Trafiknämnden 18 januari – Del 1

Årets första sammanträde i Trafiknämnden inleddes med formella beslut som tas på första mötet. Då mötet behandlade motionen om Götaringen så har jag delat upp inläggen i två delar.

Motionen om Götaringen behandlades. Alla vet att Göteborg saknar en ringled. Därför blev det en intressant men kort debatt om varför trafikkontorets tjänstemän hävdar att ringleden inte skulle väljas av trafikanter då den är längre och tar lite längre tid att köra. Mig veterligen finns det inga korta ringleder runt om i världen.

Om man tittar på skissen så förordar Trafikkontoret att om trafiken kommer norrifrån kör man ändra fram till Tingstadstunneln och sedan via Lundbyleden och runt över Norrleden. Kommer man söderifrån så kör man in till till Tingstadstunneln och sedan via Götatunneln och runt över Söderleden. Ja, så är det idag, men motionens syfte var att göra något åt den situationen. Om man tar det steget längre så påvisar skissen två små ringleder i en, vilket inte är en optimal lösning. Vidare tar tjänsteutlåtande fasta på att restiden måste bli lika med att köra igenom via E6:an i Göteborg och för att nå detta måste hastigheterna höjas “till en nivå som är högre än högsta tillåtna hastigheten på svenska”. Ja, för att nå samma restid måste man höja över tillåten hastighetsbegränsning men det säger inte motionen. Motionen säger att 6 minuters längre restid är inte ovanligt för en ringled.

På min fråga om förslaget är avstämt med Trafikverket så behövdes inte det då tjänstemannen som utredde motionen tidigare arbetat där och var väl insatt i Trafikverkets planer för Norrleden. Lite konstigt med tanke på att samverkan är stadens paroll. Ett märkligt påstående var också att man inte kan jämföra Göteborg med Paris eftersom den staden saknar en genomfartsled. Men motionen går ju ut på att trafiken på genomfartsleden ska minska. Den sista och kanske roligaste synpunkten var när jag ifrågasatte om det verkligen inte gick att göra ringleden mer attraktiv genom att styra detta med kommande trängselskatter. Ingenstans i tjänsteutlåtandet står det något om det. Det är ju lite märkligt att det s.k. styrmedlet inte utnyttjas i lösningar som faktiskt lyfter bort trafiken från centrum. Jag har för mig att ett av skälen för att införa trängselskatt var miljön i centrum!? Jag kan konstatera att pengarna går före allt och det visar detta tjänsteutlåtande klart och tydligt (för övrigt så fick jag även denna indikation). Trafiknämnden valde att rösta ned motionen efter votering där samtliga övriga partier röstade emot förslaget.

Vidare fick vi ett antal redogörelser. I februari kommer man att besluta om att gå vidare med genomförandet av framkomligheten vid Nils Ericsonterminalen. Det är trångt och utredning görs för att se hur man ska minska antalet bilar i centrum. Konstigt med tanke på att precis innan röstades en ringled ned. Fick också reda på att det är tillåtet att cykla i busskörfälten vilket ska underlätta för cyklister förbi centralen. Många visste inte om detta. Men se upp för bussen ni som är ute och cyklar!

Nästa redogörelse handlade om barnperspektivet och hur Trafikkontoret arbetat med detta. En mycket stilig broschyr låg på ledamöternas bänk. Men det gäller att omsätta målen i praktiken. Jag kan tycka att det blir konstigt att nu ska vi “lära” föräldrarna att inte skjutsa sina barn till skolan när t.ex. dagisplatskön sträcker sig över stadsdelarna för att uppnå lagen (som för övrigt inte går så bra ändå). Är det konstigt att föräldrar skjutsar sina barn? Det finns mycket kvar att göra mer än att skapa en broschyr. Missförstå mig rätt, tjänstemännen gör nog precis det de kan för att följa den styrande majoritetens önskemål. Men den styrande majoriteten borde kanske tänka igenom vad det innebär och om man verkligen lever upp till flådiga ord.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Du verkar inte ha särskilt höga tankar om vårt kunnande om trafikplanering Theo…

  I trafikkontorets tjänsteutlåtande om Götaringen pekar vi på att vi – liksom tidigare – ser att de primära funktionerna för E6.20 även framöver främst bör vara att säkra transportbehoven för hamn och industrier i västra Hisingen samt som genomfartsled för farligt gods. Om detta är vi överens med staten, vilket går att utläsa i de förstudier Vägverket gjort (i samråd med bla Göteborgs stad) för olika delar av E6.20 de senaste åren.

