Kommunfullmäktige 8 december

På detta sammanträde blev tyvärr Vägvalets motion om att Lyfta fram det förstärkta folkinitiativet och interpellationen om Trafikkontorets inriktning bordlagt då tiden inte räckte till. Vägvalet har även lagt en interpellation om Egnahemsbolagets ansvar gentemot sina kunder. Den senare har inte ens besvarats, något som vi påpekade vid bordläggningen och bad om att få besvarad till mötet i januari 2012. Tyvärr visade det sig att kommunalrådet Owe Nilsson (S) inte är närvarande i januari vilket medför att varken interpellationen om Trafikkontoret och Egna Hem kommer att tidigast kunna behandlas i februari. Då har det gått 4 månader sedan interpellationen om Egna Hem ställdes vilket är långt över tiden av vad som är rimligt.

Ett beslut som dock behandlades var att tillsätta en granskningskommission vilket Vägvalet med stor glädje yrkade bifall till. Efter påtryckning via vår motion om att tillsätta en extern granskningskommission har det äntligen blivit aktualiserat. Att få ordning på Göteborg stads styrning måste prioriteras. Därför var det märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att “granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Vi skickade med några brasklappar som att:

  • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
  • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
  • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
  • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Vidare behandlades beslut om förslag till delegation till kommunstyrelsen i ärenden avseende ägaranknutna bolagsfrågor och ekonomiska frågor, generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag, förslag till instruktion för förvaltningschef, förslag till finanspolicy för Göteborgs stad samt kommunstyrelsens överlåtelse av beslutanderätt. Förra gången detta var uppe i februari i år påpekade vi att Framtidskoncernens friskrivning från att följa stadens finanspolicy borde korrigeras och även gälla dem. Detta hade inte ändrats i detta beslut, men Anneli Hulthén (S) sade att hon skulle ta med sig frågan. Vägvalet lämnade även ett tilläggsyrkande om att låta kommunfullmäktiges arbetsgrupp, som ska utreda kommunfullmäktiges framtida arbetsrutiner, att även få uppdraget att se över delegationsordningen. Tilläggsyrkandet godkändes dock inte.

På nästa möte får vi nu debattera om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet som de etablerade partierna har valt att ignorera då de endast bifaller vår första att-sats om att informera medborgaren. Att skapa en organisation och ett forum är inte att tänka på utan ska hanteras inom det sedvanliga partiarbetet. Detta är inget bra ställningstagande då man stänger Göteborgs Stad samtidigt som man förespråkar öppenhet.

Läs gärna debattartikel i GP och vårt blogginlägg om att motionen att Lyfta fram det förstärkta folkinitiativet.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar