Panikprojektet Västlänken

De senaste veckorna har det uppstått en hel del debatt om Västlänkens genomförande. Alltsedan beslutet om trängselskatten togs i januari 2010 har Vägvalet efterlyst diskussion om Västlänken då denna tågtunnel utgör den dyraste delen i det Västsvenska paketet och som dessutom är samhällsekonomisk olönsam. Under resans gång har ett alternativ lyfts fram som haft olika namn såsom vändslingan, kortlänken och som idag namnges Västlänk 2021.

Igår skrev Vägvalet följande i GP:

“Västlänk 2021 är alternativet som Vägvalet lyfte fram i början av året och anordnade en informationsträff där inbjudan gick ut till alla ledamöter i Göteborgs fullmäktige. Ingen kom. På senaste sammanträdet i Trafiknämnden ställde Vägvalet frågan om Kurt G Larsson kunde få komma och presentera förslaget om Västlänk 2021 för nämnden. I det öppna Göteborg blev svaret att så arbetar inte nämnden och att det var bättre om han träffade partierna var för sig. Varför?

I samma tidning skrev styrgruppen för det det Västsvenska paketet:

“Vändslinga ersätter inte järnvägstunneln. Det är inte en fråga om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad. Frågan är betydligt större än så.”

Styrgruppen sätter Västlänken på en piedestal som inte får eller kan ifrågasättas. När någon säger att ett projekt får kosta vad som helst så ska man definitivt dra åt sig öronen. För när ett sådant resonemang startas så betyder det endast en sak: Man har ingen aning om vad man sysslar med!

Det finns inga teorier i världen inom projektstyrning och ekonomi som förespråkar olönsamma projekt. När någon vill ha igenom ett projekt på lösa grunder börjar många prata om den samhällsekonomiska nyttan och använder det argumentet för att försvara investeringen. Ja, ibland investerar man om man finner att samhällsnyttan är god men för Västlänken är detta krav inte uppfyllt. Det är däremot Västlänk 2021 som både är kostnadseffektivare och kan stå redo mycket tidigare än Västlänken. Det geniala med Västlänk 2021 är att den kan ändras eller byggas ut om det inte skulle visa sig vara bra. Att fylla igen en tunnel är inte lika enkelt.

Ett annat argument för tågtunneln är att “alla andra stora städer har en” som t.ex. Citytunneln i Malmö. Men här är en mycket stor skillnad. Acceptansen för den tunneln var mycket högre hos medborgaren för att:

  • den byggdes utan trängselskatt
  • medborgaren (Malmöbon) såg den samhällsekonomiska nyttan att bli sammanlänkad med Köpenhamn
  • Malmö stad och Region Skåne finansierade endast 20% av den totala kostnaden

Citytunnelns kostnad var 8,5 miljarder vilket innebar ca 1,7 miljarder kronor som Malmö Stad och Region Skåne skulle (med) finansiera. Göteborg Stad och Västra Götalandsregionens ska medfinansiera 20 miljarder kronor (än så länge) där göteborgaren ska stå för 14 miljarder via trängselskatten! Är det konstigt att få medborgare i Göteborg vill ha tunneln?

Alla projekt som inte förankras väl hos den som ska använda/betala produkten bör läggas ned innan det är för sent. Ju längre man väntar desto dyrare och sämre acceptans blir det. Att bygga en tunnel som ingen vill ha är inget alternativ. Är det inte bättre att ta fram ett alternativ som fler kan ställa sig bakom? I det öppna(re) Göteborg?

Läs debattartikel om Västlänk 2021 här.

Läs styrgruppens debattartikel här.

Läs Vägvalets debattartikel här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Vad har ni för belägg för att “vändslingan” är mer kostnadseffektiv (eller snarare mindre olönsam) än Västlänken?

    Kostnaden för “vändsslingan” skall ställas mot den nytta den tillför. Nyttan består i att tågen skall slippa vända. Är den nyttan värd 3-4 mdkr?

  • Du har rätt i att kostnader för Västlänken är 20 mdkr (fast jag tror nig det lär stiga).
    Ni hävdar med all rätt att Västlänken har en negativ kvot.
    Jag skulle vilja veta om ni gjort någon uppskattning på “Slingans” nuvärde? (NNV).
    Om inte annat gör jag bara min egna “överslagsräkning” och konstaterar att en slinga är mer olönsam än Västlänken. En slinga blir däremot mer lönsam om den omfattar en ny tunnel genom Gårda.

    Önskar svar, tack på förhand!

  • Varför publicerades inte min redogörelse gällande utvecklingen 🙁

    Jag skulle uppskatta om ni visade er nytta för ert intressanta förslag.

  • @Karl Förstår inte vad du menar. Men om du är Bergqvist och skriver under olika e-post adresser så kan spamskyddet ha satt stopp för ditt inlägg.

    För övrigt så hänvisar jag igen till Kurt Larssons presentation http://bit.ly/fC4V46

    Vill du veta mer om de uträkningarna så föreslår jag att du pratar med honom direkt.

    Utan att ha sett din ”överslagsräkning” så är 20 miljarder kontra 7 miljarder fortfarande inte försvarbart. Och om du läser blogginlägget så finns det stora olikheter med t.ex. Malmö. Om brukaren av förändringen/produkten/tjänsten (kalla det vad du vill) inte anser att den medför någon nytta så misslyckas den. Västlänken är enligt utredningen samhällsekonomisk olönsam. När man jämför Öresundsregionen så gör man sig en stor otjänst. Malmö skulle länkas samman med en storstad. Göteborg ska länkas med vad? Inte ens medborgarna i Göteborg har nytta av Västlänken.