Trafiknämnden 24 april – Del 2

På sammanträdet behandlades även ett ärende om en statlig utredning: Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vi delar inte alla slutsatser som tjänsteutlåtandet kommer fram till. Det vi kan konstatera i denna gedigna utredning är att man föreslår en hel del lagförslag. Allt är långt ifrån utrett. Det är viktigt att prioritera rätt saker och framför allt förankra det som ska göras så att medborgarna är med på tåget.

Det är stort fokus på användning av bilar än intresset att minska fossila utsläpp som är målet för utredningen. En stor del av utsläppsminskningen förväntas ske i form av minskad trafik och inte minskade utsläpp från trafiken. I och med att bilarna förväntas minska sin förbrukning och mer gå över till el så minskar ju utsläppen utan att rörligheten behöver minskas.

Ett transportsnålt samhälle går inte ihop med planerna om en regionförstoring och miljonstad. Det kommer att öka transporterna.

Att lyfta fram GoBiGas som ett lysande exempel när man vet att anläggningen går back är inte seriöst. Som det ser ut nu har etapp 2 lagts på is då det inte finns någon lönsamhet i projektet. Gobigas har varit en förlustaffär för stadens medborgare.

Vi anser att stimulans är att föredra framför påtvingade åtgärder, som till exempel val av fordon till mer miljövänliga.

Det är fel att påstå att tjänstebilar åker helt gratis genom betalstationerna. Så är det ju inte utan arbetsgivaren betalar och kostnaden för tjänstebilsinnehaven utgår i form av förmånsbeskattning som uppgår till marginalskatten på värdet av förmånen. Dock blir det orättvist mellan de som kör och inte kör en tjänstebil.

Reseavdraget bör studeras ordentligt då en av avsikterna har varit att kompensera för att lokala arbetsplatser lagts ned och det är svårt att hitta jobb lokalt i glesbygden. Det får inte bli sämre för de som bor utanför storstäderna att röra sig.

Förslag att beskatta privat parkering anser vi inte åligger stat, kommun eller region att hantera. Förslag att fondera pengar till andra transportslag är igen lika dåligt som att införa trängselskatt. När åtgärden blir otydlig och ologisk så tenderar motståndet för det att blir stort.

Slutligen vill vi skicka med att stora åtgärder som dessa som påverkar medborgare och företag bör diskuteras i samråd med dessa aktörer. Framför allt för att uppnå en så stor förankring som möjligt annars är det dömt att misslyckas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar