Trafiknämnden 27 november

Trafiknämnden började med beslutsärende gällande förslag om fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen. Vägvalet lämnade pressmeddelande i veckan om att vi yrkar återremiss på ärendet.

I rapporten står bl.a. att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte, eftersom Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010!

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren, men det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet (den som t.ex. GT nu stödjer sin insamling på) nämns inte överhuvudtaget i rapporten. Man kan ju undra varför.

Trafiknämndens alla partier valde att rösta ned Vägvalets yrkande efter votering 8-1. Ärendet kommer senare även upp för behandling i Göteborgs kommunfullmäktige.

Ett antal detaljplaner beslutades. Dessa gällde för Sisjön, Opaltorget och Götaverksgatan.

Ärende om att finna en modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkering behandlades på mötet. Uppdragets intentioner var inte tillräckligt tydliga. Det bygger på ett detaljplanärende i Kungsladugård där en befintlig parkeringsplats ska bebyggas med bostäder och en ny parkeringsanläggning ska byggas ca 500 meter från nuvarande anläggning, för att ersätta de borttagna platserna. Det låter ju bra men underförstått är intentionen en början på att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Boendeparkeringen på gatumark kostar 430 respektive 520 kr/månad. På kvartersmark är kostnaden i samma storleksordning. Priset för platserna i parkeringsbolagets nya anläggning kommer att bli ca 2 000 kr/månad – förutsatt att allt blir uthyrt – för att täcka kostnader för byggande, drift och underhåll. Det är inte svårt att räkna ut vad som måste göras för att driva bilägare över till ett parkeringshus. Parkering i staden och vem som kan äga bil drivs av den rödgröna majoriteten till att bli en klassfråga. Även här röstades Vägvalets yrkande ned efter votering 8-1.

Vidare behandlades uppföljningsrapport 3 per oktober 2012. Precis som vi yttrat tidigare är många mål som tas upp i rapporten inte applicerbara på Trafikkontoret. Även mätetal som saknas i rapporten är en brist. Ånyo skrivs att Västsvenska paketet faktureras.  Västsvenska paketet är ingen egen juridisk person utan möjligen endast ett kommuncentralt konto. Många kostnader väcker frågor. Läs hela yttrandet här.

Vidare redogjordes om designtävlingen gällande den nya Göta älvbron. Det uppstod diskussioner kring tilläggsyrkandet från de rödgröna som ville lyfta in politisk representation i juryn men begränsat till presidierna i Trafiknämnden och Byggnadsnämnden. Vägvalet hade tänkt att bordlägga ärendet eftersom det kom lite hastigt och lustigt. Förra året la vi ett yttrande då man pratade om en politisk referensgrupp men blev försäkrade om att detta inte skulle ske. Alliansen gick lite längre och ville avslå tilläggsyrkandet med hänvisning till kommunstyrelsen som beslutat att ingen politisk inblandning skulle ske i juryn. Mitt förslag som följde blev att låta hela nämnden medverka istället vilket kom väldigt nära ett beslut men p.g.a. juridiska aspekter var det tvunget att återremitteras.

Resten av mötet följdes ett antal informationspunkter. Bl.a. informerades om att man förberett täta pressträffar efter nyår då trängselskatten startar. Onsdagen den 2:e januari startar  det och redan på fredag kommer man att rapportera om hur det gått. Sedan gör man det under hela januari ut och längre om det behövs.

Det blev även redogörelser om Göta älvbrons utformning som bygger ett antal principförslag.

Till sist en antal övriga frågor från Vägvalet. En fråga gällde Västtrafiks samverkan med staden då det varit en hel del försämringar för flera. Samverkansfrågan var redan uppe 2010 inför att Västtrafik skulle flyttas till regionen och då en skatteväxling gjordes. Sedan skulle det “samverkas” mellan kommunerna och Västtrafik. Redan då påpekade jag att det var viktigt att dessa riktlinjer var tydliga. Samverkan brukar annars falla platt när det blir ont om pengar i budget. Det som kan konstateras är att dialogen inte varit tillfredsställande och kan härledas till bl.a. resursbrist. Västtrafiks motto är trots allt:

“Vara bäst för flest”

Då är det naturligt enligt Västtrafik att finnas där flest resenärer finns. Så med andra ord kan vi förvänta oss att vissa får försämringar. Det hör liksom till. Mer redogörelser om detta kommer på nästa möte. Jag anser att samverkan måste bli mycket, mycket bättre än vad den är idag.

Nästa övriga fråga gällde bullervallen som byggs i Högsbo som ifrågasatts av boende då man undrar om det verkligen är miljövänliga massor som använts. Boende litar dock inte på Trafikkontorets provtagningar vilket är ett problem och kan kräva ytterligare informationsinsats eller dialog. Nästa möte får vi ytterligare redogörelser om detta.

Sista frågan handlade om att få fram en nyttokalkyl för busskörfälten på Hjuviksvägen som utlovats av projektledare på Trafikverket men som inte levererats. Även detta ska vi få klargörande om vid nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Angående sista stycket. Har någon nyttokalkyl utförts på förändringarna på Övre Husargatan? En fråga om konsekvensutredning gjorts (och utfallet av densamma), ställd till Trafikkontoret, har tyvärr förblivit obesvarad.

  • Tyvärr så blev ju samåkningsfilen på Hjuviksvägen bussfil istället. Det måste gå att ha samåkningsfiler i Göteborg om man vill få ned bilismen. I fallet med Hjuviksvägen så var problemet att för många bröt mot reglerna. Detta torde vara ett resultat av att det finns för få poliser som övervakat att lagen följs. Problemet borde ju finnas även för bussfiler…

    Jag tycker definitivt att VägValet på nytt borde lyfta frågan om samåkningsfiler istället för bussfiler där så är lämpligt (exemeplvis på E6 norr om GBG). För egen del så vinner jag inte på det, men samhället skulle vinna stort på det då det skulle gynna samåkning vilket antagligen kan resultera i en större trafikminskning än kollektivtrafik.