Debatt i GP: Västlänken – Dyr men funktionell

Idag kan man läsa debattartikeln som ska få stadens invånare att välkomna Västlänken med öppna armar. Debattörerna vill som delaktiga i planeringsprocessen för Västsveriges och Göteborgs utveckling förtydliga vad det Västsvenska infrastrukturpaket innehåller. De försöker detta men egentligen besvaras inte de frågor som ställts tidigare under debatten. Var är konsekvens- och kostnadsanalyserna?

Debattörerna skriver:

“Trängselskatt är en del i finansieringen men ska också bidra till att minska trängseln och ge en bättre miljö.”

Igen vilseleds man då trängselskatten endast är för medfinansiering och kläds med fina ord som minskad trängsel och bättre miljö. Om alla slutar köra bil så blir det ingen finansiering. Budskapet är tvetydigt. Och ingen förklaring ges till varför just bilisterna skall finansiera en tågtunnel.

Vidare säger debattörerna:

“Förslaget till lösning är Västlänken, en dyr men funktionell lösning som står sig väl en bra bit in i framtiden. Idéer om en järnvägsslinga i markplan vid Göteborg Centralstation uppfyller inte målen med Västlänken. De ger ingen ökad kapacitet, tar i anspråk ett av stadens mest intressanta och centrala utvecklingsområden, ger ingen spridning av resenärer i Göteborg samtidigt som kopplingen till/mot västra centrum som man når med Västlänkens stationsläge i Haga uteblir.”

Dyr men funktionell lösning. Vad betyder detta? Om funktionens fördelar uppväger kostnaden så måste detta specificeras noggrant då argument som t.ex. tillväxt och sysselsättning inte redogör kostnaderna. Var är nyttokalkylen? I Vägverkets egen rapport döms ju Västlänken ut som samhällsekonomisk olönsam. Uttalandet ovan ger fler frågor än svar. På vilket sätt uppfyller inte andra förslag målen för Västlänken? Vad är det för intressanta utvecklingsområden? Vilken spridningseffekt blir det genom att ha en stationen vid Haga? Varför kan man inte sprida via Lisebergsstationen istället för Korsvägen?

Det sista som skrivs i debattartikeln är något som alla i Göteborg bör ta till sig:

Vi kommer att göra allt för att boende och de som vistas i Göteborg under byggtiden ska påverkas så lite som möjligt. Men hur mycket vi än försöker kommer det att bli svårt att undvika att de som bor eller arbetar nära i byggarbetsplatserna påverkas av buller, vibrationer och byggtrafik.

Retoriken är fantastisk. Man kommer att göra allt man kan, men med reservationen att det inte kommer att vara tillräckligt. Göteborg kommer att vara en byggarbetsplats i över 10 år.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Många av de frågor ni ställer er finns det svar på i de rapporter som alla kan ladda hem och läsa, om man sedan inte tror på dem är en annan sak. Om ni inte ens kan tolka vilka de centrala utvecklingsområdena är rekommenderar jag starkt att ni sätter er in i de frågor som rör Gbgs framtida utveckling och stadsbyggnad. Det blir liksom lite tunt annars.

 • KB: Det finns massor med påståenden i de rapporter du hänvisar till. Men är de fakta eller förhoppningar? Eller önskedrömmar? De är åtminstone värda att ifrågasätta. Experter kan väl också ha fel? Det är sunt att ifrågasätta. Och det sker inte i något av de etablerade partierna. Är det stora problemet att Vägvalet nu finns och att vi ifrågasätter eller är det att övriga partier inte alls vill dískutera med medborgarna?

  Måste man verkligen vara så fruktansvärd insatt för att anse att Västlänken är en felaktig satsning? Och jag anser definitivt inte man behöver mer än vanligt sunt förnuft för att kunna konstatera att trängselskatten är ett ineffektivt sätt att finansiera Västlänken m.m.

 • Självklart har man rätten att ifrågasätta och experter kan absolut ha fel. Och det är alltid bra att så många röster som möjligt gör sig hörda. Dock tycker jag att det är viktigt att det blir tydligt vad man faktiskt ifrågasätter och hur rimligt det är att ifrågasätta just detta. Att tex fråga sig vad det är för centrala utvecklingsområden man talar om blir bara dumt och irrelevant. Det är ett faktum att Gullbergsvass/-strand står inför en omdaning, bla med den nya Göta Älv-bron. Att hävda att detta inte har stor betydelse för Gbgs utveckling och konkurrenskraft är inte trovärdigt. Spridningseffekter etc finns det faktiskt underlag för, om man som sagt väljer att tro på dem är en annan sak. Men det finns där att läsa för den som vill. Om du läser de inlägg som kommer i samband med artiklar om VL så ser du att många inte har en aning om vad som gjorts vad gäller förstudier etc, man bara slänger ur sig saker vitt och brett – få orkar eller är intresserade av att läsa en rapport. Om man som ni ska vara ett politiskt alternativ som fokuserar på att vara emot trängselskatten så var det, underblås inte okunnigheten för egen vinnings skull. VLs funktion och effekter och trängselskattens vara eller icke-vara är två vitt skilda saker som inte bör blandas ihop. Är man emot trängselskatten som finansieringsmodell – fine! Men det har inget att göra med VL som sådan.

 • KB: “VLs funktion och effekter och trängselskattens vara eller icke-vara är två vitt skilda saker som inte bör blandas ihop.”

  Håller jag inte alls med om. Om Västlänken inte skulle byggas försvinner det enskilt största motivet för trängselskatt.

  Vägvalet har skapat debatt om Västlänken och trängselskatten. Det är bättre med en öppen debatt än att beslut fattas utan någon diskussion alls. I det här fallet har ärendet hastats igenom och medborgarna har inte alls fått någon chans att säga sin mening. I förra valrörelsen lovade partierna att inte införa trängselskatt. Nu ska vi bara acceptera att de ändrat sig.

  Att sedan människor inte har alla fakta klara för sig och ibland uttalar sig mot bättre vetande är en naturlig del av en sådan diskussion. Att Vägvalet genom att lyfta fram trängselskattens negativa effekter för folk och att kritisera Västlänken skulle bidra till att underblåsa “okunnigheten för egen vinnings skull” har jag lite svårt att se. Vad hade alternativet varit? Total tystnad? Hade inte “okunnigheten” varit än större då?

  Och om man som företrädare för kommunen/regionen i en debattartikel som vänder sig till allmänheten till exempel lyfter fram begreppet “centrala utvecklingsområden” hade det väl varit på sin plats att förklara vad man menar med detta? Skall man dessutom behöva läsa utredningar för att kunna koda debattartikeln och förstå vad de egentligen avser? Nej, för precis som du skriver är det få som “orkar eller är intresserade av att läsa en rapport”. Då är det också upp till de som debatterar att förklara vad de menar på ett enkelt sätt. De ska inte heller kunna slänga “ur sig saker vitt och brett” och förvänta sig att vi läsare förstår vad de menar.

 • KB: Jag också har lite svårt att förstå din syn på ”VLs funktion och effekter och trängselskattens vara eller icke-vara är två vitt skilda saker som inte bör blandas ihop.”. Det är debattörerna i denna artikel som nämner trängselskatten inte vi. Vi har tidigare skrivit debattartikel om att slopa Västlänken för det är tydligt att det är denna investering som driver fram den akuta medfinansieringen som man efterfrågar via trängselskatten. Om Västlänken slopas så får vi ett diskussionsutrymme om trängselskattens vara eller icke vara. Om du läser Kurt G Larssons replik till debattörerna så märker du att den slinga som han pratar om är inte ens utredd. Allt är inte svart eller vitt och jag vidhåller som jag gjort under hela denna resa att så länge man inte kan redovisa konsekvensanalyser och kostnadsanalyser så ska man inte gå vidare med osäkra projekt som Västlänken helt enkelt är. Det är så projekt fungerar i verkligheten.

 • Om ni menar att ni är beredda att stödja införandet av trängselskatt för att finansiera ett annat, enligt er mer funktionellt järnvägsprojekt, framstår Vägvalet i en annan dager. Inte förr. Men så är det väl inte? Vägvalets engagemang är väl ett motstånd mot trängselskatt som sådan? Om inte så är fallet tycker jag att det vore väl värt för er att kommunicera till potentiella väljare att ni är emot trängselskatten enbart i relation till finansieringsform för VL. Som jag skrev i tidigare inlägg tycker jag att det på alla sätt är bra med så många röster som möjligt i debatten, självklart är jag inte på något sätt för beslut i göteborgsandans tecken. Jag tycker inte heller att det politiska spelet inför beslutet är att föredra, men blir kanske inte lika upprörd som många andra. En öppen debatt och att blanda äpplen och päron är inte samma sak. En “officiell” röst som gör det blir lätt ett forum för felaktiga slutledningar som blir “sanningar”, alltså extra viktigt att vara noga med argumenten i sakfrågan. Vill man debattera eller propagera?
  När det gäller exemplet “centrala utvecklingsområden” menar jag att tidningar och lokalnyheter i olika form haft så många inslag vid det här laget att flertalet bör ha hört något om planerna för det området. Att skapa osäkerhet, och kanske tom rädsla, runt etablerade idéer, analyser och planer menar jag är ett sätt att underblåsa okunnigheten för egen vinnings skull, dvs propagera.
  Tror ni på att kalkylen innehåller ett scenario där alla skulle sluta köra bil och därmed eliminera underlaget för intäkterna? Självklart inte, och varför skulle den göra det. Politiken bakom att just “bilisterna” (när blir man en bilist?) ska finansiera en tågtunnel är väl inte heller speciellt avancerat att räkna ut 2010? Eller tycker ni verkligen att det är det?
  Det sista stycket i ert blogginlägg hänvisar till retoriken. Att säga att man kommer att göra allt man kan för att minimera störningarna, men att det är omöjligt att helt eliminera i ett sådant stort byggprojekt är självklart ett sätt att visa god vilja men någon retorisk fint handlar det knappast om.
  Att T.P. vet hur projekt fungerar i verkligheten är förstås bra, men jag tror inte att det biter på de institutioner som är inblandade i projekt VL.

 • KB: Vägvalet är emot trängselskatt. Och Vägvalet vill stoppa bygget av Västlänken.

  Motiven till dessa två ställningstaganden är flera. När det gäller Västlänken är vi dels emot finansieringsmetoden, dels ifrågasätter vi nyttan för skattepengarna. Politiska beslut handlar ofta om att prioritera och det är svårt att se att man inte kan göra mer nytta för trafikssituationen för 20 miljarder genom andra beslut.

  “En öppen debatt och att blanda äpplen och päron är inte samma sak.”

  Och min poäng var alltså att en öppen debatt som använder termer och begrepp som allmänheten inte förstår kan vara nog så “felriktad”. Till skillnad från dig tror jag inte alls att de flesta göteborgare förstår termen “centrala utvecklingsområden”. Det är möjligt att många hört de nyhetsinslag du hänvisar till, men de sätter ändå inte samman det med denna term. Menar du att vi istället skulle gått in och förklarat vad debattörerna menade med sin debattartikel? Jag tycker fortfarande det är deras eget ansvar.

  Jag tror att väldigt många människor – kanske en majoritet – inte ens vet hur trängselskatten kommer att drabba just dem. Och det är ändå en fråga som ligger folk närmare än var det ska byggas i Gbg. Informationsbehovet är enormt och Vägvalet fyller där ett tomrum.

  Många av de frågor vi ställer riktar in sig på den osäkerhet som utredningarna faktiskt själva varnar för, men som övriga politiska partier inte vill prata om. Ingen vet hur dyr Västlänken blir. Hur lång byggtiden blir. Hur många problem som projektet får osv. Ingen kan berätta med speciell stor säkerhet hur stor andel av trängselskatten faktiskt når fram till statskassan. Dessa är relevanta frågor att ställa. De syftar inte till att skrämma folk. Då skulle man lika gärna kunna påstå att övriga partiers tystnad i dessa frågor är ett medvetet val för att folk inte ska kunna kritisera besluten.

