Trafiknämnden 12 december – Del 3

Ärende gällande beslutanderätt och instruktion för trafikdirektören hanterades. Idag pågår det politiska diskussioner om hur man ska omfördela boendeparkeringen från gatumark till kvartersmark i Göteborg. Enligt förslaget ska denna fråga hanteras av funktionsansvarig:

”Besluta om villkoren för boendeparkering, var uppställning för boendeparkering får ske samt vilka adresser som hör till boendeparkeringsområdena.”

Eftersom detta är en ganska stor politisk fråga där samråd inte finns borde alla boendeparkeringsförändringar hanteras i Trafiknämnden och inte delegeras till funktionsansvarig. På förra mötet klubbades ett uppdrag igenom om att börja förflytta boendeparkerade bilar till P-hus. Problemet är att då måste man fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Läs mer om detta här. Vägvalet yrkade återremiss men förslaget gick igenom till trots.

Vår motion om att avveckla Göteborgs Stads Parkerings AB och överföra verksamheten till Trafiknämnden hanterades. Trafikkontoret menar att Parkeringsbolaget bör vara kommunens aktör i omvandlingen av nya parkeringsanläggningar och anser också att det är olämpligt att blanda trafikkontorets skattefinansierade verksamhet med parkeringsbolagets kommersiella verksamhet. Intressant att Trafiknämnden själva får yttra sig över remiss som berör deras organisation. Tyvärr förlorades bifall till motion med votering 8-1. Vägvalet reserverade sig. Läs motionen här.

Beslut om ny miljödefinition bordlades ytterligare en gång. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet skulle yrkat avslag.

Vidare fick nämnden en redogörelse gällande Göteborgs Stads miljöprogram. Ett ganska märkligt framtaget program som innehåller 12 miljömål och 36 delmål som ska nås via 217 åtgärder. Denna är nu på remissrunda i flera nämnder då dessa äger vissa åtgärder. För Trafiknämnden åligger åtgärder som att minska arbetsplatsparkering, höja boendeparkeringen, p-avgifter på privatmark, skärpa p-policy, färre p-platser m.m. Totalt äger Trafiknämnden 54 åtgärder. Diskussion uppstod i nämnden huruvida trafikkontoret kommer att hinna att uppskatta kostnaden för varje punkt till beslutsdatum som är nästa sammanträde för Trafiknämnden i januari. Enligt trafikkontoret är detta inte möjligt. Abbas Zarinapour (S), som också sitter i Miljönämnden, påstod aningen förvirrat att det finns möjlighet att påverka åtgärderna. Men faktum är att på ett temamöte för Trafik, Byggnads-, Fastighets- och Miljönämnden, som hölls för en månads uttryckte Kia Andreasson (MP) klart och tydligt att alla åtgärder ska utföras. Om det inte går ska man byta ut åtgärden mot en ny, men ingen får tas bort. Jag påpekade detta och då sa också trafikkontorets tjänstemän att så stod det även i remissen. Inom den rödgröna grupperingen märktes också att man inte var direkt enad kring programmet. För den som vill kan ni läsa förslaget här.

Ett bordlagt ärende om designtävling gällande Göta älvbro hanterades. De rödgröna yrkade på att ha en politisk referensgrupp med två förtroendevalda från Trafik- respektive Byggnadsnämnden. Alliansen och Vägvalet yrkade på att inte låta förtroendevalda ingå i referensgruppen vilket förlorades efter votering.

Tack för att ni följt med under detta år. Vi återkommer efter nyår och då blir det intressant att se hur trängselskatten påverkar biltrafiken. Håll ut till valet 2014 och glöm inte att skriva på GT:s namninsamling!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Fientligheten mot medborgarna i allmänhet och de medborgare som kör bil (en majoritet) och kanske också har sin utkomst (och därmed också kommunen via skatten) från fordonsindustrin svingar sig upp på högre höjder!

    Men, eftersom en kommuns enda möjlighet att öka på sina intäkter är genom parkeringsavgifterna och då skatten inte går att höja av politiska skäl (politikerna vill ju sitta kvar!) så är det ju klart att man försöker öka sina intäkter så mycket det går där det går.

    Till slut blir detta kontraproduktivt! De människor som både har behov lust och vilja att svara för sina egna transportbehov, bo där de själva vill mm finner att nu får det vara nog! Ofta sammanfaller dessa medborgare med dem som staden så gärna säger sig vilja värna om! Utbildade specialister för att stadens näringsliv och verksamheter skall kunna skapa kvalificerade produkter och tjänster. Produkter löner och tjänster vars intäkter även gör det möjligt för staden att beskatta och leva på!

    Dessa människor flyttar helt enkelt ifrån kommunen till någon annan där de välkomnas bättre!

  • Jag känner för att ge upp att försöka bo, arbeta och leva i stan och helt enkelt lämna Göteborg! Vem vet vad nästa straff åt medborgaren blir?