Göteborg – fallskärmarnas stad

Idag kan vi läsa i GP att gamla förmåner lever kvar inom Göteborg Stad. Detta trots ett politiskt beslut från (hör och häpna) år 2004 som togs för att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer.

Det som skulle standardiseras var följande:

  • Ingen skulle få mer än 18 månadslöner i avgångsvederlag
  • Avgångsvederlaget skulle räknas av mot eventuell ny lön
  • Samma pensionsålder skulle gälla för verkställande direktörer som för övrig personal

Trots ovan finns det avtal för flera chefer som har 24-30 månadslöner i avgångsvederlag. Inte nog med det, avgångsvederlaget behöver inte räknas av mot ny lön, d.v.s. om personen ifråga får ett nytt arbete. Vissa chefer kan t.o.m. ta ut avgångsvederlaget vid pension.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs och det urholkar direkt politikens trovärdighet. Det finns ingen som helst vits i att ha riktlinjer och policys om de inte efterlevs vilket i detta fall är rätt uppenbart. Varför blir det så här?

GP har enkelt begärt ut VD-avtalen från kommunen och jämfört dessa. En mycket enkel uppföljning som Stadskansliet (oj, förlåt Stadsledningskontoret) hade kunnat utföra på liknande sätt. Stadsledningskontoret skulle bli det nya namnet på Stadskansliet enligt tjänsteutlåtandet innan sommaren, skrivet av stadsdirektören Åke Jacobsson, för att:

“…dels att markera den nya organisationen och dels att Stadsledningskontoret med större tydlighet kommunicerar vårt nya uppdrag och roll gentemot förvaltningar, bolag och övriga intressenter.”

Därför är det intressant när stadsdirektören säger till GP, trots att han själv reviderat sitt egna avtal, att det rör sig om en utbredd praxis i kommunen att anställningsvillkor från en äldre tjänst inom kommunen följer med till en ny tjänst:

“Vi vill gärna att våra chefer flyttar inom kommunens verksamheter, det skulle försvåras om man automatiskt får sämre villkor vid byte av tjänst”

MEN om det nu finns ett politiskt beslut och riktlinjer för ett standardavtal, varför följs inte det? Vägvalet yrkade avslag på kommunfullmäktiges sammanträde 9 juni för bytet av namn från Stadskansliet till Stadsledningskontoret och påpekade att det var inget som var nödvändigt och saknade helt enkelt någon som helst grund. Stadskansliets uppdrag att leda, samordna och följa upp stadens verksamhet ligger inte i ett namnbyte utan i ledningens styrka att leva upp till dessa mål. Något som inte verkar fungera vid revidering av VD-avtal.

Om cheferna inte vill flytta runt inom kommunens verksamheter så kanske man har felrekryterat från början? Som eventuell anställd av Göteborg Stad måste man också godta sina anställningsvillkor. Så funkar det för alla andra som söker jobb. Bägge parter har ju krav och kommer man inte överens, går man skilda vägar.

Om Stadsledningskontoret nu ska följa upp Göteborgs Stads avtal med sina chefer, är det också på sin plats att se över avtalen så att de även innefattar klausuler som klart och tydligt även säger att INGET avgångsvederlag ska utgå vid oegentligheter. På så sätt kan vi undgå att Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Nils Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor).

Dagens artikel i GP sänder en kraftig signal till ALLA sittande politiker i olika bolagsstyrelser att genomföra en översyn och omförhandling av VD-avtalen. Det är inte enbart Stadsledningskontorets ansvar utan även politikernas som bör bevaka att deras egna riktlinjer och beslut efterlevs. Allt annat är oansvarigt.

Se listan på fallskärmsavtalen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar