Trafiknämnden 10 februari – Del 2

Vidare togs det beslut på avtal om tillköp (t.ex. älvtrafiken, 65+ ”pensionärsrabatt”, utökad giltighet för skolkort, avgiftsfri Älvsnabbare) av Västtrafik. Dock återstår en hel del frågor kring hur trafikplikten kommer att påverka andra aktörers inträde på marknaden efter introduktionen av den nya kollektivtrafiklagen. T.ex. skulle inte älvtrafiken behöva trafikeras av Västtrafik utan skulle mycket väl kunna hanteras av staden själva. En viktigt diskussion som inte riktigt är klar är om Göteborg Stad ska fortsätta att driva spårvagnstrafiken. Enligt Vägvalets mening borde staden fortsätta med detta, då Göteborg är de som använder spårvagnarna och att planera det från t.ex. Skövde är nog inte en sådan bra idé.

Inför beslut om dubbdäcksskatt och utvidgning av dubbdäcksförbudet gavs en redogörelse om Miljöförvaltningens mätningar på Friggagatan och Odinsgatan. Den nya rapporten kommer fram till andra siffror som gjorts under 6 månader och förkastar övriga mätningar i tidigare rapporter som sträckt sig över flera år. Trafiknämnden har två motstridiga rapporter att ta ställning till. Leken med vad som är bäst att offra, d.v.s. förtida dödsfall beroende på partiklar eller dubbdäck, känns lite vansklig på så vaga mätningar. Trafiknämnden gick först till beslut om dubbdäcksskatt vilket avslogs. Däremot avslogs inte att låta Trafikkontoret återkomma med ett förslag om etapp två av dubbdäcksfri zon som förmodligen innebär en utökning av förbudet. Läs yrkande här. Rapporten som det hänvisas till kan läsas här.

Nästa beslutsärende handlade om en enprocentregel för konstnärlig utsmyckning av rondeller i staden. Trafikkontorets tjänsteutlåtande påvisar att enprocentsregeln skulle innebära utökade investeringskostnader med 25 mkr (1% av 2 495 mkr, Trafiknämndens investeringsplan).  Detta är inte rätt sätt att hantera resurser inom Trafikkontorets uppdrag när man vet att det saknas drygt 200 miljoner kr för att upprätthålla gatuunderhållet som är eftersatt sedan många år. Gatukostnaderna har länge betraktats som en utjämningspost i budgeten. Att lägga till denna kostnad ökar risken för omprioritering inom befintliga ramar. Vägvalet yrkade avslag och lämnade reservation. Läs yrkandet här.

Nästa ärende gällde kommunala åtgärder inför trängselskatten 2013. Då inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar” är risken överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat. Det finns inga  trafikplaner redovisade från Västtrafik. Utan konkreta trafikplaner blir den framtida trafikens utformning bara en gissningslek. Åtgärderna liknar de som görs på Övre Husargatan som man kan läsa om här. Läs yrkandet här.

Beslut om ändring av parkeringsavgiften bordlades tillsammans med beslut om förstudie väg 549, tvärförbindelse E20-väg 40 och luftkvalitet och kraven i EU-direktiv och svensk lagstiftning. Läs debattartikel i GT om höjning av parkeringsavgiften här.

Efter redogörelse igen om Götaälvbro blir det rätt så tunga diskussioner om Götaälvbrons höjd. Det är många parter att ta hänsyn till men den stora frågan är om bron ska byggas med hänsyn till Göteborgs stadsutveckling eller inte. Tiden tickar även på då bron enligt tidigare undersökningar håller till 2020. Diskussion uppstod om vad man ska göra ifall man inte hinner byta bron innan 2020. Flera funderingar och förslag kom upp som t.ex. ingen biltrafik, avstängning av filer m.m. Jag påpekade dock att det är inte bra att prata eventuella lösningar “om” vi inte hinner. Det är bättre att fokusera på beslut och byggstart. Lämplig höjd är 10-13 meter men höjderna har för- och nackdelar. Efter redogörelsen avslog en enig nämnd SD:s motion om brohöjd på 20 m.

Trafiknämnden rundades av med diverse information. Förvaltningsrätten har avslagit Kapsch överklagan gällande utrustning för trängselskatten. Nu väntar en eventuell överklagan av Kapsch till Kammarätten om de beviljar prövning. Kollektivansvarig informerade om att det bör finnas option om längre spårvagnar vid nästan upphandlingstillfälle. Detta för att klara resandeökningen.

Mötet avslutades med avtackning av Trafiknämndens ordförande Owe Nilsson (S) som kommer att ersättas av Johan Nyhus (S). Owe Nilsson berättar att han inte på något sätt trodde för några år sedan när han tillträdde i Trafiknämnden att den skulle bli en av de viktigaste nämnderna i Göteborg. Även om Owe och jag inte har samma åsikter så har han upprätthållit ordförandeskapet alldeles utmärkt och det har varit en mycket bra stämning i nämnden trots de skiljaktigheter som nu finns. Jag önskar därför Owe lycka till i framtiden.

Övriga yrkande kan läsas här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar