Trafiknämnden 30 oktober – Del 1

Detta sammanträde började med Trafiknämndens underskott. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

“Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Den största kostnaden för underskottet på 11,5 miljoner kr härrörs till Västsvenska paketet. Detta tas nu igen genom att dra ned på annat. Vad vi förstår så har Trafiknämnden både underfinansierats och dragit över sina kostnader för dessa åtgärder. Detta kan vi inte se som en regelrätt hantering för att hålla ekonomin i balans. En stor del i problematiken är att mer konsulttjänster krävs för att slutföra delar i det Västsvenska paketet. Om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.”

Vidare fortsatte vi med Trafiknämndens Budget för 2014. Vi lämnade följande yttrande:

Likt förra året när man läser budgeten för 2014 verkar det som att Trafikkontoret har fått för många mål och uppdrag att förhålla sig till. Så många att vissa blir lite svåra att förstå varför det ska ligga på Trafikkontoret. Exempel på dessa är: Bevara biologisk mångfald, miljömåltider, arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, tillgänglighet till kultur, prioritering av hyresrätter m.m.

Dock har trafikkontoret ändå ändrat på vissa målförklaringar till det bättre. T.ex. påpekade vi förra året att det var svårförståeligt hur Trafiknämnden ska nå målet att minska skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg genom att hastighetssäkra bostadsområden. Strategin från trafikkontoret är utveckla metoder för att få kunskap om och bättre beakta perspektivet i trafikkontorets verksamhet.

I årets budget blir det tydligare hur det s.k. hållbara resandet ska öka. Man ska minska biltrafiken till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Målet från förra året har blivit en strategi. Det uttrycks tydligt i budgeten: ”För att kollektivtrafikens och cykelns marknadsandel ska kunna ökas måste bilens framkomlighet begränsas i för kollektivtrafiken viktiga stråk.” Men ingenstans står det hur samhällsfunktioner ska anpassas till medborgarnas situation. Det är intressant att man ser bilen som ohållbart problem och inte som en del av lösning. Trots självmant minskad biltrafik sedan 1970-talet och ungdomars minskade användning fortsätter man med bilfientliga inslag.

Det råder personalbrist vilket börjar bli ett återkommande problem. När det kommer till mångfald så är det långt kvar att uppfylla andelen chefer med utländsk bakgrund.

Trafikkontoret begär ett utökat kommunbidrag på 52,5 miljoner kr varav 28 miljoner kr berör Västsvenska paketet. Vi skulle vilja se en sammanställning över kommande kostnader. För övrigt anser vi det anmärkningsvärt att man lägger denna budget då blockavtal 2 inte ännu är slutfört.

Vi tycker det är bra att man fördjupar utredningen om spårväg till Norra Älvstranden och Backa. Men vi anser att Västra Götalandsregionen inte ska vara en part i hanteringen av spårinvesteringar. Dessa medel borde flyttas till Göteborg stad för full kontroll av staden.

Det är stort fokus på cykel men vi vill påminna att inte glömma inte av alla andra trafikanters behov i staden. När det kommer till utökning (t.ex. Östra Hamngatan) av cykelfartsgator tycker vi att man först ska utreda om Västra Hamngatan verkligen blev så bra som man önskat. Att blanda transportslagen på detta sätt verkar inte vara den bästa lösningen.

I år finns ingen redovisning av underhållsskulden. Efter förfrågan har vi fått veta att denna kommer att redovisas i årsrapporten. Resurserna är inte högre 2014 än 2013 vilket medför att det ackumulerade underhållsbehovet kommer att öka. Detta anser vi borde hanteras per omgående i budgeten.

Projektet ”bangårdsförbindelsen” kan behöva omprövas då behovet är tveksamt. Nedsänkningen av E45:an är ingen förutsättning för nya Hisingsbron. Det är ett separat projekt som måste hanteras i särskild ordning i den mån ekonomin tillåter. Något avtal om nedsänkning har inte tagits av kommunfullmäktige.

Läs hela budgeten här.

Vägvalet lämnade även ett yrkande på att avveckla Trygg Vacker Stad då vi anser att detta projekt ska hanteras av Park- och naturförvaltningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • “Det är stort fokus på cykel men vi vill påminna att inte glömma inte av alla andra trafikanters behov i staden. När det kommer till utökning (t.ex. Östra Hamngatan) av cykelfartsgator tycker vi att man först ska utreda om Västra Hamngatan verkligen blev så bra som man önskat. Att blanda transportslagen på detta sätt verkar inte vara den bästa lösningen.”

    Vad tyder på att det inte blev så bra som önskat? Vad är inte bra? Vilka blev lidande när man “blandade” transportslagen, dvs märkte ut cykelbana i vägen?

  • Det ser närmast ut som om man försöker bränna så mycket som möjligt redan nu för att säga att det inte går att stoppa Västlänken och Trängselskatten.