Namninsamling och vad som går att göra

Med anledning av statsvetaren Folke Johanssons uttalande i GT igår gällande en namninsamling mot trängselskatten vill vi kommentera några saker.

I dagsläget har Vägvalet ingen namninsamling. Vägvalet är än så länge en rätt liten organisation och bygger nästan helt på frivilliga krafter. Vi genomförde en namninsamling 2010 och då kom vi upp i 28 000 namn, men trots detta valde S, V, MP, M, FP och KD att ignorera frågan genom att rösta ned kravet på folkomröstning i kommunfullmäktige.

Mer om detta kan läsas på vår hemsida:

Om man ska en påbörja en ny namninsamling så måste detta göras välorganiserat, eftersom namnen måste samlas inom sex månader för att uppfylla kravet enligt den nya kommunallagen från 2011.

Enligt den nya lagen ska kommunfullmäktige utföra följande kontroller:

Kontroll nr 1

  • Att antalet underskrifter följer lagens krav och att frågan rör den lokala eller regionala kompetensen. Kommunfullmäktige kan då med enkel majoritet (50% + 1) fastställa att så är inte fallet
Kontroll nr 2
  • Folkinitiativet prövas i fullmäktige med krav på 2/3 majoritet för avslag men det ska då inte handla om en politisk prövning utan en lämplighetsprövning, t.ex. strider detta mot de mänskliga rättigheterna

Kommunfullmäktige kan alltså inte rösta ned folkinitiativet som tidigare baserat på politisk åsiktshållning. Det måste finnas synnerliga skäl till varför en folkomröstning inte ska tillåtas. Alltså, när det gäller trängselskatten kan inte kommunfullmäktige rösta ned begäran.

Det finns en klar och tydlig handling och mening med denna tolkning från regeringen i samband med förberedelsen av den nya lagen som också återfinns i grundlagskommitténs betänkande och regeringens proposition. I regeringens proposition förklaras under vilka förutsättningar ett sådant veto kan vara meningsfullt och principen betonas om att folkinitiativ i “huvudregel” ska leda till folkomröstning. Detta är en viktigt del i tolkningen av den nya lagen och det är viktigt att man inte faller tillbaka i tolkningar som den gamla lagen.

Utdrag ur Regeringens proposition 2009/10:80 – En reformerad grundlag

“Dagens bestämmelser om kommunalt folkinitiativ fungerar enligt vår mening inte tillfredsställande. De har inte bidragit till att stärka den lokala demokratin på det sätt som var tanken när de infördes. Vi föreslår därför att bestämmelserna om folkinitiativet ändras. En kommunal rådgivande folkomröstning ska enligt förslaget hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det. Som huvudregel ska fullmäktige inte kunna avslå en sådan begäran. För att förhindra att en folkomröstning hålls i frågor som helt saknar förankring i fullmäktige ska det dock finnas en möjlighet för fullmäktige att avslå ett folkinitiativ. En förutsättning för detta är att två tredjedelar av ledamöterna motsätter sig initiativet.”

Som ni märker finns det en mycket medveten tanke med att ändra lagen så att medborgaren får mer inflytande. Dock valde även Göteborgs kommunfullmäktige att rösta ned Vägvalets motion om att introducera den förstärkta folkinitiativet för medborgaren. Vägvalet begärde då Stadsledningskontoret:

  • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
  • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
  • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut
Det man från de etablerade partierna kunde sträcka sig till var att man självklart skulle informera medborgaren om sin rättighet. Men i princip ges medborgaren inga verktyg för att utföra sin rättighet. Än idag saknas det information om hur man går till väga på kommunens hemsida (Se här under rubriken “Så kan du påverka”). T.ex. vill man kanske ha svar om vem på kommunen som är kontaktperson för att upplysa att man som medborgare startar ett initiativ.

På grund av Folke Johanssons bristfälliga uttalande får vi nu, glädjande nog från engagerade medborgare i Göteborg och kranskommuner, frågan om var man kan skriva under någonstans. Vi vill därför poängtera att detta behöver organiseras, framför allt eftersom det måste ske inom ett sex månaders intervall, för att lyckas med att nå ända fram i mål. Målet är då tio procent av de röstberättigade vilket innebär ca 42 000 namnunderskrifter i Göteborgs kommun. Det är ingen omöjlighet men det kräver en hel del förberedelser. När vi samlade 28 000 namn tog det ca 9 månader och med hjälp av ett antal volontärer som stod ute och samlade. Av dessa 28 000 var 23 000 göteborgare. Den nya lagen kräver också att den som undertecknar uppger sitt fullständiga personnummer, vilket inte krävdes med den gamla lagen och det är vi inte riktigt säkra på om alla vill ställa upp med. Detta var en av sakerna kommunen borde ha tagit på sig att utreda och hur detta förhåller sig till PUL (Personuppgiftslagen) och då kanske informera om detta på sin hemsida.

Men vi inom Vägvalet diskuterar vi frågan och alla lär bli varse om/när vi tar steget fullt ut.

Vägvalet behöver också bli större och söker därför fler intresserade människor som vill delta och påverka! Kanske känner du fler som kan tänkas vara intresserade av att bli medlem?

Sedan får vi inte glömma att ett val står för dörren 2014 som kommer att vara avgörande för trängselskattens framtid. Du bestämmer då genom att använda din röst.

För en sak är säker:

De andra partierna kommer att anse att varje röst de får är ett ja till trängselskatten och det Västsvenska paketet!

Vägvalet
Theo Papaioannou

I Nyhetsflödet: GT1, GT2, GT3, GT4, GT5

Lägg till en kommentar

  • “För att förhindra att en folkomröstning hålls i frågor som helt saknar förankring i fullmäktige ska det dock finnas en möjlighet för fullmäktige att avslå ett folkinitiativ. En förutsättning för detta är att två tredjedelar av ledamöterna motsätter sig initiativet.”
    Är det inte precis just så det är just nu?

  • Jag uttrycke mig oklart. Vad jag menade var att just i denna frågan så finns det väl ingen förankring i fullmäktige idag för att genomföra en folkomröstning i denna frågan.

  • @Eva Om du läser vad regeringen skriver så är det inte den politiska förankringen som avgör utan att medborgarna kräver en folkomröstning. Som huvudregel ska kommunfullmäktige inte kunna avslå hur som helst som med den tidigare lagen.