PM: Vägvalet lämnar interpellation om bolags-bildning

Den 18 november 2013 bildade Göteborg sex nya bolag, Kratos, Lamellen, Meline, Solhusen, Vingaren och Vinni. Enligt 16 § KL får kommuner och landsting, efter beslut av fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. Så vitt Vägvalet kan finna har kommunfullmäktige inte fattat något sådant beslut.

Enligt 17 § gäller att om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter, och

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Inte heller här kan jag finna något kommunfullmäktigeärende.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Av vilken anledning och av vem bildades dessa bolag?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

  • Min uppfattning är att kommuner bildar bolag för att undgå insyn från kommuninnevånare. Helt enkelt ett sätt att undkomma offentlighetsprincipen.