Trafiknämnden 16 januari

Årets första sammanträde var förlängt med 30 minuter för att bland annat hinna med genomgång om trängselskatten och ordförandebeslutet för Polhemsplatsen som togs innan jul.

Innan jul togs ett s.k. ordförandebeslut för att hantera trafiken vid Polhemsplatsen. Vi har tidigare skrivit ett blogginlägg om detta här. Ordförandebeslutet innebar att man temporärt upphävde dubbdäcksförbudet på Odinsgatan fram till 1 februari 2013 och att vissa gator stängdes av. Medlemmar i presidiet rådgjordes där MP var emot att häva dubbdäcksförbudet och M ansåg att man skulle ta bort det permanent. Parallellt planerade Västtrafik om flera busslinjer som därmed slutade passera Polhemsplatsen. Den främsta frågan anser jag är varför detta kaos uppstod med tanke på alla simuleringar och planeringar som gjorts av Trafikkontoret. Flera orsaker angavs såsom till exempel julhandeln. Men den främsta orsaken, som inte riktigt framkommit, var att Västtrafik valde att trafikera med fler bussar än vad som sagts från början till Trafikkontoret. Närmare bestämt 25% mer trafik.

Detaljplanen för Gamlestadstorg presenterades och beslutades. Området kommer att bli väldigt trevligt och ett lyft för Gamlestaden.

Efter detta beslutades åtgärd om bullerprogram för 2014 – 2018. Åtgärderna visar på behov av ökning från dagens investeringsnivå på ca 6 miljoner kr per år till i storleksordningen 80 miljoner kr per år . Åtgärderna kommer dessutom att medföra ökade driftkostnader samt ökade personalkostnader.

Nästa ärende handlade om ny miljöbilsdefinition som varit bordlagt ett antal gånger. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet yrkade avslag.

Därefter fick vi en genomgång om samrådsredogörelse för den nya Göta älvbron som för övrigt kommer att heta “Hisingsbron”. Kan nog bli Golden Glenn i folkmun, vem vet.  Efter redogörelsen blev det en mycket lång diskussion om tillståndsansökan. Det råder delade meningar trots kompromissen som arbetats fram för en bro på 13 meters höjd. Det finns ett riksintresse som tar sikte på 50 år framåt där man satt 15 båtar per dygn som ska passera. Idag passerar 3-4 båtar. Västtrafik kan inte riktigt specificera smärtgränsen och därför tar nu en diskussion fart om en andra älvförbindelse. Det finns ingen finansiering för detta och i dagsläget kommer Marieholmstunneln att byggas, men i den vill inte Västtrafik låta några bussar köra i för att fördela ut trafiken. Så Trafikkontoret försöker nu ta hänsyn till alla möjliga påstådda problem som egentligen inte finns för att komma vidare med samrådet vilket egentligen är helt oacceptabelt om vi ska komma vidare med att bygga bron.

Vidare fick vi en genomgång av trängselskattens effekter. Trafiken har minskat under de första tre veckorna. Den tredje veckan är minskningen -19%. En förklaring är att kombinationsresor försvunnit, d.v.s. resor man gjorde extra efter t.ex. arbetet. Ökningar har skett enligt prognos på flera ställen. Dock har exempelvis trafiken på Jordfallsbron ökat mer än beräknat. Det finns inga siffror för E45:an ännu på grund av problem med mätutrustningen. Vissa gator som Böneredsvägen har ökat med 50% och hålls enligt Trafikkontoret under skarp uppsikt. Landvettervägen är också starkt trafikerad. Det är flera vägar som inte mäts som kan ha fått ökad trafik. Alla resultat kan läsas på Trafikverkets hemsida här. Men det är för tidigt att säga exakt hur mycket minskningen är då t.ex. Västtrafik fortfarande har provåkarkort i omlopp. Om några månader vet man mer.

Dock kan man läsa om minskade intäkter för P-bolaget här och hur det påverkat Bäckebols köpcentrum här.

Västlänkens station vid Korsvägen gicks igenom. Sträckning förbi Liseberg är ändrad. Nu kommer tunneln att gå djupare under parken. Men huvudrestaurangen måste rivas. Helt ok dock enligt Lisebergs ledning som ändå anser att byggnaden måste byggas om. Det finns tankar på fyra spår för stationen för att “förbereda” för en eventuell sträckning till Askim. Dock finns ingen finansiering för denna sträcka. Genomgången visade också på hur många plan det ska vara för tunneln. Man har planer på att gräva ned biltrafiken i en egen tunnel. Därför verkar det luta åt tre plan med en biltunnel, gångtunnel och perrong. Jag behöver väl inte påpeka att tunneln för övrigt är samhällsekonomisk olönsam med ca -10 miljarder kr.

Vidare fick vi information om handlingsplan för cykel. Åtgärder som t.ex. på fler gator blir det tillåtet att cykla mot enkelriktat, signalreglering i korsningar, ny cykelvägvisning, framkomlighet vid byggnationer m.m. Kommunen ska utse den “cykelvänligaste arbetsplatsen” i Göteborg.

Till sist några övriga frågor. Diskussionen om Västtrafiks samordning med trafikkontoret bordlades igen då det var ont om tid. På förra mötet lämnade Johan Nyhus (S) en fråga om att låta taxi åka i busskörfälten. Detta kompletterade jag med frågan om samåkning och körning på icke rusningstider. Trafikkontoret har för avsikt att kartlägga förutsättningarna och utifrån det undersöka vilka möjligheter som finns att tillåta övriga intressenter att nyttja busskörfälten. Läs svaret här.

Jag hade ställt en fråga gällande byggnation av en bullervall där boende beklagat sig över förorenade massor. Läs svaret här.

Till sist en fråga om den tomma vagnhallen som det stod i tidningarna om. Ett missförstånd om vem som skulle ansöka om tillståndet hade uppstått mellan Trafikkontoret och Spårvägen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant, jag läste om turerna kring kvarteret Domherren i Johanneberg och där framgår tydligt av planerna att antalet parkeringar i området skall minska. Till detta kommer ytterligare försämringar för bilister i form av nya rondeller, gupp, avsmalningar samt sänkt hastighet i området.

  Läser man vidare i diverse nämndprotokoll visar det sig att detta är en del av en genomgripande strategi. Det finns något som heter “Parkeringstal plan och bygglov” som verkar vara en del av Göteborgs monstruösa sk. Parkeringspolicy.

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/a89d9ba9-c93d-4f36-89a4-f4a1af9ee056/OPA_VagledningparkstaL.pdf?MOD=AJPERES

  Parkeringar skall försvinna i takt med att nya bostäder byggs!

  Vidare verkar det som att dubbdäcksförbudet nu skall genomdrivas – som en bullersänkande åtgärd (nya argument?!).

  http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/CB119D1C52CA8A5DC1257AF300566DF8/$File/15_1_AtgardsprogramBullerTU.pdf?OpenElement

  Hoppas någon kan granska detta!

 • Kan någon berätta om det finns någon stad i denna värld som är så beroende av fordonsindustrin som Göteborg där invånarna i demokratiska val har röstat fram en så bilfientlig majoritet för ledningen av staden som Göteborgarna?

 • Kan det stämma att vägverket dubbelbokför effekterna av skatten?

  En del av bilarna som förut åkte E6->E40 åker idag E45->E20->Landvettervägen.
  Men en bil som åkte E6-E45 innan skatten passerade två tullar. Den räknas då dubbelt när trafikverket summerar minskningen av trafiken.
  All genomfartstrafik eller körning som förut omfattade två passager genom tullarna blir ju dubbelbokförd.

 • Mattias:
  Det beror på vilka siffror du syftar på, när det gäller den trafiken som både köra in i zonen och ut igen så stämmer detta. Det finns till och med trippelbokföring, en bil från Mölndal åker till Lindholmen via E6, den passerar då tre tullstationer. Samma för en boende på Backa som tar bilen till Sisjön via E6.

  Detta gäller den passagestatistik som redovisas varje dag. Den statistik som redovisas på en pressträff på onsdagarna, den innehåller också dubbel bokföring, men eftersom den särredovisas per väg så är den mer rättvisande ändå.

  Hur som helst så innebär detta att vissa resor ger mycket större statistisk effekt än andra vägar.

 • Mattias:
  Jag har grubblat på detta över natten och nog är statistik för trängselstationernas passager en rätt trubbig metod att räkna med. Man får ju lustiga effekter då bilister till/från vissa områden räknas många gånger, vilket gör att dessa resor kommer att krympa statistiken relativt mycket. Detta är dessutom till stor del resor med korta restider, vilket gör att de är lättare att flytta. Dvs resor som är lätta att flytta får ett större värde i statistiken. Den hävstångseffekten kommer att lura många (och lurar redan många att TS har större verkan än den har).

  Slutsatsen man kan dra av statistiken är dock att trafiken till/genom Göteborg i praktiken inte är påverkad av TS, den väljer dock delvis lite andra vägar numera. Man kan också konstatera att trafiken mellan Hisingen och fastlandet minskat rätt så mycket (detta förklarar också de relativt små ökningarna av trafiken på vissa vägar som borde fått större trafikökningar, exempelvis Tuvevägen). Totalt sett kan man konstatera att det är de som bor på Hisingen som står för en rätt stor del av minskningen av trafiken, detta sysn inte minst i form av minskningen av trafiken på Lundbyleden och på Göta Älvbron.

  Notabelt är ju också att det är på Hisingen som effektiv kollektivtrafik till stor del saknas. Dvs, Hisingsborna får betala för trafikminskningen med längre restider…