  Bilden du klippt ut använder vi i tjänsteutlåtandet för att visa på att det är inom räckhåll för samhället att få till en överflyttning av trafiken som har start-/målpunkt på västra Hisingen, en trafik som idag huvudsakligen de centrala rutterna framför de yttre rutterna. Det tycker vi framgår tydligt i tjänsteutlåtandet, men du verkar missa detta. Vi ser alltså gärna åtgärder på E6.20 som gör den så pass attraktiv att dessa resenärer hellre väljer den. En del åtgärder finns i västsvenska paketet, andra finns i nationell plan för transportsystemet. Utformningen av trängselskatten ger dessa resenärer ekonomiska skäl att hellre välja Hisings-/Norrleden än Lundbyleden som infartsväg till västra Hisingen. Att vi inte premierar samma ruttvalsförändring söderifrån beror på att framförallt Västerleden och anslutningarna till Älvsborgsbron inte klarar den trafikökning som en trängselskattefri passage skulle medföra där.

  Trafikanter i allmänhet ser inget mervärde i att färdas på en ringled jämfört med en centralt placerad genomfartsled. För de långväga resenärerna – som motionen tar sikte på i första hand – är det ännu tydligare. Deras restidsvärdering är i stort sett dubbelt så hög som de kortväga arbetspendlarnas. De kommer alltså inte att välja en väg som är 6 minuter längre, troligen inte ens om den kortare vägen är belagd med trängselskatt. Alltså behövs kapacitetssänkande åtgärder på E6 centralt i kombination med kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på E6.20. Är det detta ni vill? Det lyckades vi inte utläsa av motionen, vi ser snarare att ni vill avlasta de centrala rutterna från trafik.

  I er motion fnins – så vitt vi kan se – inga åtgärder söder om Älvsborgsbron på E6.20 så där kan alltså ingen restidsförbättring räknas hem (för det går inte bara att höja hastighetsgränsen, det är alldeles för mycket trafikrörelser där). Alltså måste hela den restidsförbättring som ni ser framför er ske på Hisings-/Norrleden. För att rutten E6.20 bara ska vara 6 minuter längre än E6-rutten måste, enligt våra beräkningar medelhastighet mellan Ivarsbergsmotet och Klarebergsmotet bli cirka 130 kilometer i timmen. Ens om det vore lagligt eller säkert skulle det knappast vara förenligt med all den tunga trafik som bör fara den vägen.

  Ni undrar varför vi inte berör begränsande åtgärder på E6an i syfte att nå överflyttningen av genomfartsresenärerna. Vi nämner i slutet av tjänsteutlåtandet att “Genomfartstrafiken på E6an genom centrala Göteborg utgör endast en mindre del av trafiken på denna led. Trafikkontoret bedömer därför att de insatser som behövs för att locka genomfartstrafiken till E6.20 inte står i proportion till problemet.” Däremot ser vi det alltså inom räckhåll att försöka styra över trafiken som ska till hamnen mm bort från de “inre rutterna” genom centrala göteborg till de yttre. I detta syfte finns fysiska åtgärder alltså planerade och trängselskatten är utformad för att ge detta stöd på den norra infarten.

  Det pågår en översyn av trängselskattelagstiftningen inom en statlig utredning denna vår. En av alla frågor som man tittar på är vilka möjligheter det finns att skapa bättre förutsättningar att med ekonomiska styrmedel ge utländsk trafik ett starkare incitament att välja rätt väg förbi Göteborg.

  Vilka belägg har ni för att trafik som färdas en 15 kilometer längre väg, i betydligt högre hastighet släpper ut mindre föroreningar än dem som kör den kortare vägen i lägre fart med fler start och stop?

  vänliga hälsningar
  Per Bergström Jonsson, Trafikkontoret i Göteborg

  • Per Bergström Jonsson: “Trafikanter i allmänhet ser inget mervärde i att färdas på en ringled jämfört med en centralt placerad genomfartsled.
   Självklart inte, men då kan man väl ge dem ett mervärde? Trängselskatt på Älvsborgsbron t.ex.? Resten får Theo svara på!

 • 6 minuters (eller 10 minuter om man ska köra lagligt på E6.20 😉 kortare körtid på E6 kan snabbt förvandlas till 30 minuter längre körtid när det är trångt genom Tingstadstunneln. Eller är det inte trångt där???? Är inte det hela vitsen med trängselskatten att minska trängseln på E6 i rusningstrafik? 6(-10) minuter är väl beräknat för fordon som kan hålla högsta tillåtna hastighet på hela sträckan?
  Jag är övertygad om att mycket genomfartstrafik skulle välja E6.20 för att säkrare kunna prediktera hur snabbt Gbg kan passeras. Att man inte spar tid i lågtrafik är självklart (gäller alla ringleder). Vitsen är ju att spara tid i rusningstrafik och, framförallt, minska risken att passagen tar mycket längre tid än på ringleden.
  Att man med utbyggd E6.20 på Hisingen underlättar transporter till/från hamnen är stort plus. Dessutom kan Göteborg expandera åt det hållet.
  Börja med att bygga infrastruktur, sen bostäder och kontor. Inte tvärtom.