  “Tror ni på att kalkylen innehåller ett scenario där alla skulle sluta köra bil och därmed eliminera underlaget för intäkterna? Självklart inte, och varför skulle den göra det.”

  Nej, som vi flera gånger redan pekat på (det står bland annat i utredningarna om trängselskatten) är biltrafiken bara planerad att minska marginellt. Så gick det i Sthlm och så kommer med all sannolikhet att ske i Gbg.

  Men det vi lyft fram är det motsägelsefulla som förekommer i debatten från flera håll. Partier som (MP) & (V) m.fl. lyfter t.ex fram miljöargumenten för att införa trängselskatt. Hade man verkligen velat minska biltrafiken (och prognoserna pekat på detta) hade det varit OK, men i själva verket vill man ju ha in trängselskattepengarna, annars saknas det ju pengar till Västlänken.

  “Politiken bakom att just ”bilisterna” (när blir man en bilist?) ska finansiera en tågtunnel är väl inte heller speciellt avancerat att räkna ut 2010? Eller tycker ni verkligen att det är det?”

  Jag förstår inte hur du menar? Kan du utveckla?

 • KB: Vi är emot Västlänken eftersom den utgör en stor del av infrastruktursatsningen på 37 miljarder. Vi efterlyser alternativ till den för att man ska kunna avgöra vad som ska göras så kostnadseffektivt som möjligt. Vi har aldrig sagt det som du påstår att vi är för trängselskatt om man väljer ett annat alternativ än Västlänken. Det är väl om något att blanda äpplen och päron?

  Om någon skapar osäkerhet så är det beslutsfattarna bakom förslaget och inte media som du påstår. Att du likställer att vi propagerar när vi ställer dom jobbiga frågorna för att skapa debatt anser jag är en felaktig observering från din sida. Du vill alltså att ingen ska ifrågasätta ett redan taget dåligt beslut?

  Varför ska “bilisterna” betala Västlänken utan att de får något tillbaka? Vad menar du med att det är 2010, ligger det i tiden att straffa ut människor med smygskatter?

  Vi har även nu debatterat om att Göteborg och dess kranskommuner kommer att tappa skatteintäkter p.g.a. att trängselskatten är avdragsgill. Detta är medel som skulle kunna användas till annat inom kommunen. Detta visar klart och tydligt på att beslutet inte är genomtänkt vad gäller dess konsekvenser. Varför får vi ingen respons på detta?

  Västlänken är ett projekt som kommer att sluta illa ekonomiskt och det är en stor risk att detta är nästa felaktiga projekt såsom Hallandsåsen.

  Vad gäller retoriken ökar det på osäkerheten eftersom man egentligen inte vet hur bygget kommer att påverka staden. Jag vidhåller och efterlyser bättre underlag och framför allt alternativ.

 • Hansson: Precis som Theo skrev i inlägget innan:

  “Vi efterlyser alternativ till den för att man ska kunna avgöra vad som ska göras så kostnadseffektivt som möjligt.”

  Eftersom man anser sig behöva införa trängselskatt i Gbg för att ha råd att bygga Västlänken, ifrågasätter vi nyttan med den. Trängselskatten har höga administrativa kostnader, minst 30% av intäkterna försvinner på vägen till statskassan. Ändå vågar inte politikerna höja t.ex. kommunalskatten med motsvarande för att finansiera den. Varför inte?

 • Hansson: Vägvalet vill gärna veta vad det finns för alternativ. Vill du bygga för sakens skull? Jag anser inte att det är realistiskt att ta första dyraste projekt utan att det jämförs med alternativa lösningar i denna kostnadsstorlek. Hur gynnar Västlänken t.ex. Hisingen, Askim, Kortedala som kommer att få betala en hel del för att ta sig till stan? Vägvalet VILL ha kostnadseffektiva lösningar som är rättvist finansierade och det är inte Västlänken och trängselskatten.

