:
  20*10^9 / (25 * 200 * 30000) = 133kr per dag och resenär. I detta är då inte regionskatten för förlusterna på biljetterna inräknade. Dessa ligger på ungefär lika mycket till för en utomgöteborgsk pendlare…

  Det bara MÅSTE gå att använda de pengarna mycket bättre…
  …exempelvis i San Francisco-bukten så har man snabbspårvagnar som man får ta med cykeln på. Detta för att få fler att åka kollektivt. Kollektivtrafiken blir mer attraktiv när man tar sig dit inga bussar går med sin egen cykel…

 • @Per Det dokument som vi hänvisar till är det som ligger på Trafikverkets hemsida.

  http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Marieholmsforbindelsen/Marieholmstunneln/Dokument-och-handlingar-for-E6E20-Marieholmsforbindelsen-Marieholmstunneln-/

  Om vi inte kan lita på de dokument som ligger så är det ju fritt fram att göra helt egna bedömningar om vad som helst och hur som helst. Tydligen det som de rödgröna gjorde i sitt uttalande då de hävdade att tunneln var olönsam. Det enda projekt som i paketet som faktiskt är lönsamt enligt utredningarna.

  Även i den nationella planen som du hänvisar till är ju tunneln fortfarande lönsam. Västlänken har varit och är olönsam sedan start.

  För övrigt så är ju inte ens Marieholmstunneln belastad med trängselskatt (ännu).