Ett uppvaknande två år för sent

Idag publicerade gp.se en replik från Vägvalet på en debattartikel från 7 maj skriven av Annika Persson (regionchef, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland), Helena Norin (ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg) och  Anders Roth (miljöchef, Trafikkontoret i Gbg).

Deras debattartikel (som kan läsas här) hade den något missvisande rubriken “Utländska lastbilar ska betala trängselskatt“, vilket ju inte är ett faktum, utan en viljeyttring. Men i övrigt gick den ut på att de ansåg det viktigt att svenska åkerier kunde konkurrera på lika villkor med utländska åkerier (vilket de ju med den beslutade trängselskatten faktiskt inte kan). Att 40 procent av lastbilarna genom Bohuslän sägs vara utlandsregistrerade redan idag tyder klart på att svenska åkerier är satta på undantag. Den stora anledningen är förstås avsevärt lägre i löner i många av våra kringliggande länder, något som det i princip är omöjligt att konkurrera med.

Det är förstås anmärkningsvärt att regionchefen för Sveriges Åkeriföretag i denna delen av landet först nu reagerar på den omständighet att utlandsregistrerade lastbilar kommer att slippa betala trängselskatt. Beslutet fattades för drygt två år sedan av Göteborgs kommunfullmäktige och därefter klubbades lagändringen av Sveriges Riksdag.  Vägvalet skriver:

Detta senkomna krav på lagändring påstås bero på att debattörerna anser att ‘trängselskatten ska vara rättvis’. Men att den slår mer eller mindre slumpmässigt mot vissa privatbilister eller drabbar låginkomsttagaren avsevärt hårdare än de med högre löner, verkar inte bekomma dem. Eller så har de inte upptäckt det ännu.

Att indirekt hävda att trängselskatten skulle bli “rättvis” om bara utlandsregistrerade bilar tvingas betala är därmed direkt felaktigt. I sin konstruktion är trängselskatten ett sådant trubbigt instrument att den alltid kommer att drabba vissa hårdare än andra, utan något rimligt skäl till detta.

Som Vägvalet påpekat ett flertal gånger är det också problematiskt att beskatta andra länders invånare. Det så kallade Eurovignette-direktivet ger en viss möjlighet att införa avgifter för att undvika tung trafikbelastning, men avgifterna skall då användas för att skapa en ”hållbar utveckling av transportsektorn”. Att avgiftsbelägga utländska lastbilar för att bekosta en pendeltågstunnel under centrala Göteborg förefaller inte helt logiskt i detta sammanhang. Och ett sådant beslut skulle då kunna bli föremål för en lång rättsprocess i EU.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Lite OT men det skulle vara intressant att höra en kommentar från er sida gällande vad som hände i kommunfullmäktige igår. Vad var det egentligen för omröstning? Hade utfallet blivit annorlunda med parvis omröstning?