Omförhandla det Västsvenska paketet!

År 2010 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att införa trängselskatt i Göteborg med start år 2013. Skatten skulle finansiera ett paket i huvudsak bestående av statliga investeringar som staten inte ville ta ansvar för. Detta eftersom staten krävde medfinansiering av Göteborg Stad.

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Det omdiskuterade beslutet har skapat ett kraftigt demokratiunderskott i Göteborg då etablerade partier väljer att gå emot folkviljan.

För att återskapa förtroendet för politiken i Göteborg och få genomslag för olika visioner och idéer måste folkomröstningen följas. I en demokrati röstar vi först, därefter följer vi resultatet, allt annat är antidemokratiskt.

Göteborg stad ska omförhandla avtalet för det Västsvenska paketet enligt nedan riktlinjer:

  1. Göteborgs kommunalförbund (GR) bidrar inte med några skattemedel alls till det Västsvenska paketet och behöver således inte ha några synpunkter på investeringar i Göteborg. Det ligger inte ens inom deras kompetensområde. Dessutom är det flera Göteborgspolitiker i GR som har undertecknat avtalet.
  1. Region Halland (RH) har lämnat ett mindre ekonomiskt bidrag som ungefär motsvarar kostnaden för bland annat plattformsförlängningar. Genom att avsluta avtalet slipper RH att betala ytterligare kostnader för indexuppräkning av avtalet under de kommande åren.
  1. Västra Götalandsregionen (VGR) har lämnat ett ekonomiskt bidrag som ungefär motsvarar kostnaden för bland annat plattformsförlängningar, pendel-tågsparkeringar m.m. Genom att avsluta avtalet slipper VGR ytterligare kostnader för indexuppräkning av avtalet under de kommande åren.
  1. Göteborg stad tar sitt ansvar för det lokala vägnätet och avstår från det statliga bidraget på 2 miljarder kr till den nya Hisingsbron. Diverse mindre åtgärder i Göteborgs vägnät kan prioriteras om.
  1. Staten har ansvaret för järnvägsnätet och Trafikverket är ansvarig myndighet som ska anpassa kapaciteten till det behov som finns. Ta bort Västlänken ur paketet. Det finns lösningar som för en mindre del av Västlänkens kostnad medför att man kan öka antalet spår och kapacitet. Dessutom besparas Göteborg förstörelsen av staden genom de ingrepp som Västlänken medför. Staten fullföljer sitt åtagande för de statliga vägarna, däribland Marieholmstunneln, och utreder kostnadseffektiva lösningar för järnvägen som ryms inom det statliga anslaget.

Vägvalet vill att Göteborg Stad

– följer folkomröstningen och hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten

– omförhandlar det Västsvenska paketet enligt ovan föreslagna riktlinjer 1-5