Regionmagasinet och sanningen – del 2

Igår kunde vi här i bloggen läsa hur Regionmagasinet presenterade det Västsvenska Infrastrukturpaketet i december förra året. Vi fick också reda på att den skattefinansierade tidningen har högt ställda mål på sina artiklar. Regionmagasinet ska till exempel vara “trovärdig” och informationen ska vara “relevant“. Nå, uppfyller Regionmagasinet sina mål? Och är tidningen neutral i sin rapportering?

När jag kontaktade Regionmagasinets chefredaktör Bettina Axelson påpekade jag tre felaktigheter i artikeln. Dessa var:

  1. I artikeln används ordet “trängselavgift” genomgående, trots att det i verkligheten heter “trängselskatt”. Det är stor skillnad på de båda begreppen, något som läsare av denna blogg tidigare fått information om.
  2. Skatten är inte maximalt 36 kr per dag, som man åtminstone kan förledas att tro om man läser faktarutan, utan 60 kr/dag. Jag skrev att jag betraktade detta fel som ett slarvfel baserat på okunskap, men att det ändå var en flagrant skönmålning av verkligheten. 60 kr per dag ger en skattehöjning per år och bil med cirka 13 000 kr, men det måste läsaren själv ha kunskap om för att kunna räkna ut.
  3. Samtliga belopp i artikeln och faktarutan är baserade på 2009 års prisnivå och kommer därför att vara högre när skatten införs (eller kommer åtminstone att uppjusteras efter införandet för att kompensera). Allmänheten förleds alltså att tro att trängselskatten kommer att vara på 2009 års nivå även i framtiden.

Utöver ovanstående felaktigheter noterade jag också följande för medborgarna relevanta uppgifter som saknades i artikeln:

  1. Cirka 30-35% av trängselskattens intäkter försvinner i ren administration och att detta är en unik hög siffra jämfört med övriga svenska skatter.
  2. Västlänken är en kraftig ifrågasatt satsning. Jag pekade på den kritiska debatt som Vägvalet och andra aktörer fört i media under senaste året och att Regionmagasinet knappast borde kunna vara okunnig om den. Här presenteras Västlänken som en satsning som “ökar tillgängligheten till staden” utan att förklara närmare hur många det är (eller vilka de är) som kan dra nytta av en tågstation i Haga.
  3. Trängselskatten slår olika mot de med låga respektive höga inkomster. En låginkomsttagare som kör bil drabbas i extremfallet av en skattenivå som motsvaras av en kommunalskatt på nära 40%. Trängselskatten är också orättvis eftersom vissa tvingas betala, andra klarar sig undan – allt beroende på var man bor och arbetar.
  4. Motståndet mot trängselskatten är dokumenterat mycket stort. I den senaste opinionsundersökningen som presenterades en vecka före valet var 57% av kommuninvånarna mot.
  5. Pengarna från trängselskatten i Stockholm utbetalas inte från staten som avtalats. Riskerar det gå på liknande sätt även i Göteborgs fall?
  6. Tidigare vallöften från Socialdemokraterna om folkomröstning och de borgerliga partiernas bestämda motstånd till trängselskatt.

Jag menade vidare att det var en problemfri bild av hela infrastrukturpaketet och dess följder som målades upp i artikeln. Medborgarna fick bara veta en sida av myntet och den andra förtegs mer eller mindre medvetet. Ingen kritisk eller avvikande röst gavs utrymme. Istället avfärdades i praktiken all sådan kritik som “missuppfattningar” när Rolf Thor fick stå oemotsagd. Tjänstemannen Rolf Thor var för övrigt den ende som fick komma till tals i artikeln och hans åsikter och bedömningar presenterades som sanningar, och vi andra som fokuserade på “trängselavgifter och betalstationer” avfärdades som att missuppfatta vad Västsvenska infrastrukturpaketet handlar om.

Allt detta ställde jag mot Regionmagasinets egna policy om att “Tidningen ska vara en pålitlig guide som lotsar läsaren rätt och ger trovärdig och relevant information” och att “Tidningen ska ge svar på frågor som invånarna ställer sig eller kan tänkas ställa” (se föregående inlägg).

I morgondagens blogginlägg får ni läsa hur Regionmagasinets chefredaktör bemötte ovanstående kritik.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar