Trafiknämnden 2 maj

Dagens möte i Trafiknämnden startade med en presentation om uppföljning som gjorts på underleverantörer som tillverkar stenar som används i Göteborgs kommun, t.ex. på Kungsgatan. Kina var inte det bästa exemplet när det kommer till arbetsförhållande och hälsa vilket nämnden var eniga om. Till nästa möte ska Trafikkontoret presentera vad som krävs av underleverantörerna och vad som är möjligt att göra enligt LOU:n. Det rådde lite väl mycket tveksamheter om vad som gällde enligt LOU:n och internationella krav.

Nämnden gick igenom uppföljningsrapporten. Det är, som tidigare presenterats av Trafikkontoret, kostnadssläpningar i underhållet vilket påpekades av majoriteten, men frågan är vad görs åt det. Att endast konstatera och uttrycka oro räcker ju inte. Vad gör kommunstyrelsen åt det?

Starttillstånd för projekt Knutpunkt Gamlestads Torg godkändes av Trafiknämnden. Första etappen kommer att byggas mellan 2010-2015 till en kostnad av 550 Mkr och nästa etapp mellan 2016-2020 för 850 Mkr. Upprustningen av Gamlestaden kan behövas efter dessa år.

Järnvägsutredningen av Hamnbanans sträckning via Eriksbergsmotet och Pölsebobangården bordlades av Vägvalet eftersom samråd med allmänheten inte fullgjorts av Trafikverket.

Nästa ärende gällde delegation avseende boendeparkering. Beslutsärendet innebär att enligt parkeringspolicyn ska boendeparkeirng successivt flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark, för att skapa utrymme på gatorna för yrkestrafiken samt efterfrågan på korttids- och halvdagsparkering för handel och besökare. Beslutet innebär också att man delegerar ansvaret till trafikdirektören som i sin tur kan delegera det vidare till funktionsansvarig. Vägvalet yrkade avslag och reserverade sig för beslutet då det inte framgår tydligt vilka konsekvenser förslaget får för boende som drabbas av beslutet. Det är inte heller tillräckligt tydligt hur och när parkeringsanläggningarna på kvartersmark kan vara färdigställda. Därtill borde Trafiknämnden vara beslutsfattande i hur boendeparkeringen hanteras i alla situationer och därför anser Vägvalet att delegation till trafikdirektören och funktionsansvarig inte är förenligt med detta. Se yrkandet här.

Nästa ärende skulle handlat om Ändring av taxor och tidsbegränsning av avgiftsparkering. Detta bordlades dock. Ärendet handlar bl.a. om att höja parkeringsavgifter för 30 minuter till 40 kr istället för 12 kr och vissa parkeringar som idag kostar 25 kr till 30 kr. Se tjänsteutlåtandet här. Vägvalet hade tänkt att yrka avslag vilket istället kommer att göras vid nästa möte.

Vidare yrkade Alliansen att man vill behålla nuvarande nivå för parkeringstalen vid detaljplaner och bygglov. Detta ställer sig även Vägvalet bakom. Det finns ingen anledning att minska ytterligare på normen.

Avslutningsvis så informerades nämnden lite kort om det Västsvenska paketet. Detta ska göras mer utförligt på nästa möte. Men i förbifarten nämndes att plattformsförlängningarna blivit dyrare och att detta har täckts upp genom omfördelning av resurser. Hur var inte riktigt klarlagt, men det kanske det blir på nästa möte. Vi fick även en genomgång om spårvagnsinköp som kommer att göras fram till 2020. Hundra vagnar kommer att köpas in över 10 år till en kostnad av 25-30 Mkr st (totalt ca 2,5 – 3 miljarder). Om jag uppfattade rätt så räcker inte detta för att hantera den ökade kapaciteten som K2020 och trängselskatten kommer att medföra.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar