Ett år med trängselskatt

Nu har vi haft trängselskatten i ett år. Det vi kan konstatera är att viss trafikminskning har skett, cirka 11 procent. Prognosen sa något annat.

Enligt Trafikverkets prognoser skulle det minska enligt följande:

 • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
 • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %. 

Trängselskatt

Trots att trafiken ökat så når man inte intäktsprognosen för 2013 på 925 miljoner kr. Intäkterna landar 200 miljoner under vad prognosen visade. Vi vill reda ut följande påståenden:

 1. Det beror på att man tillämpar flerpassageregeln i Göteborg
 2. Det ska tas igen genom en höjning av skatten 2015
 3. Det beror på att vi haft en lågkonjunktur

Punkt 1

Flerpassageregeln är redan intecknat i prognosen och det beslutsunderlag som togs 25 november 2010 av Göteborgs kommunfullmäktige. I beslutsunderlaget kan man läsa följande från Trafikverket:

“Förslaget till reviderat skatteområde innebär en entydig och viktig förbättring av trängselskattesystemet. Förslaget möter de uppsatta målen om trängselminskning, finansiellt bidrag till Västsvenska paketet samt minskad miljöpåverkan på samma sätt som det av Riksdagen beslutade systemet (givet att även det kompletterats med en flerpassageregel), men uppfattas sannolikt mer enkelt och logiskt, då betalstationslägena i högre grad återfinns i områden där det förekommer trängsel.”

“Trafikanternas trängselskatteutgifter och statens motsvarande bruttointäkter bedöms med revideringsförslaget vara 925 miljoner kronor den första tolvmånadersperioden.”

Punkt 2

Även detta är intecknat enligt promemorian från Finansdepartementet 1 mars 2011:

“I promemorian föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget av trängselskatten i Göteborg. Dels föreslås införandet av en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera betalstationer passeras under en viss tidsperiod, en s.k. flerpassageregel, dels föreslås ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver föreslås att skattebeloppen höjs för att kompensera det intäktsbortfall som förändringarna medför. De nya skattebeloppen börjar tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Höjningen 2015 har således inget att göra med underskottet på 200 miljoner kr för  2013 som sannolikt kommer att bli lika stort 2014. Höjningen hade genomförts i alla fall.

Punkt 3

Enligt Transportstyrelsen i 18 september 2013 har trafiken inte ökat som man tänkt från 2006.

“Istället för att trafiken från 2006 ökat med prognosens genomsnitt 1,2 % per år i betalsnittet har den minskat med 0,7 % per år, vilket förklaras av konjunktureffekter och av att bensinpriset ökat mer än prognosen.”

Men detta nämns aldrig i ovanstående beslutsunderlag innehållande intäkter som baseras på denna ökning. Ett beslutsunderlag som presenterades 2010 d.v.s. 4 år senare. Borde man inte ha reviderat intäkterna fram tills starten 2013?

Intäkterna och trafikminskningen ligger alltså utanför prognos. Och vad beror minskning på mer? Är det ökade p-avgifter, minskningen av yta i staden, punktinsatser av kollektivtrafik etc? Idag kan vi inte längre avgöra vad som är den största bidragande faktorn.

Den sista punkten är anmärkningsvärd då vi sedan länge vet att trafiken minskat sedan 1970-talet:

Trafikökning 2011

Trafikökning 2012

Vi har nämnt det tidigare: Sedan Vägvalet tillträdde Trafiknämnden har vi i alla rapporter sett att trafiken i centrala Göteborg minskar. Den enda ökningen som förekommit är över kommungränssnittet och då marginellt. Och i centrala stan minskar det alltsedan 1970-talet. hur kunde man på Trafikverket missa detta i sina beslutsunderlag?

I staden pågår flera ofinansierade projekt som vi inte har pengar till. Nu minskar intäkterna från trängselskatten. Vad står för dörren nu? Ytterligare en höjning utöver den som redan är planerad? För en sak är säker. När pengarna inte räcker då finns det ingen som helst pardon i att få budget att gå ihop. Inte ens för de etablerade partierna.

Och denna uppfattning stärks av dagens nyheter:

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Om man lägger till omstyrningseffekterna från E6 norr till E45, samt från RV40 till Landvettervägen (via Partille) så ligger trafikminskningen på infartslederna på nästan noll. Detta bekräftas också av att dessa leder inte har trafikökningar utanför trängselskattetid. Detta innebär alltså att i praktiken så påverkar inte trängselskatten infartstrafiken märkbart, men en del trafik tar andra vägar och undviker att passera området mellan Tingstadstunneln och Liseberg (vilket ju också var en del av planen). Tillfartstrafiken till Göteborg står alltså i princip helt still, vilket kan ses som en minksning, men å andra sidan minskade trafiken i Stockholm också under samma tid…

  Intressant är också att trafikminskningen i centrum är ungefär lika stor utanför trängselskattetid som under betalperioden, vilket antyder att det i huvudsak inte är trängselskatten som påverkar detta, man kan ju gissa att den största påverkan i centrum är den minskade framkomligheten.

  Jag undviker exempelvis Övre Husargatan och centrum även på helgen numera. Jag gör hellre mina ärenden i exempelvis Partille eller på Backaplan än att jag besöker centrala staden numera, även om jag har ärenden i Mölndal eller andra delar söder om staden…

 • Har tittat på befolkningsstatistiken i Göteborgsområdet och funnit att av befolkningen i ålder 25 – 65 år är 32% 50 – 65 år i Göteborg och Mölndal. För övriga kommuner i Göteborgsregionen, arbetsmarknadsregionen, är 39% av befolkningen i ålder 25 – 65 år 50 – 65 år och kommer följaktligen att gå i pension medan Västlänken byggs. Befolkningsökningen i Göteborg + Mölndal är sedan sekelskiftet procentuellt och absolut större än i övriga kommuner. Det kommer därför inte att bli lätt att hålla uppe vare sig biltrafik eller trängselskatteintäkter i framtiden.

 • Själv är jag boende i Mölndal (och kan således inte rösta i folkomröstningen) men jag undviker numera centrum så mycket det går och åker hellre till Partille än till centrum om det inte går att få tag på det jag vill i mitt närområde – även på helgerna.

  Detta är något som butiksägare bör tänka på – att en lokal i centrum kanske inte längre är ett måste utan snarare kan vara ett problem. Det skulle också kunna bli en tydlig markering mot sittande politiker om butiker stänger i centrum trots att omsättningen i närområdet ökar. Jag har också en känsla av att Kållered håller på att återhämta sig från den svacka som varit de senaste åren även om det fortfarande finns ett antal tomma butiker där.

 • Det finns två grafer i artikeln, båda med samma rubrik och samma skala på X-axeln, men på andra grafen så utgår man inte från en nollpunkt.

  Skall inte den axeln börja 2011 och sluta 2012?

 • Själv bor jag vid Övre Husargatan och måste använda den. Ombyggnaden kan sammanfattas med: sämre framkomlighet (långa rader av bilar i mycket låg fart), sämre trafiksäkerhet (t.ex. övergångsställen där det är grönt över körbanan för bilar och andra fordon, men rött i bussfilerna, har sett många som varit på vippen att bli överkörda av en buss), sämre luft, mer buller, avsmalnade korsningar vilket ökar risken för kollisioner eller stopp på Övre Husargatan för att bilar inte kommer in på tvärgatorna, underliga korsningar (Nordenskiöldsgatan samt Kastellgatan ut mot Övre Husargatan), bilfilen är smal, krokig, och har dålig sikt. På det hela ett rejält nedköp som tog två år att iordningställa. Undrar hur många som är nöjda med denna ombyggnad. Inte ens bussarna klarar sträckan på en snabbare tid än de skulle ha gjort med en icke ombyggd Övre Husargata, så ingen tidsvinst där, och en förlust för alla andra.

 • Vi har alltså FLER bilar som kör på vägarna å trots det så får man in MINDRE avgifter än tänkt… Någon har uppenbarligen räknat fel, väldigt fel!
  Å sedan hålls intäktssiffran ändå upp av massa böter för sena inbetalningar…

  detta är ju skrattretande å under all kritik! lösningen lär väl vara att tvångsbeskatta oss ännu mer i framtiden..
  Det enda som är bra med det är väl att det är en BRA punkt att ta upp inför valet i höst!!

  Sedan dessa 11 procent som trafiken skall ha minskat, som påpekats tidigare har det verkligen minskat så mycket, eller vilka fel finns det egentligen i de siffror som kommuniceras ut, i och med omflyttningeffekter, tex att E20 bilister åker över Landvetter å söderut via RV40 istället. Vilken data finns officiellt på detta??

 • De officiella siffror vi har tillgång till finns här: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Utvarderingar-och-matningar—Vastsvenska-paketet/

  Där kan man se (som jag skrev tidigare i denna tråd) att omstyrningseffekterna nästan helt utraderar all trafikminskning på tillfartslederna. Dessutom kan man notera att trafikminskningen i centrum är ungefär lika stor på trängseltid som utanför denna, vilket antyder att själva trängselskatten inte har så stor påverkan här (även om den kanske fått en och annan att sälja sin bil, samt får de som skaffat busskort att använda det utanför trängseltid, det förklarar dock inte hela den uteblivna skillnaden).

  En större effekt är nog att fler väljer att handla utanför centrum…

 • NH: Avsaknaden av ringled utan trängselskatt hindrar till vardags. De som bor på Hisingen har inget riktigt bra köpcenter att vända sig till.

  Vi får se hur utvecklingen blir på Vita Fläcken i Kungälv, inte otroligt att vi över tiden (om fem-tio år) kommer att få ett nytt Allum eller Frölunda Torg där, men den nuvarande utformningen av TS-stationerna på Hisingen bromsar. Det nya förslaget kanske löser den proppen, om inte TS tas bort först…

 • @NH Tack för påpekandet. Jag har tagit graferna ur dokumenten som de är länkade till. Det är nog så att man kapat i den senare för att få plats.

 • I GT finns idag en artikel om butiken Floristkällaren i centrum som tvingas slå igen: http://www.expressen.se/gt/de-tvingas-stanga-butikerna-har-dor/

  @Pacman: När det gäller köpcenter på Hisingen är väl Bäckebol och Backaplan de största, sedan finns Eriksberg och Amhult också. Bäckebol är väl det som lider mest av trängselskatten. Hela området kring Backaplan är utspritt på ett sätt som gör att man nästan måste ha bil, men samtidigt finns det inga bra tillfartsvägar och utfartsvägar annat än för de som är bekanta med området och vet vilka vägar som är dåliga val och vilka som är bra. Eriksberg är inte så stort och delat i två delar med Ica Maxi ganska långt från övriga butiker. Av dessa är det dock såvitt jag vet bara Bäckebol som har någon form av galleria värd att notera.

 • NH: precis vad jag menar, inget bra köpcentrum finns på Hisingen och definitivt inte vid en kollektivtrafikknytpunkt….
  … Kungälv kanske fyller ut en del av den luckan, man satsar rätt hårt i alla fall. Tas dessutom To På Backa (eller ännu hellre hela TS) bort kan det bli Jackpot för dem…

 • Det är ganska intressant när man tänker efter att en stor del av pengarna till VL kommer från trängselskatten. Men när VL står klar så är det ett fåtal av dessa som betalar trängselskatt som faktiskt får bättre kommunikation, och då handlar det om några få minuter.

  Om man istället tittar på restider för olika personer som har sitt arbete på Hisingen (Lindholmen, Lundby, Torslanda och Tuve för att ta de större arbetsplatserna) är det inte lika smidigt. (avresa 07:45 då detta kommer att någorlunda ligga inom fönstret för högtrafik)
  Tider är cirkatider i minuter, inom parentes restid bil.
  Från: Grevegårdsvägen, Göteborg
  Till:
  Gropegårdsgatan – 48 (13)
  Volvohallen – 27 (15)
  Arendal Portal – 50 (15)
  Volvo Tuve L A – 65 (18)
  Lindholmen – 27 (18)

  Från: Godhemsgatan
  Gropegårdsgatan – 37 (13)
  Volvohallen – 30 (15)
  Arendal Portal – 40 (15)
  Volvo Tuve L A – 60 (18)
  Lindholmen – 27 (18)

  Från: Bifrost
  Gropegårdsgatan – 40 (20)
  Volvohallen – 55 (24)
  Arendal Portal – 56 (24)
  Volvo Tuve L A – 72 (27)
  Lindholmen – 40 (20)

  Från: Tingberget, Kungsbacka
  Gropegårdsgatan – 61 (33)
  Volvohallen – 78 (37)
  Arendal Portal – 80 (39)
  Volvo Tuve L A – 110 (40)
  Lindholmen – 63 (33)

  Från: Unneröd, Uddevalla
  Gropegårdsgatan – 101 (75)
  Volvohallen – 130 (79)
  Arendal Portal – 124 (50)
  Volvo Tuve L A – 124 (74)
  Lindholmen – 110 (75)

  Tiderna är under förutsättning att inga störningar föreligger och hämtade ur Google Maps och Västtrafiks reseplanerare. Tiderna för bil uppjusterade c:a 30% för att få jämförbarhet p.g.a. köer.

  Det man kan se är att kollektivtrafiken generellt sett inte är konkurrenskraftig mot bilen för de som har sin arbetsplats på Hisingen. Några kan dock ha tur och råka bo nära Älvsnabben eller någon av bussarna som går “direkt”.

  Även efter det att VL har kommit på plats kommer ingen av dessa att få någon som helst förbättring. Boende i Partille som jobbar på Hisingen kan eventuellt få bättre förhållande med Marieholmstunneln – under förutsättning att det inte korkar igen på något nytt ställe som man inte förutsett. Risken finns eftersom Marieholmstunneln och Tingstadstunneln ligger så nära varandra att de kan störa varandra.

  Västlänken är inget annat än ett lyxprojekt för ett fåtal som kommer att få en vinst på i bästa fall upp till 10 minuter – men som avklingar snabbt med avståndet till stationerna.

  En intressant sak i sammanhanget är att det nu talas om att riva och bygga nya höghus på Långgatorna – inte särskilt långt från station Haga. Det går att extrapolera litet från detta och se att om man börjar där, då kanske man fortsätter att även förnya i Haga med höghus, just för att motivera existensen av en station där.