Trafiknämnden 24 maj

Sammanträdet den 24 maj innehöll en hel del beslut som skulle hanteras. Det började med detaljplaner för Amhult Centrum och Angereds Torg som klubbades igenom.

Nästa ärende handlade om dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan, etappen Eriksbergsmotet -­ Pölsebobangården. Problemen med hamnbanan är sedan länge kända och en utbyggnad med dubbelspår är en angelägen åtgärd. Eftersom inga kostnadskalkyler redovisats för alternativen ansåg Vägvalet att man inte kunde ta beslut i ärendet och yrkade på återremiss med begäran att en kostnadsredovisning skulle göras. Ärendet klubbades dock igenom i alla fall.

Nästa ärende gällde kommunala åtgärder inom Göteborgs Stad inför trängselskatten 2013 – kollektivtrafikåtgärder delarna Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket. Jag har skrivit om dessa åtgärder tidigare som kan läsas här. Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat. Trafiken förutsätts minska när skatten införs. De fyra områdena är inte de med de största problemen i Göteborg och med en 10 % trafikminskning är det troligt att det inte blir några problem alls. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Vägvalets yrkande om avslag kom väl inte som en överraskning direkt för nämnden, men när Alliansen lämnade in ett tilläggsyrkande med följande formulering:

Trafiknämndens inriktning ska vara att se till att framkomligheten för de olika trafikslagen “skall” prioriteras och ske i samverkan med berörda parter och så smidigt som möjligt när projekten i Västsvenska paketet genomförs.

Så ajournerades mötet eftersom det var ju inte bra att de etablerade partierna var oeniga. Enligt grundavtalet för Västsvenska paketet och de rödgrönas policy ska nämligen kollektivtrafik och cykel prioriteras först. Detta innebar en febril diskussion för att komma fram till att “skall” skulle bytas ut mot “i möjligaste mån”. På så sätt blev det alla mot Vägvalet. Läs Alliansens yrkande här. Efter en votering bifölls förslaget, men det blev i alla fall inte ett enigt beslut vilket är en viktig markering från medborgarnas sida via Vägvalet!

Därefter kom förslaget om ändring av parkeringstaxor som begravdes med en bordläggning. Så inga höjda parkeringsavgifter i dagsläget. Vägvalet hade i så fall yrkat avslag.

Diskussioner om etiska krav för bl.a. de uppmärksammade gatustenen. Kontroller har gjorts av Trafikkontoret och fler kommer att göras.

Kort genomgång om strategi för att få fler att cykla. Man ska öka från 9% till 12% fram till 2015. Känns lite som att Trafikkontoret famlar i mörkret då ökning av cykel inte ökat och t.o.m. minskat förra året.

Nästa intressanta förslag handlade om främjandet av bilpooler i Göteborg. Vid en första anblick av förslaget ser det bra ut, men sedan blandas det in politiska åtgärdsmekanismer och åsikter som att den största fördelen med bilpooler är att den minskar bilkörningen som sådan. Detta är inte en kommunal angelägenhet. Bilpooler kan väl leva på egna meriter och göra god tjänst för många, men kommunen skall vara neutral i förhållande till medborgarnas val av transportmedel. Särbehandling av bilpooler eller direkta subventioner skall därför inte förekomma. Det mest spektakulära var när representant från S lite försiktigt ville lyfta fram Volvo som tänkbar bilförmedlare eftersom “det är viktigt att vi värnar om vår biltillverkning i staden”. Jag kunde ju då inte låta bli att påpeka att detta bryr man ju sig inte om vid införandet av trängselskatten. Vägvalet yrkade avslag till förslaget men det bifölls ändå.

Ett tidigare bordlagt ärende gällande avveckling av miljötillstånden behandlades. Någon gång måste detta avvecklas då det finns väldigt många miljöbilar i staden. Idag subventionerar även staten köp av miljöbilar i form av skattebefrielse. Enligt lagt förslag skulle detta börja avvecklas redan 31 december 2011 och undanta vissa bilar fram till 2016. Istället lade de rödgröna fram att miljötillstånden upphör den 30 juni 2015. Fram tills dess söker man som vanligt. Jag anser att detta var ett mer tydligt avvecklande som ger alla 4,5 år att ställa om sig. Därför ställde sig Vägvalet bakom förslaget och tro det eller ej så blev nämnden enig i frågan!

Det sista beslutsärendet som behandlades var dubbdäcksförbudet och dubbdäcksskatt/avgift. Problemen med dålig luftkvalitet i tätorter måste tas på stort allvar och Göteborg skall givetvis leva upp till de utsläppsnormer som gäller inom EU. Mätningarna under det första året ger dock inget entydigt resultat. Det är därför viktigt att mätningarna fortsätter så att rätt åtgärder kan vidtas som också löser problemen.  Under försöksperioden har trafiken på Odinsgatan och andelen dubbdäck minskat kraftigt. Extra insatser med sopning och dammbindning har genomförts, men ingen förbättring har konstaterats av luftkvaliteten. Tvärtom ger vissa mätningar högre värden. Trafikkontorets slutsats att dubbdäcksförbudet har haft en positiv påverkan på miljön verkar därför i hög grad vara ett önsketänkande. Trots avsaknaden av konkreta resultat vill Trafikkontoret nu införa nya skatter/avgifter och förbud, något som inte är meningsfullt.  Det kan inte vara kommunens uppgift att trakassera medborgarna med onödiga pålagor och föreskrifter. Därför är det tragiskt att höra både tjänstemän och andra partirepresentanter uttrycka att “det var ju tråkigt att mätningarna inte visade något”. Vill vi lägga förbud på medborgarna för sakens skull? Ärendet bordlades, men Vägvalet kommer att avstyrka förslaget om dubbdäcksskatt/avgift och utökning av området vid nästa sammanträde.

Avslutningsvis fick vi information om det Västsvenska paketet. Det som var intressant var att en leverantör hade överklagat upphandlingen gällande vägsideutrustningen vilket kan innebära förseningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Hur bromsdammet från järnvägen skulle minska på Odinsgatan och Friggagatan för att bilar kör utan dubbar är en gåta. Snarare kommer dammet öka när trängselskatten inför och människor tvingas av ekonomiska orsaker välja tåget .