Sammanträde Trafiknämnden 3 mars

Den 3 mars sammanträdde Trafiknämnden. Tjänsteutlåtandet om höjning av parkeringsavgifterna, som diskuterats hett i media, kommer upp i nämnden den 2 maj. Första beslutet ut på dagordningen var cykelinvesteringar för 2011 som klubbades med undantaget att Burmabacken i Kortedala blev återremitterat för att man inte ansåg att det var tillräckligt utrett.

En motion om att smycka cirkulationsplatser med konstverk har lämnats av Socialdemokraterna. Enligt tjänsteutlåtandet är rekommendationen att avslå motionen något som Vägvalet ställer sig bakom. Dock bordlades motionen.

Program för arena, bostäder m.m. vid Rambergsvallen beslutades.

Nästa ärende av prövning av bergtäkt vid Arendal. Tillståndsansökan avstyrktes enligt yrkande från de rödgröna.

Vi fortsatte med att få information om förslaget till miljözon för personbilar i Göteborg. Denna gång var det information som förmodligen går till beslut nästa sammanträde. Kort innebär miljözonen att man ska förbjuda äldre bilar i centrala staden. Vägvalet lämnade ett yttrande om varför detta inte är en så genomtänkt idé.

God miljö får inte ske på bekostnad av rättssäkerhet. Göteborg Stad bör inte fatta beslut om man inte vet att de legala förutsättningarna finns. Övervakningsproblematiken är inte löst och frågan om dispensfordon heller inte utredd. Efterlevnad av miljözonreglerna får idag endast kontrolleras av polis. Vi efterlyser en mer utförlig utredning om det är full legalt att använda parkeringsvakter till detta.

Den administrativa delen gällande märkning bör också utredas närmare då Transportstyrelsen nyligen av kostnadsskäl slutat märka bilar med skattemärke. Vi finner det ej troligt att ett system för märkning av euro-klasstillhörighet ligger högt på Transportstyrelsens agenda.

De flesta fordonen som utestängs kommer att säljas vidare och användas av nya ägare utanför Göteborgsregionen. Detta bör också utredas närmare eftersom det förskjuter endast problemet till en annan del inom regionen.

Då de ökade kostnaderna är mellan 10 000 – 30 000 kr så känns en start år 2012 inte rimlig för personer som drabbas.

Det finns en rimlighet i förslaget; att undvika att folk köper för gamla bilar om dom bor i centrala stan, men då kanske detta ska gälla nya inköp.

Nästa intressanta ärende var skyttlar över älven. Tjänsteutlåtandet föreslog att Västtrafik ges uppdraget att upphandla skyttlarna. Vägvalet yrkade dock för att upphandlingen gjordes av staden enligt nedan:

Vägvalets uppfattning är att en avgiftsbefriad färjelinje kan vara en lämplig åtgärd för att närmare förbinda Norra Älvstranden med centrala staden.

Eftersom en avgiftsbefriad linje inte blir föremål för någon taxesamordning anser vi att det inte finns någon anledning att involvera Västtrafik. Upphandlingen av trafiken bör därför göras direkt av Trafikkontoret.

Förslag till beslut i Trafiknämnden

Att                       Upphandlingen inte utförs av Västtrafik utan direkt av Trafikkontoret

Jag hade ett yrkande om att om färjan Dan Broström kunde återanvändas och att denna tas i bruk för det aktuella ändamålet. Men eftersom diskussionerna fortfarande pågår om detta är möjligt avvaktade jag med yrkandet. Vägvalets yrkande avslogs till förmån för de rödgrönas om att bifalla kontorets förslag.

Därefter ställdes proposition på att bifalla Alliansens yrkande om att inte avgiftsbefria trafiken över älven vilket avslogs.

Sammanträdet fortsatte sedan med information. Först ut var information om den nya kollektivtrafiklagen som träder i den 1 januari 2012. I samband med detta så övergår Västtrafik helt och hållet till regionen. Det finns mycket att diskutera om detta men den fråga jag ställer mig är hur mycket inflytande som Göteborg Stad tappar. Förut har ägarstrukturen varit ett påtryckningsmedel i diskussioner men nu ska alla diskussioner ske i samverkansgrupperingar vilket innebär att regionen alltid har sista ordet.

Vi fick en gedigen genomgång om drift- och underhållsverksamheten som var högst intressant. Kontoret hade också gjort en väldigt bra broschyr för nämnden som beskrev olika typer av underhåll. Det finns en hel del att tänka på framöver så att vi inte drar på oss för mycket kostnader. Ju bättre proaktivt underhåll desto mindre oförutsedda kostnader.

Sist ut var information om Västsvenska infrastrukturpaketet. Det som var högaktuellt var ju givetvis de höjningar som finansdepartementet flaggat för och att utländska fordon skjuts på framtiden. Anders Roth, miljöchef, fick frågan varför utländska fordon inte kan beskattas och svarade tyvärr enligt min åsikt väldigt svävande. Det är som vi sagt mycket enkelt och det är ofattbart att detta inte når fram efter ett års diskussioner. Sverige kan inte beskatta utländska medlemmar i EU, det strider mot reglerna. Regeringen har medvetet valt att kalla det trängselskatt för att kunna lägga tullar på redan befintliga vägar och därmed slippa problem med Bryssel.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar