Sex frågor om barnkulturpolitik

Barnteaterakademin ställde sex frågor till alla partier som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige om barnkulturpolitik. Här följer Vägvalets svar på frågorna.

1. Vilka förändringar har du och ditt parti arbetat för under den gångna mandatperioden på området för kultur för barn och ungdom? Med vilket resultat?

Vägvalet har inte drivit någon specifik fråga inom barnkultur. Däremot har vi lämnat motion om en Göteborgs konsertfestival -­ en mötesplats genom kultur och gastronomi.

2. Vilka blir de viktigaste frågorna för dig och ditt parti att driva på området under kommande mandatperiod?
Vägvalet vill att staden samarbetar i större utsträckning med framtagandet av aktiviteter och att mötesplatser/arenor skall öka i
ungdomars närmiljö.

3. Vilka är de viktigaste faktorerna menar du, som påverkar skolelevers tillgång till scenkonstupplevelser? Vilka åtgärder bör under kommande mandatperiod tas för att alla barn i Göteborg ska få samma tillgång till scenkonst (och annan konst/kultur) oavsett stadsdelstillhörighet?

De viktigaste faktorerna är att vuxna i barn/ungdomars omvärld förstår vikten av kulturupplevelser och att det finns ekonomi till det. Vägvalet vill avveckla stadsdelsnämnderna och inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all barn och ungdomskultur överförs då från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en mer och jämlik kultur i Göteborgs skolar.

4. Den klart största andelen scenkonst för barn och unga produceras inom det fria kulturlivet. Ändå ligger anslagen till de fria scenkonstproducenterna på en konstant låg nivå, relativt anslagen till institutionerna men också relativt allmän prisökning och lönenivåer i övriga branscher. Knappa resurser för produktionerna, trångboddhet och – inte minst – skrala försörjningsmöjligheter sedan decennier verklighet för de professionella fria grupperna. (För Göteborgsgrupperna gäller också att de, till skillnad från grupper i Skåne och Stockholm, inte kan få regionalt verksamhetsstöd.) Bör, enligt ditt parti, anslagen till den fria scenkonsten i Göteborg höjas? Vilka ytterligare åtgärder krävs för att förbättra villkoren för sektorn?

Ja. Bidragen skall höjas. Vägvalet anser att det satsas alldeles lite pengar på barnkultur. Ett stort problem är att det råder brist på lämpliga lokaler i området. Vårt parti vill att mötesplatser/arenor skall bli fler i ungdomars närområde. Vägvalet vill att det ska finnas “kulturhus” i varje stadsdel.

5. Vilken, menar du, är konstens roll i ett samhälle? Och vem ska sätta dess ramar?

Det är viktigt att barn/ungdomar får reflektera och ifrågasätta sin omvärld. Konst inspirerar till kreativitet och stimulerar fantasin. Vilket är utvecklande för individen. Ramarna skall sättas av medborgarna.

6. Vilken är din största scenkonstupplevelse för barn/ungdom under det gångna året?

Jag var på den fantastiska föreställning Utopia på Backa Teatern tillsammans med en grupp ungdomar.

Marie-Louise Bergström
Vägvalet

 

Lägg till en kommentar

  • Låt biblioteket bli det vardagliga kulturella nav som skall finnas i varje stadsdel och lägg inte pengarna på prestigeprojekt och jippon!