Trafiknämnden 12 december – Del 2 – Polhemsplatsen

En genomgång gjordes för Trafikstrategin som ska ut på remiss för att sedan beslutas. Remisshandlingen ska beslutas i mars 2013 för att sedan beslutas i sin helhet under hösten samma år. Målbilderna är ett lättillgängligt regioncentrum, attraktiva stadsmiljöer och Nordens logistikcentrum. Det underströks att ingen utbyggnad av kapacitet för bilen skulle ske utan all satsning ska göras på cykel och kollektivtrafik. Det var viktigt i trafikstrategin att ha dialog med medborgaren men i samma andetag sades att vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende. Den rödgröna sidan var noga meda att understyrka hur viktigt det var att förankra med kommuner och regionen. Detta var ju så “lyckat” med K2020. Jag påpekade att risken finns att trafikstrategin förblir en pappersprodukt, precis som K2020, om den inte speglar medborgarnas krav. Och just nu speglar den inte medborgarens behov. Vi har tidigare avslagit trafikstrategin på grund av detta. Läs mer här och här. Mer om detta nästa år.

En lägesrapport lämnades för Västsvenska paketet. Situationen runt korsningen vid Gamla Ullevi över till Polhemsplatsen är problematiskt. För den som missat har det uppstått köer som trafikplanerarna inte riktigt varit beredda på. Kön sträcker sig nu dagtid ända bort till korsningen vid Nya Ullevi, något som inte fanns tidigare. Matningen av bussar från Polhemsplatsen och uppifrån Heden bidrar till trängseln. Min enkla fråga var om detta inte hade tagits med i analysen vid ombyggnationen av stråken. Detta var ett av våra huvudargument i vårt avslagsyrkande när ärendet behandlades i februari i år:

“Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat.”

Det är även ett förvirrat tillstånd mellan bussar och bilar om vem som äger företräde i korsningen vid Gamla Ullevi när det uppstår köbildning. Många bilister hamnar i busskörfälten då det är dålig övergång och skyltning. Trafikdirektören upplyste om att man pratat med polisen om problemet och begärt mer övervakning vid korsningen. Men vad hjälper det om polisen står och viftar att bilarna kört in i fel fil ofrivilligt? Man arbetar vidare med att lösa problemet men avvaktar också trängselskattens införande innan åtgärd utförs med hopp att detta löser situationen.

Här kan ni se hur det ser ut en fredag kl. 12.00 vid förbi Ullevi och Polhemsplatsen.

Se även inslaget från TV4

Västtrafiks organisation diskuterades med anledning av de klagomål som inkommit om försämringar. Den är komplex och krånglig för att trafikplanera. Även detta har vi påpekat vid ett flertal tillfällen och nu visar det sig. Idag är Göteborg Stad endast en samverkande part i trafikplaneringen. Då gäller det att ställa krav på Västtrafik men samtidigt är det Västtrafiks budget som i slutändan styr vad som ska genomföras. Det är ju det återkommande svaret från Västtrafik, pengarna räcker inte till allt. Samverkan mellan parterna har tyvärr inte heller fungerat tillfredsställande i övergången. Tiden drog över och diskussion återupptas i Trafiknämnden nästa år.

Busskörfälten på Hjuviksvägen är omdiskuterade och de boende har blivit lovade en nyttokalkyl som nu visar sig inte ska göras av Trafikverket. Istället hänvisas till gamla utredningar gjorda 2009. Lite märklig omsvängning.

Avslutningsvis har det varit diskussioner om varför taxi inte får köra i busskörfälten varför Johan Nyhus (S) lämnade ett uppdrag till Trafikkontoret att komma tillbaka med en redogörelse varför detta inte är tillåtet. Men om vi ändå ska diskutera detta skickade jag med att även redogöra för samåkning i busskörfält med privatbil och varför inte kunna köra i busskörfälten när det inte är  rusningstrafik och på helger. Även trafikdirektören skickade med att se över om färdtjänsten kan utnyttja busskörfälten.

Läs vår debattartikel Trafikkaos när beslut bygger på gissningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9

Lägg till en kommentar

 • Ja, skall man sucka eller gråta eller bådadera? Det är nog mycket annat som blott och enbart verkar vila på “subjektiva bedömningar”.. Hur vore det att istället förlita sin på opartisk expertis? Inte bara i det lilla utan även i det stora som exv. Riksrevisionen om Västlänkentunneln?

  Att ävenså säga att “.. vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende…” tyder inte bara på att grovt underskatta den enskilde medborgaren och dennes kompetens utan även att sätta sig själv drygt och förmätet på piedestal och höga hästar och totalt strunta i det som heter DEMOKRATI !!

  Vad mera skall “de styrande” vilja få Göteborgaren att “ändra sitt beteende” i? Vet att det finns vissa politiker som går så långt att de även vill styra och ställa vad göteborgaren skall ställa fram på matbordet och äta!

 • Kommer det en spårvagn med signalprioritet (eller flera vilket det ofta gör) i korsningen på Stampgatan vid Gamla Ullevi/Åkareplatsen så är köerna än mer kompakta och stillastående där alla blockera alla och ingen kommer fram! Närmast total “dead-lock”!

 • Det är fascinerande att man satsar så mycket pengar (TS) på så få personer (de som kommer åka VL) när det uppenbarligen är Göteborgaren som skall uppfostras.

  Hur vore det om politikerna såg till att få en kollektivtrafik som Göteborgaren faktiskt vill använda? Samma pengar som man nu satsar på VL skulle räcka extremt långt när det gäller att bygga infrastruktur för resor inom Göteborg.

  Det är helt vansinnigt med olika huvudmän för utbyggnad av spårvagn, lokaltrafik och järnvägsspår. Det är så kontraproduktivt det någonson kan bli. Göteborg har ingen som helst anledning att bygga ett effektivt spårvagnsnät som inbegriper grannkommunernas pendlare. Göteborg har inga som helst incitament att förbättra pendeltågen i Göteborg, annat än miljöargument och frigörande av mark inom staden (vilket också är vad som argumenteras med). Göteborg har inga som helst skäl att förbättra restiderna för grannkommunernas invånare heller.

  Tyvärr använder nu staden dessutom trängselskatten som lösningen på bristerna i kollektivtrafiken, som de alltså inte styr över. Detta istället för att politiskt ta tag i de verkliga problemen. De använder intäkterna från TS som ett sätt att finansiera ett skrytbygge som inte är det som mest behövs i stor-Göteborg. De optimerar intäkterna från TS, istället för att optimera nyttan med den, vilken kanske motiverar den eller inte…

  Om politikerna bara kunde enas om en enhetstaxa inom Göteborg med kranskommuner. Se till att optimera resandeströmmarna både inom Göteborg och till/från Göteborg. Se till att stadsplanera i städerna. Se till att bygga en framtid nu.

  Men istället så handlar allt om politisk prestige och kompromisser och alltihop gör att invånarna tappar all respekt för dem…

 • Det är inte kaos än, men det är på väg att bli vid nybyggena vid Kvillebäcken (Gustaf Dahlénsgatan). Det är mycket mer trafik där nu än för ett par månader sedan och mer lär det bli då denna väg till Tuvevägen är en “legal smitväg”. Man har ju även här passat på att smala av vägen så att färre bilar tar sig fram per cykel i trafikljusen…

 • På ett sätt har politikerna lyckats – jag är numera väldigt sällan inne i centrala stan och handlar utan håller mig till köpcenter utanför. Högsbo / Sisjön är mer frekventerat. Frölunda Torg enstaka gånger. Kållered är sällsynt numera då butiksdöden har tagit över där – antagligen eftersom Sisjön tagit över kunderna. T.o.m. Allum är mera attraktivt för mig som boende i Mölndal.

  Just Ullevigatan har hittills varit en av “huvudstråken” in/ut från Göteborgs Centrum, men med trafiken vis Stampbroarna så har den vägen blivit “omöjlig”. En lösning skulle vara att planskilja trafiken så att Ullevigatan blir “nergrävd” under spårvagnsspåren.

  De åtgärder som vidtas nu skapar bara irritation och politikerförakt.

  För övrigt fick jag veta att kamerorna för trängselskatten har polisskydd för att de inte skall saboteras.

 • katastrof!!

  jag körde här i veckan och satt helt fast.
  Folk var arga, förbannade, tutade, var ute och sprang, fotograferade och liknande.

  min snabbanalys är att bussarna i allén sin skall över bron över ån mot centralen är det största problemet. bussarna är så långa att bara en buss får plats på bron. vid bron finns ett trafukljus som nästan alltid är rött, då spårvagnarna verkar ha företräde. detta gör att väldigt lite trafik kommer över bron. detta gör i sin tur att alla bussar i allén kör rakt ut i korsningen och blir stående där. 2-3 bussar står sedan på rad, på bron (vid rödljuset) och blockerar sedan all trafik åt alla håll!
  ingen tanke på att lämna luckor så trafiken kan passera.

  att läsa att bilister får 1000kr i böter för att de kört fel in i bussfilen är horribelt, bötfäll istället bussarna som står mitt i korsningen (och bilar som står där oxå) och gör att ingen kommer fram någonstans! Bussens storlek gör att inte någon ful kan köra…DET är ett jä-la dåligt beteende!
  detta kan polisen börja med idag som kortsiktig lösning!

  sedan måste allt göras om, analysera flöden, se över filer och signaler, detta är precis så dåligt som man befarade!!

 • Nils H skriver: “För övrigt fick jag veta att kamerorna för trängselskatten har polisskydd för att de inte skall saboteras.”

  Du menar att man inser att medborgarnas hat mot detta är så stort att man avdelar polisens redan knappa resurser till att skydda politikernas fåfänga? Det här har gått längre än jag trodde.

 • Hej Theo
  Ditt citat av mig stämmer inte. Jag sa att “under den kommande tjugoårsperioden fostras en hel generation göteborgare avseende bland annat trafikbeteende”. Uttalandet kom i sammanhanget att det kommer att vara omfattande byggverksamhet – med behov av genomtänkt trafikledning -i stan de kommande två decennierna.

