Kommunfullmäktige 9 juni

Några korta reflektioner från kommunfullmäktiges möte den 9 juni:

Interpellationen av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande angående förskoleplatser skapade en väldigt het debatt där majoriteten fick problem att hålla ihop då olika ideologiska aspekter kom emellan. Är det verkligen bättre att neka fler platser oavsett offentlig eller privat aktör? Fenestra, skolan som berördes, har drivit förskola sedan 1994. Som förälder med barn själv på Fenestra är jag väldigt nöjd med skolan. Fenestra har en policy att inte ta in fler barn än det de har kapacitet för. Detta för att undvika stora barngrupper. När Fenestra därför själva säger att de vill utöka med 65 platser förefaller det ytterst märkligt att majoriteten yrkar på återremiss för att reda ut ett och annat med skolan. Om kommunen samarbetat så länge med Fenestra borde de i dagsläget ha koll på hur skolan fungerar.

Nej, som sagt de ideologiska synsätten var problemet i gårdagens debatt som splittrade den rödgröna sidan eftersom V klart och tydligt aviserar att de inte vill ha privata aktörer i förskoleverksamheten. Det medför problem för S för hur de ska förhålla sig då t.o.m. ordförande för stadsdelsnämnden vid flera tillfällen sa att han inte hade något emot att det finns privata aktörer så länge det löser förskolekön. Majoriteten undvek också att svara på hur de ska lösa förskolekön genom att hävda att det inte finns någon kö i Göteborg.

Vidare följde uppföljningsrapport där Tom Heyman påpekade att Göteborg tappar platser i ranking i olika undersökningar vilket medför att staden också tappar i sin attraktivitet för att företag ska etablera sig. Marie Lindén (V) påpekade hur viktigt det är att barnperspektivet lyfts fram i rapporten men vad hjälper det att lyfta fram vackra ord när t.ex. förskolekön inte kan hanteras av majoriteten? Fel fokus på fel saker. Annelie Hulthén (S) uttryckte står oro för den svenska skolan. Hon själv som i höstas sade att hon var stolt över “flumskolan”.

Nästa intressanta ärende var inrättandet av whistleblow-funktionen som till min förvåning var något som Alliansen motsatte sig.Vägvalet yrkade ja till förslaget eftersom det är viktigt att sända signaler till stadens anställda att det är ok att framföra information om det förekommer oegentligheter. Men det är väldigt viktigt att den anställde som visslar tas väl om hand. Han eller hon ska inte bli av med jobbet utan ska kunna stå rakryggad med stöd från Göteborg Stad för den tunga insats som personen faktiskt gör. Jag fick också chansen att rättfärdiga Karin Törnqvist – f.d. konsulten på Göteborgs Energi – som visslade så högt hon kunde innan whistleblow-funktionen inrättats. Det fanns ju en chans att hylla denna modiga person för hennes insatser genom att ge henne stadens förtjänsttecken. Det hade ju faktiskt funnits en viss symbolik i det till stadens anställda, nämligen att känna att Göteborg Stad står bakom det tuffa beslutet som den anställde gör genom att vissla. Men så blev det ju tyvärr inte. Ingen av sittande kommunalråd kommenterade detta.

Ett mycket snabbt beslutsärende kom sedan upp, nämligen att kommunen ska skjuta till 150 miljoner för att medfinansiera Hamnbanan och tidigarelägga byggstarten. Vägvalet yrkade avslag på detta och möttes som vanligt av oförstånd. Vi förstår också mycket väl att Hamnbanan är vital för näringslivet, men det innebär inte att den inte är viktig för resten av Sverige. Jag förstår inte majoriteten som lägger sig platt fall utan att ifrågasätta statens ambition att flytta över kostnader till kommunen. Att hela tiden lägga sig och bli överkörd av regeringen gynnar inte göteborgarna för fem öre. Kia Andreasson (Mp) var framme på fikat och sökte bekräftelse genom att säga att de minsann för två år sedan hade försökt att få regeringen att förstå läget och då var ju inte vi med. Nu är det annat som gäller. Jag förstår inte resonemanget. Om Mp är dåliga förhandlare och saknar oppositionspolitik gentemot regeringen varför ska det drabba göteborgarna? Att som framstående politiker ha så dålig självinsikt om varför Vägvalet har uppstått är ofattbart.

Nästa beslutspunkt handlade om att Stadskansliet skulle byta namn till Stadsledningskontoret. Slöseri med pengar och fel fokus igen. I beslutet redovisades en kostnad på 415 tkr för tjänster som måste köpas. Men vad de interna kostnaderna skulle att uppgå till saknades det uppgift om. Vidare sa utredningen att Stadskansliets uppdrag var att leda, samordna och följa upp stadens verksamhet. Detta ligger ju inte i ett namnbyte utan i ledningens styrka att leva upp till dessa mål. Vägvalet yrkade avslag till namnbytet.

Den sista interpellationen som var uppe gällde förbättrat underhåll av gatu- och vägnätet. Trafikkontoret har flaggar för att underhållsskulden inte kan bromsas och nu är uppe i 600 miljoner. För att stoppa denna utvecklingen har trafikkontoret presenterat att de behöver ca 200 miljoner, något Vägvalet har lagt i sin budget för Göteborg stad 2012. Alliansen och de rödgröna vill satsa 30 respektive 60 miljoner vilket inte är i närheten av vad Trafikkontoret varnat för. Alliansen försökte gömma sig bakom att de inte haft makten under 14 år men som ledamot i nämnden kan man faktiskt påpeka saker i opposition också.  Det finns också en ytterligare underhållskostnad som måste hanteras gällande belysningen som uppskattas till ca 2 miljarder! På frågan från Vägvalet om när kommunen hade tänkt att lägga undan de pengarna fick vi inget svar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar