Missade måluppfyllelser

Nu har det kommit ett antal rapporter om trängselskatten sedan det startade i januari. I tidigare blogginlägg från Trafiknämnden uppmärksammade jag att minskningen av trafiken missar målet som Trafikverket satte upp från början, eftersom trafikminskningen successivt kryper tillbaka.

Enligt Trafikverkets prognoser skulle det minska enligt följande:

 • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
 • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.


Läs hela rapporten här.

Det vi kan utläsa ur statistiken är att man missar ovan mål förutom i innerstaden. På infartslederna har minskningen halverats.

Trots att trafiken ökat så når man inte intäktsprognosen för 2013 på 930 miljoner kr. Enligt senaste redovisning från Transportstyrelsen kommer intäkten att landa på 670 miljoner kr. Även om man räknar med 70 miljoner kr från tilläggsavgifterna så kommer man inte upp till intäktsmålet.

Transportstyrelsen förklarar detta med att flerpassageregeln är en bov i dramat. Men detta är en ganska dålig bortförklaring då man skrev om förslaget, som sedermera klubbades av Göteborgs kommunfullmäktige, där man ändrade intäktsmålet med hänsyn till regeln. Innan flerpassageregeln uppfanns skulle varje passage kosta 10 kr. För de som måste passera en betalstation per resa kunde den förändringen innebära en höjning med 80% till 18 kr. Man tog alltså höjd för att flerpassageregeln skulle finansiera sig själv.

Det mest intressanta uppenbarar sig i sista punkten. Trafiken har inte ökat som man tänkt sig från 2006. Man hade en prognos på en ökning av trafiken på +1,2 % som nu istället visar sig har minskat med -0,7 %.


Läs hela rapporten här.

Sedan jag tillträdde Trafiknämnden har vi i alla rapporter sett att trafiken i centrala Göteborg minskar. Den enda ökningen som förekommit är över kommungränssnittet och då marginellt. Och i centrala stan minskar det alltsedan 1970-talet.

Det man pratat väldigt lite om är att i juli, som var befriat från trängselskatt så minskade trafiken jämfört med förra året. Utan restriktioner.

I Stockholm startar nu en debatt om trängselskatten då regeringen enligt DN vill höja trängselskatten:

“Regeringen vill höja höja och införa trängselskatt på Essingeleden, Västerbron, Centralbron och Slussen 2016. Finansdepartementet skickar nu ut ett förslag till ändring av lagen om trängselskatter i Stockholm som innebär att bilister på Essinge­leden och broarna över vattnet i innerstaden beskattas redan 2016. Dessutom höjs skatterna så att maxgränsen blir 30 kronor och högsta dygnsskatten 90 kronor.

Regeringens förslag kommer att berika statskassan med hundratals extra miljoner varje år. Politiker som deltar i diskussionerna om tunnelbana till Nacka är mycket bekymrade för att förslaget enbart är till för att minska statens åtaganden för tunnelbanan.”

Hm, vänta lite nu. Var inte dessa pengar öronmärkta för Stockholm och skulle inte kommunen ha inflytande över trängselskatten?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Eftersom det huvudsakliga syftet med trängselskatten INTE vara att minska trafiken “för miljöns skull” eller minska den påstådda “trängseln” utan blott och enbart att dra in pengar till en samhällsekonomiskt olönsam tågtunnel under centrala Göteborg så är det ju självklart en kraftig miss i de prognosticerade beräkningarna.. 😉

 • Kom också ihåg att pengarna från trängselskatten inte är öronmärkta med “Förbifart Stockholm” eller “Västlänken” utan en statlig skatt för medfinansiering av kommunala prestigeprojekt tillika olönsamma infrastrukturprojekt, där staten inte vill betala. Olönsamma infrastrukturprojekt är lånade ord från Riksrevisionens bägge rapporter som belyser medfinansiering av olönsamma infrastrukturprojekt.

 • Som jag tidigare skrev under ett annan inlägg så är dessutom minskningarna på infartslederna bara ungefär 2/3 av vad som syns i rapporten, då överföringen av trafik från E6N till E45 står för för den sista tredjedelen (detta motsvarar nästan hela trafikminskningen på E6 norr om Klareberg). För att citera Trafikverkets rapport (just detta handlar alltså om den ökande trafiken på Jordfallsbron):
  – “Detta tyder på att ökningarna även beror på annat än trängselskattens införande. En förklaring kan vara att störningarna för biltrafiken på grund av byggnationer på E45 har minskat betydligt under året.”

 • @Christina: Du får nog förklara bättre vad du menar i det här fallet, din kommentar verkar lika luddig som det många politiker kommer med.

  För egen del så har jag skadat statistiken genom att jobba i Juli och vara ledig i Augusti.

 • I sammanhanget kan man ju också nämna att tunnelbanan i Stockholm byggdes ut med till nästan 100% statliga medel.

  Angeredsbanan i Göteborg planerades och ävenså byggdes i början utformad så att den skulle passa in i det statliga bidragssystemet men så plötsligt slutade staten att subventionera tunnelbanebyggen när T-banan i Sthlm var så gott som färdigbyggd i början på 70-talet. Sedan dess har ytterst få nya sträckor tillkommit där…

 • Jag kanske har skrivit det förut, men det är viktigt att påpeka på nytt. Om nu inte trafiken minskar enligt prognos, vilka följder för det för övriga mål i västsvenska paketet?
  Det känns tex svårt att påstå att paketet och trängselskatten bidrar till en bättre miljö om inte biltrafiken minskar. Diagrammet ovan slår hål på hela argumentationskedjan för trängselskatten.
  Nu är dessutom köerna tillbaka på samma nivå som för ett år sedan, så någon trängselminskning är det inte heller frågan om.
  Trängselskatten blir då bara ytterligare en skatt, inget annat.

 • Trängselskatten införande var för att påskynda byggande av Förbifart Stockholm och ett sätt för oss bilister i Stockholmregionen medfinansiera denna. Däremot är det inte att medfinansiera kollektiva färdmedel.
  Höj istället SL taxan så att man betalar 10 kr varje gång man åker för att finansiera utbyggnad av tunnelbanan till Nacka.