  Västlänkens kostnader har ökat från 10 miljarder till 20 miljarder utan att spaden är satt i marken. Varför är det så bråttom? Varför inte jämföra några fler alternativ?

 • Theo:
  Du kommer ALDRIG att hitta ETT projekt som ensamt löser vad du än efterfrågar. Varje projekt löser sin bit och bit för bit så kan vi bygga ett bättre trafiksystem.
  Vad Västlänken INTE är så är det inget projekt för den omedelbara närheten av GBG City.
  Däremot så är det ett projekt för att effektivt kunna slussa in resenärer utefter de långa pendeltågslinjerna från närliggande städer in till Göteborg. Genom att inte ha ändstation i centrum utan smidigt passera igenom stan med några få stop så sprids resenärerna effektivt ut i lokaltrafiksystemet i GBG. Denna utspridning kan gynna invånare i Hisingen, Askim, Kortedala med mindre trängsel i både kollektivtrafik och på vägar. Men det är inte huvudsyftet med Västlänken att gynna just dessa.

  Läs vad jag har skrivit i GP-debatten tidigare så får du än mer information. Eller, än hellre, läs källorna du med på trafikverkets hemsida. Länkar till dem finns bland mina kommentarer i GP-artikeln, men de är lätta att Googla upp själv.

  Varför det är bråttom? Det har utretts i mer än tjugo(20)år och under tiden så har trafiken på järnvägen stadigt ökat. Nu går det inte att öka kapaciteten mer utan drastiska åtgärder. På 60-talet så byggdes Tingstadstunneln och tillhörande trafiksystem Sedan dess så har inte mycket hänt. man kan då säga att vi redan har väntat i 50år på detta. DET är inte till att ha bråttom. Samtidigt är det lite göteborgskt i ett nötskal, oändliga utredningar och funderingar, letande efter “bästa lösningar” som man aldrig är överens om och som man därför heller aldrig kommer till måls med.

  Man har utrett hur man vill att Västlänken skal se ut och kommit fram till ett förslag. Många alternativ har utretts under resans gång varav en del även har avförts tidigt då de bedömts kosta mer eller ha sämre nytta. I några fall både och samtidigt. Det är inte billigast, men bedöms ha bäst nytta för flest resenärer och samhälle. Återstår finansiering. Ren lokaltrafik, inget riksintresse och därmed aldrig enbart statliga pengar. Så, plötsligt, löste det sig genom att region och kommun pytsar in pengar så kan även staten göra det. Att dessutom kombinera det med trängselavgift är smått genialt. Alla som suttit fast i de oändliga köerna morgon och kväll vet vad jag pratar om. För de som prompt måste åka bil (av olika skäl) så vinner även de på att de som kan åka pendeltåg faktiskt gör det. Köerna minskar och alla blir gladare.

  Kostnaden för Västlänken är ca. 10 miljarder, enligt utredningen. Den summan räknas i fast penningvärde låst på visst år. Det betyder att kostnaden successivt räknas upp med inflation etc. utan att det egentligen påverkar vad den beräknades kosta. Så gör man för att kunna jämföra kostnader på ett rättvisande sätt, och dra ifrån inflationen som snedvrider en relevant jämförelse mellan budget och utfall.

  Jag har även sett kostnader på 20miljarder, utan att förstå varifrån den siffran kom. Men, jag misstänker att det är den summan som trängselskatten skall ta in. I det som skall betalas av trängselskatten ingår förutom Västlänken även Marieholmstunneln (biltunnel under älven) samt en ny Göta Älv-bro samt lite smått och gott annat inkluderande även infrastrukturen för avgiftens inhämtande. Då har plötsligt kostnaden för Västlänken (tunneln) inte stigit något alls. Det känns som den mest rimliga tolkningen.

 • Hansson: “Att dessutom kombinera det med trängselavgift är smått genialt.”

  För de som drabbas av trängselskatten, måste det där vara ett av årets mest provocerande påståenden. Är det “genialt” att 30-40% av deras betalning till trängselskatten försvinner i drift och administration? Ja, i Stockholm har det hittills varit 100%! Inte en enda krona har gått till det skatten är avsedd för.

  Är det “genialt” med en skatt som slumpmässigt drabbar vissa, men inte andra? Är det “genialt” att lågavlönade inte längre kommer ha råd att åka bil? Är det “genialt” att lura väljarna på vad de blivit lovade tidigare (folkomröstning samt löfte om ingen trängselskatt)? Är det “genialt” att bygga upp ett övervakningssystem med kameror som fotograferar människors förflyttningar inom kommunen? Är det “genialt” att t.ex. elbilar ska betala trängselskatt? Är det “genialt” att införa trängselskatt i områden där “trängseln” är obefintlig?

  De effekter du pratar om kunde man med lätthet fått genom andra skattehöjningar (bensinskatt, trafikskatt m.m). Och då hade pengarna gått till det de är avsedda till!

  Nej, att ett enda projekt skulle lösa trafiksituationen i Göteborgsregionen är förstås inte möjligt. Där är vi överens. Men det Vägvalet vill se är mer för pengarna. Västlänken löser i stort sett inget problem alls för en överväldigande andel av trafikanterna. Och om det är som du säger, att Västlänken bara är en liten bit av många andra bitar, så är det åtminstone en väldigt dyr bit. Och hur många andra bitar rör det sig om egentligen? Och vad menar du att slutnotan blir? Om nu Västlänken kostar 20 miljarder, så låter det som om du tycker att slutnotan kan bli gott och väl det tiodubbla? Var ska dessa pengarna komma ifrån? Fler överaskningsskatter?

  Frågan från Theo om varför det är så bråttom, syftar med all sannolikhet på hur fort frågan behandlades i den här omgången. Nästan alla partier bytte åsikt över en natt och det tog bara några månader från de första kontakterna till beslut. Ingen tillfrågade väljarna, man vågar till exempel inte gå till val på frågan. Då har man bråttom!

  Kostnadsökningen för Västlänken från 10 till 20 miljarder kan inte alls förklaras med inflationen. Inflationen de senaste 20 åren ligger runt 2% per år. Under den tiden som Västlänken varit aktuell är kanske 10% (= cirka 1 miljard) inflation, resten beror på något annat. Och ingen vet idag om 20 miljarder är slutnotan. I höstas gick Västlänken upp med 4 miljarder, var det någon lokal inflation på 25% på Banverket (numera Trafikverket) som orsakade den höjningen, eller? Hur dyr kan en tågtunnel bli? Hur långt är ett snöre?

  Dessutom är trängselskattens nivå beräknad på 2009 års prisnivå. När den är tänkt att införas 2013 kommer den därför också att höjas med 4 års inflation. Att beloppen höjs med inflationen, både för intäkter och utgifter i systemet, är alltså fullt normalt.

  Samtidigt som du förefaller väldigt påläst, slänger du ur dig en del saker som får mig att undra. Att Västlänken plötsligt beräknas kosta 20 miljarder har förstås inget alls med storleken på intäkterna från trängselskatten att göra. Du gör en helt orimlig tolkning. Varför skulle kostnaden för Västlänken öka bara för att delar av finansieringen kommer från trängselskatten? Så här lyder prognosen för trängselskatten:

  Bruttointäkten bör bli nästan en miljard per år. Systemkostnaden bedöms ligga strax under 300 Mkr per år. Att bygga systemet uppskattas kosta cirka 800 Mkr.

  Sedan ovanstående skrevs har byggkostnaderna för systemet höjts med 170 miljoner kronor. I Stockholm stämde inte motsvarande kalkyler alls, kostnaderna skenade iväg med flera gånger. Trängselskatten är en oerhört dyr skatt och därmed knappast genial.

 • Vi kan lägga till KAK’s förslag om ringled i Göteborg. Då blir notan än större och dyrare för trängselskatten, men andelen väg blir högre. Bättre så?
  Det finns inga billiga och effektiva sätt kvar att bygga ut och förbättra trafiksituationen Göteborg. vad som än väljs så blir det dyrt. Skall det byggas så mycket vägar som vissa önskar så blir det fantastiskt dyrt, och köerna blir kvar. Ingen bra lösning, nej.
  Vi kommer att behöva bygga ut
  – Västlänken
  – Marieholmstunneln
  – ny Göta Älv-bro
  – slutför Kringen
  – leden Älvsborgsbron – Angeredsbron behöver bli planskild fyrfältsväg
  – Ringleden behöver slutas i öster
  – minst 1 – 2 nya älvövergångar inom GBG kommun
  – minst två spårvagnspassager över/under älven
  – Planskillt dubbelspår Bohusbanan till Uddevalla och Trollhättan
  – med mera med mera
  Och detta är bara några exempel som jag hastigt kan komma på och räkna upp. Kostnaden för Västlänken drunknar i detta. Ja, det finns mycket kvar att bygga. Kommer att kosta mycket pengar, men är nödvändigt.
  Kanske skall vi låta trängselskatten betala allt? Kostnaden för Västlänken bli i så fall marginell i den räkningen.

 • Hansson: Att försöka få kostnaden för Västlänken att framstå som “marginell” genom att räkna upp alla andra mer eller mindre nödvändiga byggprojekt, är i och för sig ett innovativt sätt att argumentera, men inte mer än så. 20 miljarder är fortfarande 20 miljarder!
  Och tydligen var ju dessa pengar så svåra att få fram på annat sätt eftersom man var tvungen att hitta på en ny skatt. Ingen har dock förklarat varifrån folk ska ta pengarna. Det verkar inte bekymra dig heller.

  För 20 miljarder kan man bygga mycket annat. Det kostar t.ex. cirka 300-500 miljoner att bygga 1 mil motorväg. Jämför det med 20 miljarder för 2 km järnvägstunnel. Blundar man för sådana jämförelser förlorar man trovärdighet i debatten. Och ignorerar man de frågor jag ställde i förra inlägget om trängselskattens konsekvenser, tyder det på bristande förståelse för hur folk drabbas.

  I övrigt bemödar du dig inte med att bemöta någonting av det jag skrev. Du ser bara frågeställningen från en sida och struntar tydligen totalt i om det finns pengar till allt detta och om folk verkligen är beredda att betala för det. Skulle man be befolkningen att prioritera listan som du skrev är jag övertygad om att Västlänken skulle hamna längst ner.

  Ser du inga alls problem med att öka beskattningen av människor? Hur mycket tycker du vi måste betala i extra skatt för allt du räknar upp?

 • Nu handlar det om 9.7km tunnel och inte bara 2km som du skrev. Att sedan jämföra kostnader med något helt annat är ju innovativt, eller nått. Bygge av motorväg på landsbygden utan hinder ligger ungefärligen på de siffrorna. MEN, det är ju inte fallet om du skall bygga i Göteborg. Du och Vägvalet kan önska hur mycket ni vill att Göteborg inte ser ut som det gör. Men nu gör stan det, och det finns inga billiga alternativ kvar. Vad och hur man än gör. Ni är vidare enbart fokuserade på Göteborg och struntar i regionen. Skall man ta ansvar för framtiden och för samhällsbyggnad så duger inte det.

  Jag har räknat upp en mängd förlag, man skulle även kunna kalla dem “alternativ”. Men inget av dem dög. Istället så tvingas man konstatera att Vägvalet saknar karta och vilsna står i gatukosrsningen och undrar vilken väg de skall ta… 😉

 • Hansson: Det var faktiskt du själv som började med att försöka jämföra Västlänkens kostnader relativt genom genom att peka på allt annat som det också fanns behov av. Du menar alltså att man inte bör jämföra vad man kan göra för något annat med samma summa pengar för att förbättra trafiksituationen? Att du sedan per automatik ändå kommer att förkasta alla andra förslag har jag redan förstått.

  Jämförelsen med kostnaden för att bygga motorväg var ett försök från min sida att peka på hur mycket mer man kan få för samma pengar som Västlänken. Men det förstod du tydligen inte. Istället raljerar du om att man inte kan bygga motorvägar i stan för samma kostnad. Nähä, och du trodde alltså på fullt allvar att jag menade att man ska bygga motorväg genom Allén då? Faktum kvarstår, det är mycket billigare att bygga bort köer i biltrafiken genom att bygga fler/bredare vägar än att bygga järnvägstunnlar genom berg och lera. Och förresten är det naturligtvis på samma sätt mycket dyrare att bygga järnvägstunnlar i en stad än ute på landsbygden, så hela din argumentation är rätt ihålig.

  Och som vanligt pratar du bara om ena sidan av problematiken, nämligen själva byggfrågan. Allt annat sopas under mattan. Det börjar bli rätt fullt där nu.

 • Vem som betalar för infrastruktur? Det är skattebetalarna, självklart. Men, om det nu var orättvist att bilisterna betalade för att bygga järnväg så kanske det är rättvist då att bilisterna betalar för nya vägar, eller? Om ni är ute efter rättvisa så blir det ju så.

  Man kan jämföra trängselskatten i GBG med Svinesundsbroarna. Där byggdes en ny bro som skulle finansieras med avgifter. Men, även den gamla bron belades med samma avgifter, för att man inte skulle smita över gratis den vägen.

 • Hansson: Du kan inte jämföra broavgifter med en betalring runt en hel stad. Det är två vitt skilda saker. Dessutom kan bilisterna inte åka bil i Västlänken, dit deras pengar går.

  Bilisterna betalar redan för att det ska byggas och underhålla vägar. Det kallas Trafikskatt.

 • Om broavgifterna så slår de ju en “ring” runt ett helt land. Även i detta fall så betalar ju bilisterna Trafikskatt, dessutom på båda sidor om gränsen. Alltså, samma sak, eller hur?
  (Fast alla försök att hitta liknelser med andra orter har stupat på en mängd olika skäl. Göteborg endaqst Göteborg är och inget kan vi lära oss av någon annan eller annat. Tycks det… )

 • Om bygga motorväg,
  naturligtvis så måste du bygga i Göteborg! Det är ju här köerna är! Att bygga någon annan stans löser ju självklart ingenting! Givetvis. Hur tänkte du här????

 • Och där tog dina argument slut. Ja, så det kan gå. Men då vet vi det, Vägvalet har inga svar. Inte för att jag var överraskad på något vis, men det var i alla fall kul att få det bekräftat!

 • Hansson: Du är väl skyldig mig si så där 20 svar på mina frågor, så vem är det som inte har några svar? Kom tillbaka när du vill ha en seriös diskussion.

 • Vilka frågor kan det vara? Tror jag har svarat på de flesta. Men, visst, kom görna med en punktad lista så skall jag väl försöka beta av dem, en efter en.

 • “Göteborg kommer att vara en byggarbetsplats i över 10 år.”

  Väljer man att se det så då kommer Göteborg ALLTID att vara en byggarbetsplats. Alltid byggs det någonstans i stan…

 • som vet om det är gjord nån konsekvensutredning Iåmed inrikestågen “blir fångar”på den gamla säckstationen .. Kommer inte inrikestågen mot sthlm mm förlora på att va instängda i zonen. Kommer inte flyget öka istället . Tänker mest på problematiken att ta bagage på buss mm ..Va ,jag förstått så är inte västlänken ämnad för inrikes trafiken.. Jag tycker nog gbgs Centralstationen spelat ut sin roll Iåmed trängselzonen, får man bort säckstationen kan man börja diskutera nya kollektivtrafiklösningar . Bygg nån snygg station vid lejonet eller nåt så tågen slipper vända i Gbg