 • @Per Du verkar ha lite svårt att skilja på politisk målsättning och tjänsteutlåtande. Bara för att ni skriver ett tjänsteutlåtande så innebär inte det att vi håller med er. Göteborg lider av att det saknas en ringled oavsett om vi har en genomfartsled eller inte. Det är inte vanligt i andra länder att den största motorvägen går rakt igenom en stad. Detta är främst motionens önskemål att få bort ifrån Göteborg.

  Först måste du korrigera dig själv eftersom du inte stämt av med Trafikverket utan utgått från dina egna erfarenheter då du arbetade där. Mycket kan ha ändrats sedan dess. Sedan tycker jag att det är konstigt att Trafiknämnden avslår motionen och Fastighetsnämnden återremitterar den. När vi ändå pratar om samverkan så trodde jag att dessa kontor samverkade och var ett av de politiska målen. Det verkar inte fungera direkt.

  Du kan inte heller tolka det vi säger i motionen hur som helst.

  ”För de långväga resenärerna – som motionen tar sikte på i första hand – är det ännu tydligare.”

  Detta har ni tolkat själva. Motionen tar sikte på en ringled oavsett resenär.

  ”Alltså behövs kapacitetssänkande åtgärder på E6 centralt i kombination med kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på E6.20. Är det detta ni vill? Det lyckades vi inte utläsa av motionen, vi ser snarare att ni vill avlasta de centrala rutterna från trafik.”

  ”I er motion fnins – så vitt vi kan se – inga åtgärder söder om Älvsborgsbron på E6.20 så där kan alltså ingen restidsförbättring räknas hem (för det går inte bara att höja hastighetsgränsen, det är alldeles för mycket trafikrörelser där).”

  Om ni ser att detta skulle vara en av åtgärderna så kanske ni skulle tagit upp det i remissvaret. Istället bortser ni från det och för fram det på bloggen. Det finns inga konkreta förslag på att vad som kan göras. Detta påtalade ni även efter sammanträdet.

  ”Vi nämner i slutet av tjänsteutlåtandet att ‘Genomfartstrafiken på E6an genom centrala Göteborg utgör endast en mindre del av trafiken på denna led. Trafikkontoret bedömer därför att de insatser som behövs för att locka genomfartstrafiken till E6.20 inte står i proportion till problemet.’ ”

  Detta förstår jag inte alls. Varför behöver vi trängselskatten då?
  Tyvärr blandar du in andra synpunkter som jag inte kan koppla till motionen.

  ”Det pågår en översyn av trängselskattelagstiftningen inom en statlig utredning denna vår. En av alla frågor som man tittar på är vilka möjligheter det finns att skapa bättre förutsättningar att med ekonomiska styrmedel ge utländsk trafik ett starkare incitament att välja rätt väg förbi Göteborg.”
  Vad har detta att göra med motionen? Det känns som att du dömt ut motionen med stor koppling till trängselskatten och vår åsikt om den. Samtidigt utnyttjar du inte det som styrmedel för att utvärdera ringleden.

  ”Vilka belägg har ni för att trafik som färdas en 15 kilometer längre väg, i betydligt högre hastighet släpper ut mindre föroreningar än dem som kör den kortare vägen i lägre fart med fler start och stop?”
  Det är nog vedertaget för alla. Det beror på om det går långsammare, köbildning m.m. Du kan ju inte undvika att det är bättre att köra runt staden än att dra in trafiken i staden.

  Jag har lite svårt att förstå vad du vill komma med detta inlägg då du även skriver under som Trafikkontoret. Skriver du som tjänsteman så borde du kanske ta det via Trafiknämnden eller begära ett enskilt möte med mig om du inte anser dig vara överens med våra synpunkter om hur ni behandlat motionen.

 • Det låter inte som utbyggd norrled är en så smart idé att döma av tjänstemannens svar. Kul förresten att hans skriver här så att även jag som icke insatt kan få mer kött på benen! Theo verkar vilja ta det i slutna rum 🙁
  Visst har Theo rätt i behovet av genomfartsled, men den finns ju redan i väst! Det är väl i öst anknytning saknas? Visst, väldigt mycket dyrare, men om vi bara pratar behov så är svaret det rätta.
  Att nyttja trängselskatten som styrmedel tror jag är smart! En hög taxa för tung trafiken borde skapa incitament för att ta norrleden. Gokväll!

  • Kaj (alias Daniel Bergqvist): Genom att återigen använda falskt namn och låtsas vara okunnig om saker du redan känner till har du förverkat din plats här på bloggen.

 • Göta Ringen. Brrrrr, snälla nå’n… Vem har hjälpt till att hitta på det namnet? Svenska språket ska vi vara rädda om. Särskrivningar är ett stort problem idag – synd att ni inte var medvetna om det. Götaringen måste det naturligtvis heta eller Göta ring om man nu nödvändigtvis vill ha fler ord (varför?). Tack för ordet.