Trafiknämnden 27 november

På detta sammanträde behandlades uppföljningsrapport nr 3. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vi anser det positivt att Trafikkontoret tar ett helhetsgrepp på barns skolresor. Man bör även se över hur vissa skolors säkerhet kan förbättras. Vi har lämnat in klagomål från föräldrar som har sina barn på dagis vid Prästvägen som bör hanteras omgående.

Det är bra att Trafikkontoret sorterar ut större projekt för att få bättre struktur på dessa.

Personalbristen är dock fortfarande ett problem och vi ser att man från rödgrön ledning återkommer med hur man tänkt hantera detta. Varningssignaler kommer nu i form av att man har ökade tekniska konsultkostnader på över 20 miljoner kr.

Det redovisas en ökning av utvidgningar och nyexploateringar samt ökade krav vid utformning av gator och torg. Det påpekas i rapporten att på kostnadssidan är osäkerheterna och riskerna kopplade till att det inte finns utrymme för att hantera oförutsedda händelser främst inom drift- och underhållsverksamheten. Vi vill även här se en mer detaljerad redovisning från rödgrön ledning om hur man ska hantera ökade kostnader för drift och underhåll av det offentliga rummet.

Visionen att ”det ska vara lika enkelt och pålitligt att nå sin destination under byggtiden som före” håller inte då man i nästa mening säger att trafikanten kommer att få svårigheter. Är det inte bättre att vara tydlig med att det kommer att bli störningar under byggtiden?

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Vi ser dock fortfarande ingen redogörelse om hur bortfallet ska kompenseras.

Vidare lämnade vi en protokollsanteckning gällande koldioxidindex då återremissen inte förbättrade utfallet av tjänsteutlåtandet:

Vi märker ingen skillnad från tidigare utlåtande om att det finns någon bra metod att mäta koldioxidutsläpp/koldioxidindex för en stad. Om målen är odefinierade finns stor risk att dessa är öppna för fri tolkning och då är målen ganska värdelösa. Ett mål ska vara tydligt mätbart och inte öppet för spekulation.

Ett lokalt mål som nämns är att till år 2050 ska staden ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå. Vad är hållbar? Vad är rättvis? Detta behöver definieras och kvantifieras för att målet ska vara meningsfullt.

Ett annat lokalt delmål är att till 2020 ska utsläppen av koldioxid ha minskat med minst 30 % jämfört med 1990. Igen, utredningen visar att det inte finns någon metod att mäta detta idag för en stad. Då är målet meningslöst.

Istället för omätbara mål anser vi att staden tydligt ska redovisa nyttan av väldefinierade projekt, t.ex. isolering av fastigheter. Detta är ett av förslagen i utredningen. Ett annat mål skulle kunna vara minskningen av den totala energiförbrukningen oavsett energislag.

Vi kan konstatera att utredningen inte kommer längre med avsikten att mäta koldioxid eller att skapa ett koldioxidindex.

Trafikkontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning gällande riktlinjer för parkering. Vi lämmnade ett yttrande att uppdraget borde givetvis endast hanteras av Trafiknämnden då P-bolagets verksamhet borde lyftas tillbaka till nämnden och bolaget upplösas. Vi anser dock att det är bra och tydligt att detta uppdrag återkommer till Trafiknämnden med en redogörelse för riktlinjerna för att sedan skickas vidare till kommunfullmäktige. Detta är bra för öppenheten och transparensen som försvinner inom bolagssfären.

Till sist en redogörelse om buller och trängselskatt. Man tror att det har minskat med 0,6 dBA på grund av trängselskatten som är knappt hörbart (observera något som tjänstemannen själv sa). På Övre Husargatan har det ökat med 1,5 dBA efter ombyggnationen. Troligen av busstrafiken på gatan. Detta ska kompenseras med bidrag till fönsterbyten ca 2600 st. Vad det skulle kosta fanns inga siffror på i dagsläget men något jag efterfrågade till nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Fast om tjänstemannen var” mickael rot “så sa han i Västnytt att det hade en stor betydelse .
    10 dBA uppfattas som en för dubbling eller halvering av ljudet 3dBA är vad som uppfatas som en förändring 0,6dBA är att betrakta som mätfel.
    Det är inte bara ljudnivån som har ökat på Övre Husargatan ,utan även utsläppen NOx som ligger i nivå med E6 Gårda ,Grattis till alla tomma bussar som kör Övre Husargatan upp och ner ,bullrar och släpper ut avgaser.
    Fint jobbat Kia ,Anneli och den tyste kommunisten Mats.

  • Rör sig trafiken stötvis och långsamt blir det mer utsläpp per kilometer än om den håller en jämn och lagom hög fart. Start och stopp skapar också mer buller än konstant fart.