Fortsatt kritik mot Västlänken och Västsvenska paketet

Idag kan vi läsa tre debattartiklar som kritiserar Västlänken och det Västsvenska paketet i GP.

Den första handlar om utbyggnaden av Hjuviksvägen. Mats Thelin för Nätverket Hjuviksvägen skriver:

“Ett snabbt genomförande av Västsvenska infrastrukturpaketet tycks vara överordnat allt annat. Utbyggnaden av Hjuviksvägen, som är en del av paketet, är olönsamt och kommer att bilda en massiv barriär genom samhällena längs vägen.”

“Riksrevisionens nyligen genomförda granskning visar att flera av åtgärderna inom paketet är ineffektiva och samhällsekonomiskt olönsamma. Vi vill som direkt berörda av ett av delprojekten, utbyggnaden av Hjuviksvägen, ytterligare belysa vilka konsekvenser som politikernas sätt att hantera frågan riskerar att få.”

“Ett aktuellt exempel är förslaget om utbyggnad av Hjuviksvägen, del av väg 155 på västra Hisingen. Barriäreffekten skulle bli massiv när bebyggelsen delas i två delar. I princip blir det omöjligt att passera över vägen, inte minst för alla barn och ungdomar som dagligen rör sig till och från förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Större intrång på och inlösen av ett tjugotal fastigheter blir ytterligare en konsekvens.”

“Projektet innebär också en samhällsekonomisk förlust där varje insatt krona beräknas ge 80 öre tillbaka, det vill säga en kalkylerad 20-procentig förlust för skattebetalarna.”

Den andra handlar om Västlänken och att 13 miljarder för station i Haga är orimligt. Claes Westberg, f d trafikdirektör i Göteborg m.fl. skriver:

“Är Västlänkens station i Haga så intressant och attraktiv som man gör gällande? Utifrån ett resenärs-, trafikant- och skattebetalarperspektiv är det svårt att övertygas om detta. En genomlysning ger snarast stöd för motsatsen, skriver bland andra.”

“Haga – attraktiv för resenärerna? Mycket lite! I remissvaret på järnvägsutredningen gjorde SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys) ”tummen ner” för stationen i Haga – den bidrar ytterst marginellt till att öka det kollektiva resandet. I Göteborgs-Postens reportage och marknadsundersökning (2008) framgick att väldigt få resenärer var intresserade av Haga.”

“Vi vill utveckla Göteborg C och samtidigt skapa en suverän övergång mellan pendel- och lokaltrafiken. Lösningen heter Västlänk2021 parad med snabbspårvägs-ringen. Västlänk2021 är en modern västlänk med genomgående spår i en förhöjd slinga och pendeltågsstation på Göteborgs central. I jämförelse med Västlänken kan Västlänk2021 genomföras tio år snabbare, kostar endast en tredjedel (7 miljarder) och är ett betydligt mindre riskfyllt projekt.”

“Vi vill kraftsamla nu, det vill säga genomföra infrapaketet under 10-talet. Motiven för detta är flera och kanske främst det faktum att Göteborg fyller 400 år 2021. Tänk att samtidigt kunna visa upp följande strategiska och betydelsefulla projekt – ny Göta älv bro, Västlänk2021, Bangårdsviadukten, ny exklusiv bytespunkt på Göteborgs Central, snabbspårvägsringen – med stor påverkan på kollektivtrafikens utveckling. För trafikanternas, resenärernas och skattebetalarnas bästa, men också för göteborgsregionens anseende och attraktivitet rekommenderar vi att Västlänk2021 snarast utreds och inarbetas i det Västsvenska Infrastrukturpaketet.”

Den tredje i raden av visionära förslag som presenterats under de senaste veckorna. Per Gyllenspetz, expert på hållbara mobilitetslösningar, skriver:

“Göteborgs täta och trevliga gatunät har inte plats för så mycket mer bilar eller kollektivtrafik. Men en spårbil på fem-sex meters höjd kan bli Göteborgs nya kollektiva transportmedel. Man tar en elbil, sätter motor och hjul på taket så att de kan löpa i en skyddad banskena, tar bort ratt och förare och gör en bekväm kupé för fyra till fem passagerare med plats för barnvagn, rullstol eller cykel. Nåväl, det är förstås inte bara att vända upp-och-ned på en elbil. Liknande system har presenterats på olika håll i världen och kallas också för spårbil, spårtaxi, balkbana, personal rapid transit, med mera. Dessa tankar har utvärderats tillräckligt lång tid, även i Sverige. Nu är det dags att de blir verklighet så att vi bekvämt och snabbt kan ta oss runt i vår stad.”

“Nu går vi in i en tid när folk vill att saker skall hända. De gamla beslutsprocesserna riskerar att slå knut på sig själva. Dokumentfloden och mötena behöver kompletteras med bilder som gestaltar och skapar känslor för idéer. Engagemang leder till snabbare beslut. Konturerna av ett projekt kan se ut så här: En förberedande studie görs med preliminära kalkyler och idéer för en projektering där man resonerar med stadens intressenter, inte minst med vår nye stadsarkitekt. Om stadens folkvalda tar beslut att gå vidare kan en bana förverkligas på så kort tid som fem år.”

Har det gått för fort? Saknas förankring hos medborgarna? Ja, jag vill nog påstå det. Även om vissa förslag inte kanske är genomförbara så påvisar det att invånarna inte är med på beslutet vilket skapar ett missnöje istället för uppslutning.

Debatten i mellandagarna och de första veckorna på det nya året har varit minst sagt intensiv. När ska de andra politiska partierna besvara kritiken? De kan börja med att låta Vägvalets interpellation om Riksrevisionens kritik få framställas. Det är dags att ta den svidande diskussionen och sluta ducka för den. Snart sticker huvudet som man tryckt ned i marken fram i Kina!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GT1, GP4, GP5, GP6, GT2, GP7

Lägg till en kommentar

  • En (ytterligare) sak som jag inte vill betala för genom denna förtäckta skatt som trängselavgiften är, är denna fina “reklam” hur bra det är som har börjat dyka upp.
    Kommentarer, inlägg, ingenstans kan man skicka in sådant.