Trafiknämnden 2 oktober

Trafiknämnden inleddes med att gå igenom uppföljningsrapport nr 2 för 2012. Vägvalet lämnade ett yttrande bland annat om frågan hur det Västsvenska paketet kan faktureras som det stod i uppföljningsrapporten. Vad har detta paket för organisationsnummer? Uppdelningen mellan stadens satsningar och paketets är rörigt, något som Vägvalet även tidigare påpekat. Det är viktigt att medborgaren förstår vad som är stadens åtaganden och vad som är statens respektive regionens. I rapporten saknades mätetal för kollektivtrafik och cykel vilket gör det svårt att följa utvecklingen. Det är bra med cykelsatsningar, men då det har satsats en hel del genom åren bör man också kunna följa utfallet. De 9 nya målen som var uppsatta för Trafiknämnden visade 1 grön, 7 gula, 1 röd. Det kan inte ses som en bra måluppfyllelse. Vägvalet har tidigare påpekat att om målen inte är applicerbara för Trafikkontoret, så bör de omgående ses över. Till exempel är det svårt att förstå hur Trafiknämnden ska bidra till att bostadsbristen minskar. Och enligt Trafikkontoret är målet att biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik och cykel svårbedömt.

Däremot redovisades att målet om minskning av biltrafiken i trafikstrategin inte kommer att uppnås runt mellanstaden, d.v.s. Hisingen, Torslanda, Askim, östra delarna av Göteborg. I maj yrkade Vägvalet avslag på den framtagna trafikstrategin för Trafiknämnden med bl.a. motiveringen:

“Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m.”

Läs yrkandet här.

Att det pågår ett krig mot bilisterna är uppenbart. Bilen har inte längre en given plats i Göteborg. Målet är att skifta biltrafik till cykel och kollektivtrafik. För att försöka uppnå målet (utöver trängselskatten) görs olika aktiviteter i form av höjda p-taxor, kampanjer för nya vägvanor, trafikstrategi m.m. Trots höjda p-avgifter finns det en “risk” är att företagen har för låga p-avgifter för sina anställda. Därför har Trafikkontoret gemensamt med Skatteverket skickat ut till företagen och lobbat om problematiken.

Ändå minskar biltrafiken utav sig själv och har gjort så med -0,8% under 2012.

På förra mötet lämnade Vägvalet ett yrkande gällande höjningarna som gjordes av P-avgifterna i somras som var ett klart avsteg från delegationsordningen. Trafikkontoret hävdar att beslutet ryms inom den delegation som trafikdirektören har samt har vidaredelegerat avseende beslut om lokal trafikföreskrift. Men Trafikkontoret skriver samtidigt att ”Vidare bör tidpunkten för genomförande av en höjning av parkeringsavgifter ses som en verkställighetsåtgärd till följd av beslut om höjning.” Detta påvisar att delegationsordningen är vag och föremål för fri tolkning när t.o.m. Trafikkontoret skriver att tidpunkten bör ses som en verkställighetsåtgärd. Detta står inte skrivet någonstans i delegationsordningen. Efter förvirrat svar från en tjänsteman på Trafikkontoret begärde jag votering. FP valde att avstå medan övriga partier röstade ned Vägvalets yrkande. Det är inte rimligt att politiskt infekterade frågor inte behandlas korrekt. Läs hela yrkandet här.

Därefter kom ett mycket intressant ärende om placering av betalstationen på Karlavagnsgatan på Lindholmen. SDN Lundby har fem i tolv valt att yttra sig, men det visade sig lönlöst. Anmärkningsvärt är att SDN:s ordförande Lena Malm (S) har suttit med i Trafiknämnden sedan 2011 och borde redan då uppmärksammat problematiken. Alliansen och de rödgröna har hela tiden hävdat att det går att göra justeringar i efterhand. Det visar sig nu inte alls fungera trots att det föreligger goda skäl. Det gör det även vid station nr 18 där pendelparkeringen hamnat på insidan av zonen. Det gäller även stationerna 2, 3 och 4 i Guldheden som delar en hel stadsdel. Övriga partier lämnade ett tafatt yttrande att man ska utvärdera igen – efter införandet! Läs Vägvalets yrkande här.

Slutligen fick vi en redogörelse om alla projekt som kommer att genomföras runt Centralstationen i och med Västlänken, Göta Älvbron, bangårdsviadukten m.m. Men tjänstemannen från Stadsbyggnadskontoret kunde inte inleda utan att driva propaganda om varför det Västsvenska paketet ska genomföras. GP och pressen har ju givetvis inte förstått någonting. Olika tjänstemäns inställning är ett problem när de inte kan skilja på sitt uppdrag och politik. Några av målen med projekten var integration, täthet, hög produktion, hållbara transporter, blandstad, mest hyresrätter, säkra näringslivet m.m. Ja, allt ni kan tänka er rymdes i målen. Men medborgarinflytandet nämndes inte en enda gång. Man bekräftade att det kommer att grävas upp i 12 års tid runt centralen, Operan, Nordstan. Men tjänstemannen glömde nämna att även runt Korsvägen, Haga, Liseberg kommer det att grävas.

Och propagandamaskinen fortsätter i Stadsledningskontorets regi med start nästa vecka och nästkommande. Då ska alla, hör och häpna, förtroendevalda informeras om det Västsvenska paketet. Borde inte de vid det här laget veta vad de tagit beslut om? Läs mer här.

Daghammarsköldsleden ska bli stadsgata och ses som ett konkret mål, vad nu det betyder. Under tiden skrevs på twitter att Trafikkontoret yttrat följande på sin hemsida:

“Bullervallarna ska förbättras mellan Radiovägen och Radiotorget. Vallarna det gäller ligger mellan gång- och cykelbanan och leden. Syftet är att skapa en bättre boendemiljö då prognoserna visar att trafiken på Dag Hammarskjöldsleden kommer att öka när trängselskatten införs.

Läs mera här.

Mycket intressant och inget som faktiskt nämnts i Trafiknämnden. När vi behandlade Kommunala åtgärder inom GBG stad för trängselskatt 2013 skrevs i underlaget:

“Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning.”

Det är inte bra när fakta försvinner på vägen eller är motsägelsefull.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant med Dag Hammarsköldsleden. Så vart skall den ökade trafiken ta vägen? In på de gator som nu skall göras till blandgator med cykel (Linnégatan) eller där man går från två filer till en (Övre Husargatan)?

  Vet högerhanden inte vad vänsterhanden gör? Förlåt, låt mig få rätta upp det: – Högerhanden VET INTE vad vänsterhanden gör uppenbarligen…

 • Ja, det är intressant med Dag Hammarsköldsleden då det var många diskussioner inför ombyggnaden av Övre Husargatan om vart trafiken skulle ta vägen. Men då sa man bestämt att trafiken ska minska 10-15%. Lite ihåligt med tanke på det som skrivs om leden.

  Det finns idéer att leden ska bli en “boulevardgata”.

 • Jag var i Stockholm igår. Där var det värre trängsel ut från stan ända upp till Arlanda än vad det normalt sett någonsin är i Göteborg. Frågade taxichauffören om detta var normalt. Han svarade att det var mindre trafik än vanligt för en fredagsafton vid fyratiden…

  På morgonen var det en lång kö för avsvängande trafik till Kista norrifrån. De får nog sätta upp trängselskatten på alla vägar i Stockholmsregionen om de skall vara konsekventa…

 • Precis. De har värre köer på lederna än vad vi har i Göteborg. Ändå försöker alla utredare att hävda att Göteborg har ett annat problem än Stockholm. Lite annorlunda är det ju, men men nog är likheterna slående:
  – bägge städerna är inklämda av naturen vid centrum.
  – genomfartstrafik tvingas därför förbi centrum, oavsett vart den skall på andra sidan staden

  Men det finns skillnader också:
  – trängselskatt tas inte ut på förbifarten i Stockholm
  – Stockholm har en mycket bra kollektivtrafik, med många tvärlinjer och snabb spårtrafik, men detta pga att både staden och förorterna är mer tättbebyggda
  – i Stockholm så finns många fler arbetsplatser i förorterna/grannstäderna, vilket ger större utpendling (ger billigare kollektivtrafik)

  Det är ju skillnaderna som gör Göteborgarna och i ännu större utsträckning de i förorterna så förbannade på trängselskatten. De har ju inte så mycket andra vettiga val än att bara betala…