Martin Forsell – kandidat #3

Fler småhus i Göteborg

Efterfrågan på småhus är stor och i dag förlorar Göteborg skattekraft till kranskommunerna eftersom det råder stor brist på byggklara småhustomter. Vi vill att tomtkön återinförs. Att kommunen upplåter minimum 200 tomter per år via tomtkön, till rimligt pris.

Kommunen äger i dag stora markområden som skulle kunna användas till byggandet av småhus. Bland annat på Hisingen och i de östra stadsdelarna (till exempel Säve, Björlanda).

Detaljplaner ska utvecklas

I dag tar det orimligt lång tid att ta fram nya detaljplaner. Detta bland annat på grund av att Stadsbyggnadskontoret bundit upp stora resurser för planarbetet kring Västlänken. Det bör planeras för minst 5 000 bostäder per år i redan antagna detaljplaner. För att uppnå detta mål ska byggherren ha möjlighet att anlita och bekosta egen plankonsult.

Byggemenskap skapar fler möjligheter

Byggemenskap är en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Brukarna är själva med och planerar sitt framtida boende och kan på så sätt planera sina egna önskemål.

Önskemålen handlar inte bara om det egna boendet utan också om det gemensamma som till exempel riktvärden för energisnålt byggande, hållbart byggande och andra gemensamma riktvärden. Ett exempel är val av byggmaterial. Byggemenskapen kan också planera för vilka gemensamma lokaler, som kanske en takterrass med odling eller hur många cykel- och parkeringsplatser, föreningen vill hantera på området.

Eftersom bygget sker i byggemenskapens regi försvinner exploatören som bygger på kommersiella grunder och det innebär att byggkostnaden kan reduceras. Vid en nyligen avslutad byggemenskap på Brännö uppskattas kostnaderna för lägenheterna bli 20 % lägre än vid den normal byggmetod. (Källa: Föreningen Byggemenskaper) Byggemenskaper är vanliga i Tyskland, Holland och Danmark.

Marktilldelning till fler

Vägvalet ser en möjlighet att markanvisning kan delas upp i mindre delar, så att även små byggföretag kan komma in på marknaden. En målsättning är att minst en femtedel av markanvisningarna ska tilldelas byggemenskaper

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.