Trafiknämnden 22 maj – del 1

På Trafiknämndens sammanträde behandlades stadsrevisionens revisionsredogörelse om projektredovisning och projektstyrning inom ramen för Västsvenska paketet. Vägvalet lämnade samma yttrande som förra gången då vi anser att det är oerhört viktigt att denna kritik tas på allvar. I rapporten framgår att den höga arbetsbelastningen för kontoret riskerar leda till att tiden för riskbedömningar, uppföljning och prognosarbete inte genomförs med tillräcklig kvalitet. Då prognos inte heller säkerställs så får andra åtgärder stå tillbaka då de initiala bedömningarna balanseras ut av att flera åtgärder fördyrats. Krasst innebär det att tidigt planerade åtgärder inte blir genomförda och skjuts på framtiden. Vidare påpekar revisionen att det finns olika synsätt på vad avtalen inom det Västsvenska paketet innebär. Vissa ser det som en avsiktsförklaring snarare än en beställning av åtgärder. Detta är högst problematiskt eftersom det sätter den politiska kontrollen ur spel. Varför inte Trafiknämnden blivit varse om att vissa åtgärder har fått utgå på grund av fördyringar är för oss en gåta.

Nästa punkt som behandlades var underskottet på 16,5 miljoner kr som kontoret flaggade för på förra sammanträdet. Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Det är bekymmersamt då detta är ett andra underskott på kort tid. Trafiknämnden hade ett redan i augusti 2013. Underskottet härrör främst till köp av konsulttjänster för planering och utredning. För att hantera detta senareläggs åtgärder som kanske borde ha genomförts. Vissa neddragningar görs även. Precis som förra gången då Trafikkontoret uppvisade ett underskott upprepade vi att om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.

Nästa ärende handlade om fiktiva P-köp. Ett väldigt otydligt begrepp som är svårt att förstå innebörden av. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats som aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig med sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som de inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen. Därför yrkade Vägvalet avslag till förslaget. M och FP ställde sig bakom.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar