Trafiknämnden 20 juni

Sista sammanträdet för Trafiknämnden dominerades av Göta älvbrons höjd. Lite synd eftersom flera andra punkter kom i skymundan.

Dubbdäcksförbudet fortsätter i höst, efter votering där Alliansen stödde Vägvalets avslagsyrkande, med undantaget att man inte utökar förbudsområdet. Vägvalet såg därför ingen anledning att fortsätta med förbudet då det fortfarande råder oklarheter i tjänsteutlåtandet och uppföljningsrapporten gällande luftmätningarna på Friggagatan/Odinsgatan. Detta har vi påpekat vårt tidigare avslagsyrkande och det kvarstår även idag. Nuvarande tjänsteutlåtandet klargör egentligen ingenting varför vi inte ser någon anledning att fortsätta med förbudet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Det andra ärendet som var intressant var att Trafikkontoret ansökte tidigare om utökad ekonomisk ram med 10 miljoner kr hos kommunstyrelsen för trafikledningssystem för det kommunala vägnätet. En av anledningarna var att hantera det Västsvenska paketet och dess byggprojekt. Men trots att den rödgröna majoriteten valde att bifalla beslutet 4:e april fanns inga pengar reserverade till detta i den rödgröna budgeten för 2013. Trafikkontoret var nu tvungna att revidera sin begäran och då gick det tydligen att lösa detta med 2,5 miljoner kr istället genom omfördelning av personalresurser. Vad som drabbas av dessa omfördelningar framgick inte. Precis som tidigare fann Vägvalet ingen grund att Göteborg Stad skulle skjuta till finansiella medel för missad budgetering av dessa i det Västsvenska paketet. Och även nu saknades det fortfarande en tydlig och detaljerad specifikation vad skattemedlen skulle användas till. Läs yrkandet här och bilaga här.

Som sagt var dagens höjdpunkt just höjden för Göta älvbron, något som diskuterats i flera år utan att beslut kunnat fattas. Sjöfartens krav på segelfri höjd och trafikplanerarnas krav på ostörd trafik har på ett osakligt sätt kommit att dominera debatten. Det stora problemet för sjöfarten är inte Göta Älvbron utan de två järnvägsbroar som kommer att ligga lite högre upp i älven. Så länge bron är öppningsbar är heller inte skillnaden mellan 10 och 13 meter avgörande. För anslutningarna blir däremot skillnaderna betydande om brohöjden blir mer än 10 meter. Stadens centrala delar får inte förvandlas till ett ormbo av olika ramper och vägkonstruktioner. Vägvalet yrkade därför på att brohöjden skulle fastställas till 10 meter. Trafiknämnden valde att bifalla 13 meter efter votering och Vägvalet reserverade sig mot beslutet. Tyvärr något som framkom dåligt i pressmeddelandet från trafikkontoret, men som korrigerats i efterhand. För övrigt har den rödgröna majoriteten valt att lägga ett yrkande om en cykel- och gångbro väster om Göta älvbron vilket gör brohöjden på 13 meter ännu mer märklig. Behöver inte den öppnas? Det är uppenbart att brohöjden är en politisk kompromiss, en värdelös sådan. Alla andra intressen faller: cyklister, gående, stadsbild, vision, en bro för staden m.m.

Läs Vägvalets debattartikel om brohöjden här.

Genomgång av trafikstrategi gjordes och enligt Trafikkontoret är det Västsvenska paketet endast till för inpendlarna och därför krävs ett delprojekt för “göteborgarnas” kollektivtrafik. Mycket intressant. Var ska dessa pengar tas från? Vidare poängterade Miljöpartiets representant Elisabeth Undén att stadens trafikstrategi innebär viljestyrd trafikplanering. Jag kunde inte låta bli att kommentera vems vilja: makthavarnas eller medborgarnas? Det är ju uppenbart att trafikstrategin är en politisk pappersprodukt som saknar total förankring som så mycket annat i Göteborg. Och det är solklart från den rödgröna majoriteten: Bilen ska bort oavsett om den blir renare eller inte!

Läs gärna vårt tidigare yrkande om trafikstrategin här.

Avslutningsvis informerades om Västsvenska paketet. Många näringsidkare hör av sig om resultatnedgång på Övre Husargatan och snart förflyttar sig bygget från Övre husargatan till Linnéplatsen där det kan bli lite stökigare.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Theo du kan fråga varför är mängden u10 partiklar på odin/frigga gatan är lika stora som på E6:an ( ca 10ggr mer trafik),samt varför dammet innerhåller koppar partiklar (kan det det vara kontaktledningarna ? eller är det politiskt olämpligt!) Och varför mörkar de rapporten den är så gott klar eller har den bromsats för att den inte gav rätt poltiskt svar?

  • @Manne Det finns många frågor kring rapporten och jag tolkar ingen utökning som att man försiktigt skjuter det åt sidan för att slippa pinsamheten att krypa till korset.