 • ÄR INTE DE CYKLANDE POLITIKERN RÄDDA FÖR ATT NÅGON SLINTER PÅ PEDALERNA I BILEN OCH DE BLIR ÖVERKÖRDA? För det blir de nog annars i 2014 års val.

 • De försämringar som görs i Trafikmiljön är en medveten strategi för att skapa mer köer.
  Dessa köer kommer framgent att användas som skäl för ytterligare höjningar av TS.
  Vad gäller Polisbevakning av TS-stationer kanske det stämmer, men ivart fall TS-stationen vid Tingsstadstunneln har besök av Securitas minst 4 ggr/dagligen.

 • @Theo
  Hej igen. Jag tycker att det finns en väsentlig skillnad mellan din citering “vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende” och vad jag sa “under den kommande tjugoårsperioden fostras en hel generation göteborgare avseende bland annat trafikbeteende”. Jag lämnar ju öppet vem som fostrar och vad fostran består i. Jag talar inte heller om ändrat beteende. Min avsikt med det jag sa var att peka på behoven av genomtänkt trafikledning mm förbi byggen. Utan det i tjugo års tid riskerar vi att se ett trafikbeteende där ex fotgängare och cyklister i mycket hög omfattning inte följer de regler som finns – eftersom de behövt röra sig så mycket i undantagsmiljöer. Mängden byggverksamhet och längden på byggtiderna är så ovanligt stora och långa att de antagligen påverkar trafikbeteendet mer permanent än under mer normala situationer. Ok?

 • @Per Jag tycker vi för en diskussion om hårklyverier just nu.

  Jag skriver:

  “vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende”

  Och du skriver

  “under den kommande tjugoårsperioden fostras en hel generation göteborgare avseende bland annat bland annat trafikbeteende”

  De förändringar som görs “politiskt” innebär att folk ska ändra sig, och till stor del mot sin vilja. Strategierna följs upp med detta genom att som du säger “fostra i bland annat trafikbeteende”. Samtidigt ska vi ha medborgardialog men om vi hade haft det så kanske ingen fostran hade behövts utövas.

  Jag förstår att du är tjänsteman och ska utföra ditt arbete. Men trafikstrategin är politiskt underbyggd och är inte förankrad. När man säger att man ska fostra göteborgaren i trafikbeteende så görs det i efterhand, dvs efter att man tvingat igenom förändringen.

  För övrigt höll du ju med att ordvalet inte var särskilt bra.

  • Per Bergström Jonsson: Tilläggas bör att Theos text inte var ett formellt citat, eftersom det inte stod inom citattecken.

 • in England we call this a botched job….the whole thing from trängselskatt to these new bus lanes. You look at these people (Kia Andreasson and co.) and they have no clue. they didnt carry out proper studies…as you say this was all decided on “gissningar”….absolutely ridiculous! I live in Lindholmen and work in Majorna….i don’t come even close to the city centrum but….these geniuses decided I have to pay for the privilege of getting to work and picking up my kid from dagis….Let it be no mistake and vote these people out of office in the 2014 election !!!

 • Om dom inkompetenta människorna på Trafikverket, på fullaste allvar tror att jag kommer köra efter variabla låga hastigheter, då står det verkligen inte rätt till i huvudet på er, redan idag krypkör folk, tex motorvägen mellan tingstad och Kungälv där det skall vara 90, där kör folk i 30. Ni och sossepolitikerna har totalförstört hela staden, det finns inte en chans att jag stannar kvar här, ni kan behålla denna skitstaden helt för er själva idioter, jag tänker inte betala en enda skattekrona till, till detta spektaklet.

 • Pengarna räcker inte till allt säger Västtrafik. Det skulle vara intressant att få veta hur mycket pengar det lägger på sk information, t ex för att berätta att de älskar bilister.

 • Idag 27/12 så var det en olycka mellan Olskroksmotet och Ullevimotet, och det fick konsekvenser i området där Marieholmstunneln planeras – detta på en dag där många inte arbetar.

  Alltså saknas en ordentlig konsekvensanalys av Marieholmstunneln.

 • det ska bli mig ett sant nöje att till våren ta cykeln och i lugn takt ta en sightseeing i göteborgs innerstad under rusningstrafik i bussfilerna… inte för att jag har något där att göra utan bara för att jag kan.. göteborg bygger in sig i ett hörn och omger sig med kollektiv idioti genom denna satsning på kollektivt resande och bilfientlighet samt sitt prestigebygge i majorna i forma v en nergrävd tågstation som kanske kommer användas av 5% av gbgs befolkning intressant att de som drabbas inte får vara med och välja utan ska fostras i vanlig sosseanda och rättas in i ledet av storebror som “vet bättre” nåja vi får väl se om 10-20 år när huvuden ska rulla i media och politikerna står i gyttja upp till halsen för att försöka försvara sina tillkortakommanden… lycka till det lär ni behöva ni som bara tar beslut på information ni fått till er…..