Trafiknämden 4 oktober – Del 3

Trafiknämnden fick denna gång yttra sig över gestaltningsprogrammet för Avenyn. Vägvalet lämnade följande yttrande:

“Avenyn präglas lika mycket av dess verksamheter (butiker, restauranger, kultur) som dess fysiska utformning. Det är därför mycket viktigt att det fortsatta arbetet med nya Avenyn sker i nära samarbete och i samförstånd med de affärsidkare, fastighetsägare och krögare som förväntas verka i området. Bland annat paviljongerna är ifrågasatta av krögarna.

Göteborgs stad har ambitioner att öka cyklandet i staden. Stora satsningar görs på cykelbanor. I gestaltningsprogrammet beskrivs en cykelbana som tyvärr inte kommer att uppskattas, vare sig av cyklister eller av gående. Snabba cyklister passar inte in i visionen av ett stadsrum på Avenyn. En dedikerad cykelbana ska vara tydligt skild från andra trafikslag för att minska konflikter och olyckor. Gestaltningsprogrammet föreslår en och samma nivå över hela Avenyns yta vilket försvårar detta. Hållplatserna på Avenyn föreslås utformade så att cykelbanan placeras mellan hållplatsen där spårvagnen stannar och väderskydden där passagerarna väntar. Detta är mycket olämpligt och kommer att skapa många konflikter, irritation och olyckor då väntande passagerare ska korsa cykelbanan då spårvagnen anländer. Dessutom smalnar cykelbanan av till endast 1,3 meters bredd vid hållplatserna.

Vägvalet föreslår att inga dedikerade cykelbanor planeras på nya Avenyn. Cyklister ska tillåtas på Avenyn för trafik med mål på gatan, men det ska ske på de gåendes villkor. Även spårvagnarna kommer passera på de gåendes villkor. Cykelbana för genomgående, snabb cykeltrafik bör anläggas på angränsande gator, t ex på Södra Vägen.”

Alla partier i Trafiknämnden valde att sluta upp bakom Vägvalets yttrande. Tänk att Vägvalet ibland kan ha bra förslag också! 😉

KD har lämnat en motion om behovet av en pendeltågsstation vid Säve. Trafikkontorets förslag till beslut var att avstyrka motion med bl.a. följande motivering:

“Utbyggnadsordningen i översiktsplanen anger att planeringen nu behöver kraftsamla centralt, i de utpekade strategiska knutpunkterna och i mellanstaden.”

Det är ett intressant ställningstagande eftersom Vägvalet vid flertal påpekat att den planering som just nu sker fokuseras på centrala staden vilket gör att resten av staden inte tas med i planeringen. Därför görs även nu denna typ av prioritering. Vägvalet stödde motionen som dock röstades ned av den rödgröna majoriteten.

Vi fick till sist en mycket intressant redogörelse om utökning av lånecykelsystemet. Idag driftas det av JC Deceaux som säljer reklam i busskurerna och  skyltar på stan. Staden har ett väldigt generöst avtal med JC Deceaux (hur detta avtal kommit till kan vi diskutera en annan gång) som säljer reklam i utbyte för att de sköter underhållet på busskurerna. Till detta har JC Deceaux levererat lånecykelsystemet Styr och Ställ som de driftar helt och hållet själva. Kommunen betalar således inte en krona för detta. Så nu när man ska utöka detta system börjar det intressanta. Helst vill man utöka systemet på andra sidan älven vid Lindholmen upp mot Backaplan. Men hur ska detta göras för att vara kompatibelt med bl.a. JC Deceaux? Ska staden ens ha kvar JC Deceaux efter avtalets utgång? Det är också svårt att uppskatta vad det skulle kosta kommunen själva att köpa in och drifta ett system då det inte finns exakta siffror på hur mycket JC Deceaux lägger ned på systemet. Det är inte svårt att lista ut att en del i JC Deceuax:s strategi, för att locka till sig avtal med olika kommuner världen över,  innebär att de tar in den kostnaden för lånecykelsystemet från andra städer. Göteborg kanske till och med sponsrar andra kommuner indirekt via JC Deceaux?

Från Trafikkontorets håll har man sneglat på Deutsche Bahn som har ett s.k. “flytande” lånecykelsystem. Det innebär att man kan hämta cykeln på en station, smsa/ringa för att få en kod till låset, cykla till sin destination för att sedan checka ut den utan att behöva “docka” den i ett ställ. Du kan alltså lämna cykeln vid en cykelparkering var som helst i staden så samlas den sedan in. Eller, om jag uppfattade det rätt, så kan någon annan plocka upp den. Men då gäller det att vissa saker är kompatibla med varandra som t.ex. årskort. Vi får se var det landar då avtalet med JC Deceaux går ut 2017.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Mycket bra hantering av cykelbanefrågan på Avenyn!

    Nu skulle man behöva få till motsvarande beslut rörande många andra delar av staden också. Ut med cykelbanerna på angränsande gator och blanda inte gående och cyklister!

    Ett exempel på hur dumt det kan bli är ju cykelbanan längs med södra älvstranden och särskilt från Stenpiren till Stenas Danmarksterminal. Den är fullkomligt livsfarlig för både gående och cyklister pga att de blandas där. Särskilt också med tanke på att det är båtbrygga för Älvsnabben där också som leder upp en massa gående ut bland cyklisterna som kommer med hög fart.

  • Man måste konstatera att inte alla cyklister rör sig i gångfart. Det är hastigheter upp till 40 km/h för en del. Men då gäller det att man utformar trafiken för detta och inte ser de som cyklar fortare som ett problem.

    För övrigt så har det nu kommit upp ett förslag om att även blankröster skall vara möjliga i omröstningen om trängselskatt (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2132084-rosta-blankt-kan-bli-tredje-alternativ). Jag ser det som en möjlighet att lyckas ogiltigförklara omröstningen – få folk att rösta blankt istället för att lämna en tydlig åsikt.

  • Att inte ha några cykelbanor på avenyn känns bra men jag förstår inte hur man rent praktiskt skall få spårvagnar att “passera på de gåendes villkor”. Innebär det att spårvagnarnas maxhastighet skall kraftigt begränsas?