Trafiknämnden 18 december

På sammanträdet behandlades förslag om kemikalieplan för Göteborg stad. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vägvalet ställer sig positivt till en kemikalieplan för staden. Däremot har vi svårt att förstå vad ett kemikalieråd har att tillföra.

I förordet står följande:

”Kemikalieplanen är ett styrande dokument för alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.”

Det finns ingen anledning att inrätta ett råd för något som är styrande och som gäller alla förvaltningar och bolag i staden. Kemikalieplanen ligger inom Miljöförvaltningens ansvarsområde och borde därför kunna rymmas inom befintliga funktioner.

Vidare behandlades regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Trafikförsörjningsprogrammet är ett gediget material med statistik om olika måluppfyllelser. De ekonomiska konsekvenserna för Göteborg stad är svåra att bedöma.

Kollektivresandets ökning kopplas till stor del svepande till trängselskatten. Varför skulle inte ökningen bero på punktsatsningar som t.ex. expressbussar från Stenungsund och Kungälv samt Alependeln?

Resenärernas nöjdhet ligger långt under målet. Det är ganska vagt beskrivet vad man ska göra åt detta.

Varningssignaler kommer om kostnadsökningar för det regionala tågtrafiksystemet och busstrafikavtal. Det finns även ett intäktsbortfall från sms-biljetterna. Inga förslag om hur detta ska hanteras återfinns i programmet. Vägvalet betonar starkt att kostnaderna för att nå de olika målen bör belysas mer ingående för att utgöra ett bra beslutsunderlag framöver.

Det är en lång väg kvar kring processen om samverkan. Samverkan och budgethållning har en tendens att inte fungera så bra tillsammans. Göteborgs kommuns sätt att lösa detta genom tillköp är inte förenligt med den nya lagstiftningen och kan inte fortgå på detta sätt framöver. Istället borde stadstrafiken för Göteborg överlåtas till kommunen.

Uppdrag om att utreda ett nytt lånecykelsystem återremitterades av de rödgröna efter diskussioner kring deras tilläggsyrkande om vad uppdraget skulle innefatta.

Nämnden fick en mycket snabb genomgång av blockavtal två för det Västsvenska paketet. Diskussioner har förts om vilken part som ska ersätta kollektivtrafik under byggtiden. Lite vagt har man kommit fram till att det är varje projekt för sig. Vad det innebär i praktiken får vi vänta och se. Utöver blockavtalet ska investeringar på 450 miljoner kr hanteras för stadsutveckling. Pengar som inte ingår i det Västsvenska paketet. Det är många kostnader som inte ingår i det Västsvenska paketet och som inte är klarlagda. Detta återkom i en kort presentation om Västlänkens station vid Korsvägen då man väljer att gå på det grunda läget som innebär lägre kostnad. Budgethållning kallas det och några direkta utsvävningar finns det inte utrymme till. Så alla påhitt om kopplingar hit och dit kan vi dagsläget släppa då det inte finns finansiering.

Nämnden fick en kort presentation av den slutliga Trafikstrategin efter remissvaren som inkommit. På nästa sammanträde tas beslut. Läs Vägvalets egna remissvar här.

Slutligen beslutade en enig nämnd att hemställa hos Kommunstyrelsen att bevilja nämnden rätt att ansöka skiljedomsförfarande gällande spårvagnarna. Fortsättning följer.

En kort avtackning gjordes för trafikdirektören, Birgitta Hellgren, som nu går i pension och efterträds av Stefan Eglinger. Jag önskar Birgitta lycka till!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • I GP idag står det om dragningen av Götalandsbanan i Mölndal. Intressant att man överhuvudtaget diskuterar en dragning som inte passerar Mölndals centrum. Om det är viktigt att sprida bytena över olika stationer i Göteborg, varför är det då inte viktigt att sprida bytena till Mölndal också? Det är ju där som man kan få de stora byteseffekterna med kopplinen till effektiva transporter till Sisjön och Frölunda.

    Fast det är klart, om Götalandsbanan passerar Mölndal så blir det ännu svårare att motivera en station i Haga och en framtida anslutning mot Askim den vägen, en anslutning till Mölndal faller ju sig betydligt mycket naturligare då…

    Så här går det när man försöker motivera sina beslut i efterhand…