Kommunfullmäktige

Du kan lyssna på och se debatter från sammanträdena från kommunfullmäktige.


2014-10-09 Kommunfullmäktige

 • Regler för kommunalt partistöd i Göteborgs Stad – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand bifall till TU
 • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2014-09-04 Kommunfullmäktige

 • Klimatstrategiskt program, inklusive energiplan för Göteborg Stad
  • Läs anförande och yrkande i sin helhet här

Läs protokollet här.


2014-06-16 Kommunfullmäktige Budget

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2015 här.


2014-06-05 Kommunfullmäktige

 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Bostäder – Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
  • Eget tilläggsyrkande – Bifall till till stadsledningskontorets förslag punkt nr 8 gällande Gårdstensbostäder
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Energi –
  • Eget tilläggsyrkande – att stadsledningskontoret får uppdrag att utreda att återföra GBG Energi till en egen nämnd
 • Förslag om framtida inriktning för BoPlats Göteborg – Yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Lokaler – Yrkar bifall till yrkande från M , FP och KD
  • Eget tilläggsyrkande – att stadsledningskontoret får i uppdrag att avveckla P-bolaget och återföra relevanta delar till Trafiknämnden
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Näringsliv – Yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Kollektivtrafik – Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Regionala bolag – Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
  • Yrkar bifall till tilläggsyrkande från M, FP, KD gällande översyn av Renova
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Interna bolag – Yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag
 • Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Turism, Kultur och Evenemang – Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Läs protokollet här.

Läs anförande gällande bolagsutredningen och våra yrkanden här.


2014-05-08 Kommunfullmäktige

 • Hemställan om ändring av Trängselskattesystemet i Göteborg – Yrkar att hemställa hos regeringen att ta bort hela trängselskattesystemet (reservation)
 • Ägardirektiv för AB Gothenburg European Office – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2014-04-25 Kommunfullmäktige

 • Årsredovisning för Göteborgs Stad 2013 – Yrkar återremiss
 • Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen samt förslag på e-demokratilösningar – Yrkar återremiss

Läs protokollet här.


2014-03-20 Kommunfullmäktige

 • Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av aktier i FordonsGas Sverige AB – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2014-02-27 Kommunfullmäktige

 • Uppdrag till Higab AB att uppföra ersättningsarena för Rambergsvallen – Yrkar bifall till yrkande från M, FP
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV), Tom Heyman (VägV) och Anna Irving (VägV) om att utreda möjligheterna om att genomföra Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Yrkar bifall till motion

Läs protokollet här.


2014-02-06 Kommunfullmäktige

 • Finansiell samordning i Göteborgs Stad – Yrkar bifall
 • Avgiftsjustering för tillståndsärenden enligt alkohollagen – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag (reservation)
 • Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad – Yrkar återremiss
 • Förslag till reviderad policy och riktlinje för kameraövervakning inom Göteborgs Stad – Yrkar avslag på punkt ett

Läs protokollet här.


2013-12-05 Kommunfullmäktige

 • Granskningskommissionens slutbetänkande och rekommendationer – Yrkar bifall till M:s förslag om uppdrag till kommunstyrelsen
 • Ny bolagsstruktur samt riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag – Yrkar avslag (reservation)
 • Miljöprogram för Göteborgs Stad – Yrkar bifall och avslag till punkter i programmet

Läs protokollet här.


2013-11-07 Kommunfullmäktige

 • Överföring av verksamheter från stadsledningskontoret till andra nämnder och styrelser – Senior Göteborg – Yrkar på TU:s förslag
 • Miljöpolicy för Göteborgs Stad – Yrkar på TU:s förslag
 • Permutation av Stiftelsen Per och Alma Olssons fond – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag (reservation)
 • Motion av Åsa Hartzell (M) och Martin Wannholt (M) om att samlat och årligen redovisa Göteborgs Stads underhållsskuld – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2013-10-10 Kommunfullmäktige

 • Fråga om tillåtlighet Vindplats Göteborg – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag

Läs protokollet här.


2013-09-05 Kommunfullmäktige

 • Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande beslut för genomförande av en rådgivande folkomröstning om trängselskatt – Yrkar bifall
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV) – En vattensäker kommun och livräddare/badvärdar – Yrkar bifall
 • Motion av Kjell Björkqvist (FP) och Kristina Bergman Alme (FP) om en strategi för att bygga och bevara billiga bostäder i Göteborg – Yrkar bifall
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV), Tom Heyman (VägV) och Anna Irving (VägV) om att avveckla Göteborgs Stads Parkerings AB och överföra verksamheten till trafiknämnden – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2013-06-17 Kommunfullmäktige Budget

 • Budget 2014 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2014
 • Lämnar protokollanteckning och yttrande gällande debattordningen
 • Läs anförande från gruppledardebatten här

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2014 här.


2013-06-13 Kommunfullmäktige

 • Inrättande av ett normkritiskt råd/samrådsforum med hbtq-fokus – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD
 • Förslag till folkhälsoprogram – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD

Läs hela protokollet här.


2013-05-23 Kommunfullmäktige

 • Folkinitiativ gällande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg – Yrkar bifall
 • Inrättande av skolutskott i stadsdelsnämnderna – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD

Läs hela protokollet här.


2013-04-25 Kommunfullmäktige

 • Revisorsintyg jämlikt § 7 Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. – Protokollsanteckning
 • Göteborgs Stads Årsredovisning för 2012 – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag
 • Avsättning ur utvecklingsfonden till vuxenutbildningsnämnden under 2013 och 2014 – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag
 • Revidering av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) – Yrkar bifall till punkt 1, avslag till punkt 2, 3 och 4

Läs hela protokollet här.


2013-03-21 Kommunfullmäktige

 • Motion av Inger Bergsten (M) om att utreda möjligheten för Göteborgs Stad att gå över till gratis programvara från nätet i stället för licensierade programvaror – Yrkar bifall till punkt 1 och 3
 • Motion av Jöran Fagerlund (V) om att Göteborgs Stad övergår till öppen källkod och öppna filformat – Yrkar bifall till punkt 1 och 3
 • Motion av Martin Wannholt (M), Magnus Nylander (M), Kristina Bergman Alme (FP) och Martin Hellström (KD) om tillfälliga bygglov för studentbostäder – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD
 • Slutrapport – Handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet – Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
 • Policy och riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD
 • Policy för ökad öppenhet och transparens i anknutna stiftelser, fonder och föreningar – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD
 • Uppdrag att svara på Skolinspektionens rapport samt underställa svaret både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – Yrkar bifall till tilläggsyrkande från M, FP, KD

Läs hela protokollet här.


2013-02-21 Kommunfullmäktige

 • Motion av Theo Papaioannou (VägV), Tom Heyman (VägV) och Anna Irving (VägV) angående utredning av Västlänk 2021 – Yrkar bifall (reservation)
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV), Tom Heyman (VägV) och Anna Irving (VägV) om att återinföra en normal budgethantering – Yrkar bifall till yrkande från M, FP, KD
 • Plan för genomförande av vision och strategier för Älvstaden – Stödjer yttrande från M, FP, KD
 • Omstrukturering av Renova AB – Protokollsanteckning
 • Finansiella beslut – Yrkar på återremiss

Läs protokollet här.


2013-01-31 Kommunfullmäktige

 • Mål för stadens arbete med miljöfordon och drivmedel – Yrkar avslag på tilläggsyrkande från S, V och MP
 • Översyn av bolagsordningar med anledning av ändringar i kommunallagen – Yrkar bifall
 • Ägardirektiv för Göteborg Energi AB – Yrkar på tilläggsyrkande från M, FP, KD
 • Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB – Yrkar avslag (reservation)
 • Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning samt finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad – Yrkar bifall
 • Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2013 – Yrkar bifall till förslag från M, FP, KD
 • Motion av Maria Rydén (M) om att ta fram en handlingsplan för hur staden kan ta emot fler kryssningsturister och att utreda förutsättningarna för en centralt belägen tilläggningsplats – Yrkar bifall till Jonas Ransgårds yrkande i kommunstyrelsen

Läs protokollet här.


2012-12-06 Kommunfullmäktige

 • Förslag angående avsättning och inrättande av en Utvecklingsfond – Yrkar i första hand återremiss, andra hand avslag (reservation)
 • Förslag om en gång- och cykelbro över älven – Tilläggsyrkande att utredning om brohöjd på 10 m för Göta älvbron
 • Kretsloppsnämndens förslag till brukningstaxa för va-tjänster 2013 och Kretsloppsnämndens förslag till anläggningstaxa för va-verksamhet 2013 – Yrkar återremiss (bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Associationsform för Göteborg Stads representationskontor i Bryssel – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2012-11-08 Kommunfullmäktige

 • Motion av Theo Papaioannou (VägV) om “Göta Ringen” – Göteborgs nya ringled – Yrkar bifall (reservation)
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV) m fl om att låta Göteborgs Stad bli initiativtagare och ekonomisk garant för nybyggnation av studentbostäder utanför de centrala delarna av staden – Yrkar bifall ((bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Uppföljningsrapport 2 2012 – Vägvalet deltar inte i beslutet
 • Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att utge ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer eller enskilda i syfte att stimulera stadsnära odling – Yrkar avslag (reservation)
 • Återrapportering av uppdrag angående bilfria dagar i Göteborg – Yrkar avslag (bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Ägardirektiv för Göteborg Energi AB – Yrkar återremiss (bifall till förslaget från FP, M och KD)

Läs protokollet här.


2012-10-11 Kommunfullmäktige

 • Vision och strategi för Centrala Älvstaden – Yrkar på tilläggsyrkande från M, FP, KD
 • Göteborg Energi AB:s hemställan om förvärv av bolaget EH Backa Fastighets AB innehållandes två fastigheter som tänkt lokalisering för nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk – Yrkar avslag
 • Utredning om att utveckla Boplats till en kommunal bostadsförmedling baserad på kötid – Yrkar på TU:s förslag
 • Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning – Yrkar återremiss
 • Revidering av Inköps- och upphandlingspolicyn 2012 – Yrkar på tilläggsyrkande från M, FP, KD

Läs protokollet här.


2012-09-06 Kommunfullmäktige

 • Motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd – Yrkar avslag
 • Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning – Yrkar återremiss
 • Motion av Ann Catrine Fogelgren (FP) om att inrätta kommunala äldreomsorgsinspektörer för stärkt tillsyn och bättre kvalitet – Yrkar avslag
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV), Tom Heyman (VägV) och Anna Irving (Vägv) om att tillsätta en extern kommission för granskning av Göteborg Stad och dess bolag – Besvarad

Läs protokollet här.


2012-06-18 Kommunfullmäktige Budget

 • Budget 2013 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2013

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2013 här.


2012-05-31 Kommunfullmäktige

 • Policy och riktlinje mot mutor i Göteborgs Stad – Yrkar bifall
 • Motion av Ann Catrine Fogelgren (FP) och Kjell Björkqvist (FP) om en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre – Yrkar bifall
 • Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice – Yrkar bifall
 • Uppdrag att utveckla en kommungemensam IKT-strategi för utbildningsområdet – Yrkar återremiss (bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Hemställan från Göteborg Energi AB om aktieägartillskott samt minskning av aktiekapital avseende dotterbolaget Lidköping Biogas AB – Yrkar avslag (reservation)
 • Fortsatta mål och inriktning för att främja utveckling av bilpool i Göteborg – Yrkar avslag
 • Ändring av taxor för parkeringsavgift – Yrkar avslag (bifall till förslag från FP, M och KD) (reservation)

Läs protokollet här.


2012-05-10 Kommunfullmäktige

 • Nya riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad – Yrkar avslag (reservation)

Läs protokollet här.


2012-04-19 Kommunfullmäktige

 • Hemställan från Göteborg Energi AB om byggnation av GoBiGas etapp 1 – Yrkar avslag (reservation)
 • Motion av Kjell Björkqvist (FP) om likvärdiga regler i Göteborg vid tilldelning av kommunal mark – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2012-03-22 Kommunfullmäktige

 • Motion av Ingela Ferneborg (M) och Hampus Magnusson (M) om införande av en motprestation av ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd – Yrkar bifall
 • Motion av Carl Ek (-) om att återställa Göteborgs hamnkanaler – Yrkar avslag
 • Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2011 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2011 (Lyssna på debatten här) – Yttrande
 • Revisorsintyg jämlikt § 7 Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. – Yttrande
 • Göteborgs Stads Årsredovisning för 2011 – Yrkar avslag mot reservering av marknyttor för 417 miljoner (reservation)

Läs protokollet här.


2012-02-23 Kommunfullmäktige

 • Upphävande av parkeringstillstånd för miljöfordon (Lyssna på debatten här) – Yrkar för upphävande 30 juni 2015 och för att tillstånd utfärdas löpande fram till slutdatum (reservation)
 • Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg – Yrkar bifall
 • Framställan från Göteborg Energi AB om lokalisering vindkraft Töreboda – Yrkar avslag (reservation)
 • Planerad fusion inom Renovakoncernen – Yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag (reservation)
 • Framställan från Renova AB om ställningstagande beträffande förvärv av utestående aktier i Stenungsunds Renhållnings AB – Yrkar avslag (reservation)

Läs protokollet här.


2012-01-26 Kommunfullmäktige

 • Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden skall införas under 2012 – Yrkar avslag (bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Motion av Cecilia Wigström (FP) och Helene Odenjung (FP) om att ge alla placerade barn rätt till en “egen” socialsekreterare samt att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur staden hanterar och följer upp placerade barn och deras skolgång – Yrkar bifall
 • Motion av Theo Papaioannou (VägV) m fl om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet – Yrkar bifall (reservation)

Läs protokollet här.


2011-12-08 Kommunfullmäktige

 • Inrättande av oberoende granskningskommission – Yrkar bifall
 • Förslag till delegation till kommunstyrelsen i ärenden avseende ägaranknutna bolagsfrågor och ekonomiska frågor, generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag, förslag till instruktion för förvaltningschef, förslag till finanspolicy för Göteborgs stad samt kommunstyrelsens överlåtelse av beslutanderätt – Tilläggsyrkande

Läs protokollet här.


2011-11-17 Kommunfullmäktige

 • Uppföljningsrapport 2, 2011 – Protokollsanteckning gällande inträde i konjunkturnedgång
 • Göteborg Energi AB:s framställan om att bilda ett gemensamägt bolag med Skövde kommun – Yrkar avslag
 • Förslag angående bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling – Yrkar avslag
 • Redovisning av uppdrag att utreda konsekvenserna av tillämpningen av ett system med så kallad utmaningsrätt i Göteborgs Stad – Yrkar bifall till motion
 • Motion av Birgitta Ling Fransson (FP) om ett ljusprogram för Göteborgs Stad – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2011-10-06 Kommunfullmäktige

 • Motion av Rustan Hälleby (M) om att utveckla Askimsbadet till ett bad- sim- och vattensportcentrum – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2011-09-08 Kommunfullmäktige

 • Motion av Cecilia Dalman Eek (S) och Diako Sheik (S) om att smycka Göteborgs cirkulationsplatser med konstverk – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2011-06-20 Kommunfullmäktige Budget

 • Budget 2012 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2012

Läs protokollet här.
Se Vägvalets Budget 2012 här.


2011-06-09 Kommunfullmäktige

 • Avsiktsförklaring angående medfinansiering av Hamnbanan – Yrkar avslag (reservation)
 • Ändring av förvaltningsnamn från Stadskansliet till Stadsledningskontoret – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2011-05-12 Kommunfullmäktige

 • Västsvenska paketet – avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till Medfinansieringsavtalet – Yrkar avslag (reservation)

Läs protokollet här.


2011-04-14 Kommunfullmäktige

 • Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling – Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag (reservation)
 • Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden – Yrkar avslag (bifall till förslaget från FP, M och KD)
 • Folkinitiativ genom namninsamling för folkomröstning om trängselskatter i Göteborg – Yrkar bifall (reservation)

Läs protokollet här.


2011-03-24 Kommunfullmäktige

 • Göteborgs Stads Årsredovisning för 2010 – Yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag (reservation)

Läs protokollet här.


2011-02-24 Kommunfullmäktige

 • Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd – Yrkar återremiss
 • Uppdelning av Göteborgs Gatu AB – Huvudmannaskap för affärsområde (AO) Teknisk Service – Yrkar avslag
 • Förslag till delegation till kommunstyrelsen i ärenden avseende ägaranknutna bolagsfrågor och ekonomiska frågor, generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag, förslag till instruktion för förvaltningschef, förslag till finanspolicy för Göteborgs Stad samt kommunstyrelsens överlåtelse av beslutanderätt – Yrkar återremiss till kommunstyrelsens för framtagande av en finanspolicy för alla bolag

Läs protokollet här.


2011-01-25 Kommunfullmäktige

 • Motion av Endrick Schubert (S) och Mats Arnsmar (S) om förbättrade och tryggare motions och cykelstråk väster om Pannhuset och Röda Sten – Yrkar återremiss
 • Motion av Berhane Kidane (V), Vida Ezzatpoor (V) och Jöran Fagerlund (V) om att införa en antidiskrimineringsklausul för att säkerställa – Yrkar bifall till motionens första att-sats med hänvisning till Upphandlingsbolagets yttrande
 • Motion av Ann-Sofie Lagerstedt (FP), Annika Johansson (M), Maria Berntsson (KD) och Marie-Louise Hänel Sandström (M) om förstärkning av korttidsplatser för äldre göteborgare – Yrkar avslag (bifall till förslaget från FP, M och KD)

Läs protokollet här.


2010-12-09 Kommunfullmäktige

 • Hemställan från Göteborg Energi om förvärv av bolag – Sävsjö Biogas AB – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2010-11-25 Kommunfullmäktige

 • Revidering av trängselskattesystemet i Göteborg – Yrkar i första hand återremittering, i andra hand avslag
 • Förslag angående barnkulturhus med tema Alfons Åberg – Yrkar avslag (bifall till förslaget från FP, M och KD)

Läs protokollet här.