Trafiknämnden 15 juni

Sammanträdet den 15 juni omnämndes i media en hel del då förslagen om dubbdäcksförbud och miljözon för personbilar skulle hanteras.

Men första ärendet gick fort och snabbt. Det gällde upphävning av parkeringstillstånd för miljöfordonen. En mycket bättre förslag än tidigare som innebär att miljöparkeringen fasas ut t.o.m. den 30 juni 2015 istället för redan 2012. Genom att lägga ett datum för upphävning av parkeringstillstånd för miljöfordon framåt i tiden med ca 4 år får medborgaren större chans att anpassa sig. P-tillstånden utfärdas löpande fram till slutdatumet vilket gör regelverket enkelt. Det är nu viktigt att Trafikkontoret per omgående informerar allmänheten klart och tydligt vad som kommer att gälla fram till 2015-06-30 och därefter. Det är av vikt att ha en bra informationskampanj, framför allt till boende som har boendeparkering och som kommer att få en ökad kostnad när miljötillstånden upphör.

Därefter kom det uppmärksammade förslaget om utökat dubbdäcksförbud som jag trodde vi skulle få ett slutligt besked om. Men istället valde de rödgröna att bordlägga ärendet ytterligare en gång till. Jag valde att ta till protokollet att detta var ytterst olämpligt eftersom det har påvisats i mätningarna att luftkvaliteten inte förbättrats och därför borde nämnden behandla ärendet. Som svar fick jag att de rödgröna vill vänta in Miljönämndens utlåtande som jag tolkar som ett tecken på att man vill inte stöta sig med sin samarbetspartner (MP) ifall Miljönämnden skulle komma fram till en annan slutsats. Jag anser att Trafiknämnden hade det klara underlag som krävdes för att ta ett beslut, men nu får medborgarna vara ovetande till oktober. Detta innebär att ett beslut måste absolut tas i oktober för att gemene man ska ha en chans att förhålla sig till ett mot förmodat fortsatt och utökat förbud. Vägvalet vidhåller sitt yrkande även nästa gång som ärendet hanteras. Läs yrkandet här.

Nästa ärende gällde förslaget om att utöka miljözonen i Göteborg att innefatta även personbilar. Redan veckan innan sammanträdet frågade jag  tjänstemannaorganisation om jag hade uppfattat förslaget korrekt att personbilar som vägde 1760 kg och släppte ut 250 g/km skulle förbjudas fr.o.m. 2012, och därefter skulle bilarna endast få släppa ut 210 g/km fr.o.m. 2016 och 180 g/km fr.o.m. 2020. Samtidigt begärde jag en lista på modeller som berördes som saknades i tjänsteutlåtandet. När jag fått modellistan visade det sig att det saknades uppgift om vikt på bilarna vilket gjorde det omöjligt att avgöra vilka bilar som avsågs. Även detta påpekades till tjänstemannaorganisationen varvid jag dagen innan sammanträdet fick reda på att det var felskrivet i tjänsteutlåtandet. Regeln skulle vara 250 g/km oavsett vikt på bilen. Jag påpekade då att detta var viktigt att få ut till nämnden omgående eftersom det ju inte blir ett korrekt beslutsunderlag annars. Vidare är förslaget ytterst dåligt då det bygger på en hel del antaganden. Hur man ska märka bilarna, vem som ska övervaka, hantering av utländska bilar m.m. är inte klarlagt. Förslaget förbjuder även helt nyproducerade bilar som inte får köras i staden. Detta förekommer ingen annanstans i världen. Det kan inte heller vara rätt att fasa ut alla gamla bilar utan ta hänsyn till personer med begränsad kassa som drabbas. Jag påpekade även att det i tjänsteutlåtande står att de utfasade bilarna kommer att säljas vidare inom regionen och att då skjuter man ju endast över problemet på regionen, vilket inte kan vara rätt. Men det tyckte den rödgröna sidan, för enligt statistiken är det bättre att de gamla bilarna körs på landet för då klarar man miljökvaliteten i Göteborg. Vägvalet kommer även i höst att yrka avslag för förslaget. Läs yrkandet här.

Avslutningsvis var det månatlig information som började med det Västsvenska paketet. Riksdagen tog beslut den 15 juni att godkänna det nya förslaget och skattehöjningen fr.o.m. 2015 för trängselskatten. En utredning har påbörjats för Guldhedens stationers placering.

Ägarbytet till Västra Götalandsregionen av Västtrafik har den 27 maj godkänts av alla kommuner. Trafiknämnden blir nu intressent istället för delägare, vilket enligt mig innebär att möjligheten att påverka är lika med noll. I nästa vecka inrättas kollektivtrafiknämnden i regionen. Ägarfrågan kring Göteborgs spårvägar kvarstår dock och tas inte upp igen förrän hösten 2012. Nästa stora fråga som ska hanteras är den nya depån på Ringön som kommer att utvisa om samverkansspelet mellan staden och regionen kommer att fungera. Mycket intressant.

Vid förra mötet ställde jag en fråga om varför EU-mopeder bötfälls och fick ett gediget svar tillbaka. Kort och gott är det så att det finns två klasser för mopeder, klass I och II. Klass I är t.ex. motorcyklar och dessa får inte parkeras på gång- eller cykelbana. EU-mopeden räknas till denna klass varvid det enligt lagen är rätt att bötfälla. Trafiknämnden bestämde 2008-11-27 att inte tillåta parkering av motorcykel och moped klass I vid cykelställ med hänsyn till växande omfattning av cykelparkering. Sedan följer en paradox. Klass I cyklar bör inte uppmuntras att köras istället för bil då de ur miljösynpunkt och olycksrisk kan vara bättre att köra bil. Läs svaret i sin helhet här.

Till sist ett yrkande från de rödgröna gällande ny cykelplan. Majoriteten vill få en redovisning varför cyklandet inte ökat nämnvärt under åren. Alltid bra att fråga saker, men jag hade lite svårt att förstå att utredningen ska göras med utgångspunkt “barnperspektiv”. Vad betyder det? Att om fler cyklar, minskar förskolekön då?

Med det sagt så önskar jag alla en trevlig sommar!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Typiskt ett hårtslag i luften .Var CO2 släpps ut spelar ingen roll .Den påverkar inte luften överhuvudtaget i centrum ,det är eventuellt ett globalt problem!För övrigt är de stora utsläpps källorna Rya kraftvärmeverk ,Rosenlundsverken, Sävenäsavfallsförbränning,Shell,Preem raffen,dessa släpper tillsammans ut ca 8ggr mer CO2 än ALLA personbilar registrerade i Göteborg .