PM: Vägvalet lämnar synpunkter på järnvägsplanen för Västlänken

Vägvalet lämnar synpunkter på järnvägsplanen för Västlänken till Trafikverket. Vägvalet framför flera skäl till varför den föreliggande järnvägsplanen inte skall godkännas.

Vägvalet anser inte att föreliggande järnvägsplan skall godkännas av följande skäl:

 • Utbyggnadsplanen stämmer inte med kommunens översiktsplan.
 • Problemet med dålig kapacitet på Göteborgs Central är överdrivet.
 • Tunnelbygget medför oacceptabla konsekvenser för staden.
 • En trovärdig säkerhetslösning har inte presenterats.
 • Tunneln har på tveksamma grunder definierats som riksintresse.
 • Tunneln ger oacceptabel påverkan på riksintresset ”Göteborgs innerstad”.
 • Den samhällsekonomiska kalkylen visar att tunnelbygget inte bör genomföras.
 • Tunnelbygget är onödigt eftersom kringliggande järnvägsnät inte har tillräcklig kapacitet.
 • Kulturminnen riskerar att få bestående skador.
 • Någon lösning på trafikproblemen har inte kunnat presenteras.
 • Möjligheterna att driva nöjesfältet Liseberg under byggtiden är osäkra.
 • Stor kapitalförstöring uppstår genom omfattande rivningar.
 • Kungsparken förstörs för överskådlig tid.
 • Järnvägslagens krav för byggnation uppfylls inte.
 • Kostnadsberäkningen är oklar.
 • Redovisningen är otydlig.
 • Bygget är tekniskt svårt och riskerar att drabbas av stora merkostnader.
 • Finansieringen är otillräcklig och trängselskatten saknar stöd hos befolkningen.
 • Ingen finansiering finns av kringkostnaderna.
 • Kollektivtrafiken drabbas av stora extra kostnader för ersättningstrafik och förseningar.
 • Miljökonsekvensutredningen visar på stora risker för den framtida miljön.

Läs mer ingående Vägvalets synpunkter här.

Presskontakt

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Lägg till en kommentar

 • En punkt som jag har noterat är att i de utredningar som jag har sett så har man mycket noga sett till att inte nämna Hisingen överhuvudtaget, och i åtminstone en utredning så anges Göta Älv som avgränsning i norr.

  Litet märkligt med tanke på att 1/3 av Göteborg befolkningsmässigt är Hisingen. Till detta kommer stor tillväxtpotential på Hisingen – där en stor del av Göteborgs tillväxt har varit de senaste åren där bl.a. Eriksberg har bebyggts.

  I dagens GP så är det också artiklar om problemen med tågtrafikens tillförlitlighet, och då framförallt Bohusbanan. Den dragning som Västlänken har gör dessutom att Bohusbanan och eventuella andra utbyggnader (t.ex. mot Torslanda) inte blir särskilt attraktiva eftersom de kommer att tvingas till omväg över Marieholm. Idag är restiden till Centrum från Eriksberg jämförbar med restiden från Angered.

 • Mycket bra kommenterat. Vad jag tycker alltid fattas i de flesta informationsuppgifterna det är kostnaden för hela VL. Ursprungskostnad 20 miljarder. Nu kan man läsa från riksrevisionen 50 miljarder om nu detta stämmer.

 • Bra remissvar. Jag retar mig på att man skär i projektet för att hålla budgeten. Det känns lite som kejsarens nya kläder. Man kommer säkert att hålla budgeten, men man får vara en tumnetott för den (eller så får man ingenting som i sagan).