Trafiknämnden 14 december

Trafiknämndens sista sammanträde för året började med information om det Västsvenska Paketet. Mycket kort information gavs om Övre Husargatans utformning inför trängselskatten. Ingen ny information om överklagandet gällande upphandlingen av utrustningen för trängselskatten. Trängselskattezonen runt Guldheden utreds vidare och kommer inte som lovats att vara klar till jul utan preliminärt i januari. Trafikverket vill tidigarelägga projekteringen av Marieholmstunneln och varför fick vi reda på igår. Volvo går in med 10 miljoner i projekteringen. Inga större summor men ganska stor symbolik för staten då en viktig markering görs att en aktör från näringslivet blir medfinansiär. Summan är ju ganska blygsam för ett projekt som kommer att ligga runt 3,5 miljarder. Vissa åtgärder som tidigare utlovats kommer inte att kunna genomföras till trängselskattens start 1 januari 2013, vilket är anmärkningsvärt och påvisar att beslutet gått för fort. Arbetet med Västlänken fortsätter och det sägs vara ett tufft arbete. Projektgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med planarbetet. Det klart det är tufft när många inte ser nyttan med tunneln.

Nästa informationspunkt gällde Göta Älvbron och hur det skulle kunna tänkas se ut om bron blir 13 meter istället för 10 meter. Cykelbanan får en kraftigare lutning upp på bron från södra sidan. Mycket fokus har lagts på att lösa den södra sidan och det är förståeligt eftersom det är mest komplext där. Norra sidan ska dock hanteras utifrån ett exploateringsperspektiv på sikt.

Kort information gavs om Miljöförvaltningens mätning på Odinsgatan/Friggagatan. Det råder stor osäkerhet kring denna mätning men ändå slänger man fram att PM10-halterna kan ha ökat med 20%. Men detta ska kontoret återkomma med efter djupare analys i februari nästa år. Snabbt ville den rödgröna majoriteten påpeka att det var bra att vi då fortsatt med dubbdäcksförbudet. Men riktigt så enkelt är det inte då Vägvalet i sitt avslagsyrkande påpekade att då det råder osäkerhet så upphäv förbudet och mät parallellt ändå. Osäkra mätningar är något jag ogillar och helst när det blir kvalificerade gissningslekar.  Jag påpekade därför när kontoret avser att återkomma så måste vi få klarhet i vad mätningen innebär och hur siffrorna ska tolkas.

Vidare beslutades översiktsplan för Göteborg och Mölndal – Fässberg, detaljplaner för Sisjön och detaljplan för Gamlestaden.

Nästa redogörelse handlade om avgiftsparkering som återremitterats till kontoret efter den rödgröna s.k. politiska bordläggning av avgiftshöjningen i maj i år. Mycket siffror och tankar om parkeringspolicyn och trängselskatten. Kontoret har undersökt möjligheten att flytta bilar parkerade på gatumark till kvartersmark istället, men det finns ett problem. Det är billigare för boende att parkera på gatumark med sina boendekort. Jämförelsevis kostar det per månad som mest med boendekort ca 630 kr och på kvartersmark eller garage mellan 1000 – 2000 kr. Hur ska man locka över till kvartersmark? Enklast självklart genom att höja boendeparkeringen! Trängselskatten kommer att skapa effekten att fler boendeparkeringar behövs då fler kommer att lämna kvar bilen i staden. Kontoret konstaterar att trängselskatten inte kommer att hjälpa för att uppnå parkeringsmålen i stadens parkeringspolicy. Det innebär att medborgarna kan förvänta sig taxehöjningar och ett förslag för detta kommer i februari nästa år.

Vidare gavs information om arbetet med trafiksäkerheten i staden. Göteborg är långt framme i arbetet. Kontoret anser att det är bra med politiska mål då detta ger resurser för att kunna arbeta med säkerheten och förebygga olyckor. Intressant utmaning som uppmärksammades av kontoret var att det Västsvenska paketet medför fler kollektivtrafikfordon, cyklister och gående i staden som måste hanteras.

Nästa informationspunkt handlade om stadens bryggor och hamnar och hur det ser ut runtom på våra öar i skärgården. Alla angöringsplatser ägs inte av kommunen utan sköts ibland av hamnföreningar som kommunen hyr av. De som kommunen äger har regelverk om hur man får angöra. Intressant är att kommunen måste enligt den nya kollektivtrafiklagen, om det kommer nya aktörer som vill köra trafik, upplåta platserna till deras förfogande.

Tills sist några punkter om cykel. Kontoret har utrett att göra en cykelväg från Casinot till Drottningtorget. Det finns idéer om en bryggkonstruktion utmed kanalen eller flytt av spårvagn från Norra Hamngatan. Bryggkonstruktionen kommer att inkräkta på estetiken för kanalens utseende.

Information om väg 155 Gossbydal – Varholmen och Gullbergs- och gasverkskajen bordlades.

Till sist övriga frågor. Vägvalet lämnade över ett antal yrkande varav det ena med krav på, att om en utredning om en bilfri Göta Älv bro ska genomföras så ska det formaliseras i ett beslut som ska tas i nämnden. Centrala Älvstaden projektet kan inte komma med idéer om vad som borde göras då Göta Älvbrons utformning är beslutad i kommunfullmäktige.

Läs övriga yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar