Trafiknämnden 22 augusti

Första sammanträdet efter sommaruppehållet genomfördes rekordsnabbt, 45 minuter.

Trafiknämnden hade två utredningar att ta ställning till. Det första handlade om Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. Vägvalet begärde bordläggning av beslutspunkten men eftersom det var ont om tid och man ville omedelbart justera punkten yrkade Vägvalet avslag på tjänsteutlåtandet. Vägvalet kommer att återkomma med ett eget remissyttrande. Detta med anledning att utredning är så pass viktig för hur de kommunala bolagen ska förhålla sig vid anskaffningar inom den egna koncernen. I korta drag vill utredningen tillämpa en “in house-regel” som gör det möjligt för kommunala bolag att direktanskaffa varor, byggentreprenader och andra tjänster från egna aktiebolag. Tillämpningen kan få konsekvenser för hur man inom kommunen väljer att organisera sig och därför vill Vägvalet ser över det extra noga. Läs yrkandet här.

Nästa utredning gällde betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur. Med denna utredning vill regeringen göra verklighet av medfinansiering i Sverige, något som Vägvalet ställt sig frågande till från första början. Och våra funderingar besannas i utredningen. Medfinansieringen är kort och gott ett steg där staten vill lämna över ansvaret till regionerna och kommunerna att finansiera infrastrukturen. Decentralisering av beslutsfattande kan i vissa fall vara bra men för infrastruktur, som ska säkra de nationella transportsystemen, kan det leda till en ojämn fördelning av aktuella satsningar som drabbar olika regioners utveckling olika. Centraliseringen gjordes en gång i tiden för att staten ska ha det övergripande ansvaret över den nationella infrastrukturen och på så sätt säkra nationens framtida transportpolitiska strategier. Trafikkontoret gör även övertramp i sitt yttrande när de gör ett politisk ställningstagande och skriver: Göteborgsområdet ska ställas om från en tung förankring i personbilslösningar till en återhållsam användning av personbilsresor i syfte att vinna miljömässiga fördelar och att möjliggöra en förtätning av staden. Detta borde inte ligga till grund för ett remissyttrande från en tjänsteorganisation. Vägvalet yrkade avslag på tjänsteutlåtandet och kommer att kompletteras med yrkandet senare. Vägvalet kommer även att lämna ett eget remissyttrande till Näringsdepartementet. Läs yrkandet här.

Nästa punkt gällde en motion om att återställa Göteborgs hamnkanaler. Ärendet bordlades men Vägvalet kommer att yrka avslag på motionen. Det finns ingen anledning att återupprätta hamnkanalerna då detta varit uppe för diskussion tidigare och inte genomförts. Vid ett återställande skulle det påverka kollektivtrafikens knutpunkt centralt och det finns stora risker att kostnaderna kommer att skena vid ett genomförande. Strävan att efterlikna andra städer uppvisar en brist på fantasi när det gäller att bygga Göteborg och skapa dess egen identitet. Göteborg står inför stora förändringar i framtiden. Att alla rycks med i en slags bygghysteri inför jubileum och annat får inte äventyra att man går vidare med genomtänkta lösningar som är till nytta för stadens medborgare. Fortsätt istället med planerna om hur man kan flytta ned staden nära vattnet som var tanken med projekt Götatunnel. Området har stått tomt i många år nu utan att något har skett. Läs yrkandet här.

Vidare fanns ett beslut om designtävling för en ny Göta Älvbro något som Vägvalet välkomnar. Men i tjänsteutlåtandet föreslog Trafikkontoret en referensgrupp som skulle bestå av politiska företrädare. Vägvalet vill gärna ha ett klargörande vad en politisk referensgrupp innebär och anser att det åtminstone ska tillsättas en representant från varje parti som finns representerat i Göteborgs fullmäktige. Detta är en demokratisk rättighet. Det förklarades att referensgruppen var tänkt att vara en avstämningsgrupp om hur designtävlingen fortlöper och att politiker inte var själva juryn. Vägvalet framförde synpunkter från allmänheten att tävlingen även borde ta hänsyn till utformningen av landsidorna. Själva tävlingen är dock tänkt att hantera endast utseendet av bron som landmärke för Göteborg. Vägvalet anser ändå att landsidorna är minst lika viktiga för utformningen av bron eftersom det har påverkan på vilka lösningar som väljs, t.ex. om man väljer att gå vidare med Vändslingan vid centralen. Läs yttrandet här.

Mötet avslutades med diverse information därav Västsvenska Paketet som fokuserade på att upphandlingen av trängselskatteutrustningen är överklagad vilket kommer att medföra förseningar (läs mer här). Dock anser Trafikkontorets representant att det inte är “någon ko på isen” ännu. Ordförande Owe Nilsson (S) efterlyste en sammanfattning om hur göteborgarna informeras om förändringarna och inför trängselskatten. Detta har påtalats innan och nästa gång är tänkt att Trafikkontoret återkommer med information. Även en presentation om hur kapaciteten för kollektivtrafiken kommer att uppnås efterlystes.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • hej! Vad menas i inlägget om att tjänstemännen gjort ett politiskt ställningstagande?

  “Göteborgsområdet ska ställas om från en tung förankring i personbilslösningar till en återhållsam användning av personbilsresor i syfte att vinna miljömässiga fördelar och att möjliggöra en förtätning av staden.”

  Detta är mig veterligen tjänstemännens tolkning av politikens “ryggrad” inom området. Det är väl ingen nyhet att man avser planera för mindre trafikandel och högre andel av annat.

 • Vid ett remissyttrande bör man svara utifrån dess frågeställningar. Det är inget som säger att det politiska ställningstagandet gäller efter nästa val. Att Göteborg ska frångå personbilslösningar är ett rödgrönt ställningstagande som inte har att göra med om man ska tillämpa medfinansiering. Det är inte ovanligt att tjänsteorganisationen väljer att avstå från åsikter i sina remissyttranden som de anser är ett politiskt yttrande. Se t.ex. tjänsteutlåtandet om motionen gällande hamnkanalerna där kontoret väljer att inte ta ställning.

 • Hej
  Ställer mig väldigt frågande till en “in house-regel” som gör det möjligt för kommunala bolag att direktanskaffa varor, byggentreprenader och andra tjänster från egna aktiebolag.
  I samband med att Gamla Ullevi byggdes om valde man det kommunala bolaget HIGAB, när sedan kostnaden blev dubbelt så dyrt som utlovat vid upphandling så var det bara att svälja det. Oavsett blev förlusten kommunens. Att man dessutom fuskat med pålningen innebar att kostnaderna fortsatt emedan om en privat aktör fuskat så hade inte kommunen behövt stå för merkostnaderna. Det är väl rimligt att i vissa fall använda sig av kommunala bolag för anläggning men man borde väl alltid ta in offerter för att se om det blir till rimlig kostnad att utföra arbetet “in-house” precis som vilket annat företag som helst alltid gör.
  Det viktigaste är väl att det går så lite skattepengar som möjligt?

 • CJ: Håller helt med dig i ditt resonemang och därför ville inte Vägvalet svara direkt på remissen. Det är ett ganska viktigt ställningstagande som övriga partier valde att godkänna.