Trafiknämnden 24 april – Del 1

På mötet behandlades uppföljningsrapport 1 per mars 2014. Stadsrevisionen hade också lämnat en rapport gällande granskning av projektredovisning och projektstyrning inom ramen för Västsvenska paketet.

Vägvalet lämnade följande yttrande:

Trafikkontoret meddelar att man står inför ett underskott på 16,5 miljoner kr och att det då erfordras 14 miljoner kr mer än budget för att möta behovet framöver. Det är andra gången som Trafikkontoret flaggar för överskriden budget. Inga större summor kan tyckas men det går ut över de vanliga servicefunktioner som Trafikkontoret ska upprätthålla och andra viktiga projekt som skulle ha genomförts.

Detta vill vi återknyta till revisionens rapport gällande projektredovisning för det Västsvenska paketet. Det framgår i rapporten att den höga arbetsbelastningen riskerar leda till att tiden för riskbedömningar, uppföljning och prognosarbete inte genomförs med tillräcklig kvalitet. Då prognos inte heller säkerställs så får andra åtgärder stå tillbaka då de initiala bedömningarna balanseras ut av att flera åtgärder fördyrats. Krasst innebär det att tidigt planerade åtgärder inte blir genomförda. Vi anser att detta påvisar dålig kontroll över kostnaderna i projekten.

Vidare påpekar revisionen att det finns olika synsätt på vad avtalen inom det Västsvenska paketet innebär. Vissa ser det som en avsiktsförklaring snarare än en beställning av åtgärder. Detta är högst problematiskt eftersom det sätter den politiska kontrollen ur spel. Varför har inte Trafiknämnden blivit varse om att vissa åtgärder har fått utgå på grund av fördyringar?

Vidare tycker vi att man direkt ska börja arbeta med att ta fram processer kring kalkylering som verkar vara väldigt beroende på person. En standardisering bör genomföras omgående.

Vi ser ett trendbrott för skador hos cyklister och detta vill vi att Trafikkontoret snarast följer upp. Mer fokus bör läggas på detta och borde kanske ha gjorts tidigare med tanke på att man arbetar för att öka antalet cyklister.

Kollektivtrafiken minskar med 5 procent under januari-februari 2014. Västtrafik förklarar detta genom att man hade provåkarkort 2013. Jämfört med 2012 och 2014 så är det en ökning med 1 procent. Det kan dock inte ses som någon bra utveckling med tanke på de satsningar som gjorts.

Samtidigt ökar biltrafiken igen med 5 procent med föregående år. Detta förkastas och istället jämförs 2012 och då har trafiken minskat med 5 procent. Det är långt under målet som sattes vid införande av trängselskatt på 15-20 procent. Vi önskar vidare få statistik på trafikutvecklingen vid varje sammanträde för Trafiknämnden.

Osäkerheter kring intäktssidan och kostnadssidan bör tas på största allvar då det är återkommande varningssignaler gällande pareringsavgifter som viker och risker kopplade till planering, utredningsresurser och hantering av oförutsedda händelser.

Vi har fortfarande svårt att tyda kostnader kopplade till det Västsvenska paketet och det blir inte enklare nu när blockavtal 2 startar. Vi förväntar oss snarast en slutredovisning av blockavtal 1.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • oroväckande att man har så dålig koll på kostnaderna! bådar inte gott för framtiden.

  rörande trafikminskningarna kan jag konstatera att skillnaden mellan nu och innan TS infördes är att jag betalar drygt 700kr i månaden för att sitta i samma köer som förr…

 • “Kollektivtrafiken minskar med 5 procent under januari-februari 2014. Västtrafik förklarar detta genom att man hade provåkarkort 2013. Jämfört med 2012 och 2014 så är det en ökning med 1 procent. Det kan dock inte ses som någon bra utveckling med tanke på de satsningar som gjorts”

  Om nu Västtrafik har delat ut provåkarkort torde kollektivtrafiken ha ökat totalt. Eftersom dessa kort delas ut gratis. Hur kan VT förklara att ökningen är 1 % jämnfört med Jan 2014, eftersom mätningen gjordes i Jan och Feb 2014? Jag får inte ihop det här. Och att Trafikkontoret flaggar för budgetunderskott för andra gången är mycket oroväckande.

 • Människor kör bil för att de måste! För att de skall få livet med hämtningar, lämningar, handla och arbeta att gå ihop tidsmässiigt!
  INTE för att de har så stort nöje att köra bil..

  Samtidigt så är finansieringen av det VästSvenska Paketet (VSP) i allmänhet och VästLänken (VL) dvs tågtunneln till haga i synnerhet så upplagd att den _förutsätter_ att människor kör bil…

 • Hur blev kollektivtrafiken mer attraktiv när Västra Götalandsregionen och Västtrafik brände en halv miljard på ett icke fungerande biljettsystem ? Återknyter till ovan kommentar, har man koll på kostnaderna, är de rimliga vid en jämförelse. Det föregående systemet med magnetkort fungerade inte heller tillfredsställande och där skenade kostnaderna även då, en hel del innan LOU (Lagen om Offentligt Upphandling) trädde i kraft. Ungefär hälften av kostnaden för kollektivtrafiken betalas via biljetten, den andra hälften via skattsedeln. Det slussas miljarder skattekronor genom kollektivtrafiken varje år, en hel del hamnar i privata fickor. Insyn och öppenhet i kommunala bolag efterfrågas.