Första sammanträde i Trafiknämnden 20 januari

Igår var jag på mitt första sammanträde i Trafiknämnden. Efter att vissa formella punkter klubbats fick vi lyssna på en introduktion om Trafiknämnden. Detta innefattade visioner, organisation, ansvarsområden, styrkort m.m. Vi fick även en presentation om hur upphandling styrs genom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), vilket var bra att höra i dessa tider.

Ett ärende bordlades gällande försöksverksamhet med mer flexibla barnomsorgs-, skol- och arbetstider. Intressant information var att enbart 14% av de kommunanställda har möjlighet till flexibel arbetstid. I staden finns 30 500 anställda exkluisive timanställda och de kommunala bolagens personal. Det framgår av rapporten att kommunens möjlighet att påverka arbetstiderna för föräldrar begränsas av de kommunanställda som är svårt för Trafiknämnden att påverka.

Vidare fick vi en genomgång av Göta Älvbrons livslängd som beräknas till som längst 2020. Vi fick se siffror på att trafiken i innerstaden har minskat under åren och fortsätter att minska trots konjunktursvängningar, samt att kollektivtrafiken ökar. Dock ökar bilresor över kommungränserna vilket kanske inte är så konstigt då många flyttar ut från Göteborg.

Under övriga frågor ställde jag frågan om varför dispenser gällande dubbdäck på Odinsgatan och Friggagatan som överklagats till Länsstyrelsen och godkänts överklagades på nytt av Trafikkontoret. Om medborgaren har överklagat en gång och fått det godkänt så borde det vara tillräckliga skäl att få dispens. Det är en onödig administrativ kostnad och framför allt ett försvårande för medborgaren som tagit sig tiden att ansöka och överklaga. Jag fick ett förklarande svar att Trafikkontoret under prövningstiden ansåg att man inte var överens med Länsstyrelsen och fann det lämpligt att ifrågasätta deras beslut för dispensen. Trafiknämndens ordförande Owe Nilsson (S) bröt dock in och sade att detta var något som omgående skulle ses över och upphöra. Lite osäker på om det gällde alla fem överklagade dispenser från Trafikkontoret, men det får protokollet utvisa.

Sista punkten var ett yrkande om att Trafikkontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med planering och genomförande för ökad skytteltrafik över älven vilket Vägvalet ställde sig bakom.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar