Trafiknämnden 30 april – del 1

Dagens Trafiknämnd startade med uppföljningsrapport 1 för 2013. Vägvalet lämnade ett yttrande med antal påpekanden. I rapporten saknas uppföljning av både måluppfyllelse och nyckeltal. Något som trafikkontorets tjänstemännen besvarade med att man återkommer med i uppföljningsrapporten efter sommaren. Vi har dock flera gånger påpekat att det saknas mätetal från Västtrafik så även denna gång.

Cykelpassager är oförändrat och vi efterlyser igen att man konkret förklarar vad satsningarna medför. På förra sammanträdet fick nämnden en redogörelse om vad som ingår i handlingsplanen men inget beslutades. Svaret från trafikkontoret är att förändringarna görs på delegation. Det borde dock formaliseras så att Trafiknämnden får ett bra underlag på vad som kommer att göras i staden. Handlingsplanen borde därför föregås av ett beslutsunderlag i nämnden och inte endast via delegation.

Personalrekrytering och lokaler är ett ständigt återkommande problem. Vägvalet efterlyser en riskanalys av läget eftersom det nu signaleras i rapporten att det är väldigt svårt att rekrytera personer. Vad innebär det kostnadsmässigt för Trafiknämnden om man inte lyckas finna dessa personer och måste ta in konsulter till överpris? Detta måste säkras för att inte överskrida budgetramen. Likaså situationen för kontorslokaler.

Stadens inflytande över spårvagnstrafiken är ett problem efter skatteväxlingen med regionen. Göteborg stad borde ha full kontroll över investeringsramen för spårvagnstrafiken. Detta eftersom samverkan inte fungerar och det finns risk att regionens budget prioriterar bort angelägna investeringar i staden. Gällande leveransen av spårvagnar från Ansaldobreda borde det snarast presenteras vad för ekonomiska konsekvenser detta har på nämndens budget.

Enligt rapporten tappar kommunen parkeringsintäkter. En utredning borde tillsättas varför intäkterna för parkeringsavgifterna minskat och hur man ska kompensera Trafiknämndens budget med bortfallet.

I rapporten redovisas trängselskattens effekter. Dock utelämnas att trafiken ökar igen och att minskningen kryper tillbaka. Vägvalet efterlyser även en redogörelse vad som görs på gator som fått ökad trafik.

Ytterligare medel på 20 miljoner behövs till projektet Trygg Vacker Stadet. Vägvalet anser att Trygg Vacker stad ska avvecklas och att detta kan hanteras inom Park och Natur. Kostnadsökningen motiverar detta än mer. Vägvalet yrkade därför avslag till förslaget att utöka investeringsramen för projektet.

Nästa ärende handlade om koldioxidindex för Göteborg. Enligt tjänsteutlåtandet är det tydligt att det inte finns något standardiserat sätt att mäta koldioxidutsläpp för en stad. Det är inte ens tydligt om det ska mätas ur ett produktions- eller konsumtionsperspektiv. Tjänsteutlåtandet påpekar att det inte finns någon självklar metod att använda. Vägvalet anser att mål ska vara tydligt mätbara. Mål är värdelösa om man inte vet hur de ska mätas. Därför  borde tjänsteutlåtandet borde kompletteras och redogöras mer i detalj hur Trafikkontoret tänkt sig tillämpa olika metoder för mätning och redovisning. Även stadens kostnader om externa redovisningsprojekt och forskningsprojekt bör specificeras.  Vägvalet valde därför att yrka på återremiss. Något som alla övriga partier ställdes sig bakom.

Göteborg stad ska svara på remiss gällande Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Vägvalet har tidigare lämnat ett eget remissvar till Finansdepartementet den 10 februari 2013 och yrkade därför avslag till trafikkontorets förslag till förmån för vårt egna remissvar.  Läs vårt remissvar här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar