Trafiknämnden 4 oktober – Del 1

Det mest anmärkningsvärda på detta sammanträde var att Trafiknämnden går back -11,7 miljoner kr enligt uppföljningsrapport 2. Stora delar beror på väsentliga delar till arbetet med det Västsvenska paketet. Trafikkontoret skriver att med anledning av denna negativa prognos kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag till anpassningsåtgärder. Läs uppföljningsrapporten här.

Ekonomiska konsekvenser och personalbrist börjar bli ett problem. Vid förra uppföljningsrapporten efterlyste vi en riskanalys av läget för att inte överskrida budgetramen. Nu är vi där och Vägvalet kräver nu omgående att detta genomförs. Vi vill veta vad som blir lidande i och med denna situation. Förslag om anpassningsåtgärder bör således även innehålla vad som prioriteras bort. Den rödgröna majoriteten lämnade en politisk analys vilket Vägvalet valde att inte ställa sig bakom då den saknade just det vi efterlyste.

Vidare anser vi att rapporten är ofullständig. Samtliga projekt bör särredovisas med budgeterat och upparbetat belopp, prognos för utfall och för avslutade projekt.

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Även detta påpekade Vägvalet vid förra uppföljningsrapporten borde utredas och hur man ska kompensera Trafiknämndens budget med bortfallet.

Precis som i förra rapporten saknas uppföljning av både måluppfyllelse och vissa nyckeltal. Det blir svårt som ledamot att göra en uppföljning.

Cykeltrafiken har ökat vilket är positivt med tanke på de satsningar som görs. Dock blir vi frågande till utbytet av mätutrustningen som Trafikkontoret själva påpekar innebär en viss osäkerhet i de redovisade siffrorna. Både detta och underlaget bör säkerställas så att Trafiknämnden kan förlita sig på statistiken.

Vi tycker det är bra att åtgärder av kanalmurarna är igång. Vi tycker även att det är bra med åtgärder för energieffektivisering för gatubelysningen. Läs Vägvalets yttrande i sin helhet här.

Ett andra ärende som också visar på att ekonomin i det Västsvenska paketet haltar var E45 Slakthusmotet. Trafikkontorets förslag tydliggör inte att förordade alternativet innebär att det saknas ca 160 miljoner kr för beaktandet av Göteborgs stads översiktsplan. Denna kostnad täcks inte av det Västsvenska paketet. Hur ska detta finansieras? Därför valde Vägvalet att tilläggsyrka  att godkänna förordad utbyggnad av E45 Slakthusmotet enligt alternativ 8 i Trafikverkets förstudie under förutsättningen att eventuell merkostnad betalas av staten. Läs tilläggsyrkandet här.

På förra mötet drog man tillbaka ärendet gällande överdäckning av Götaleden från nämnden. Förklaringen var att man ville säkerställa visa “saker” i tjänsteutlåtandet. Det råder tveksamheter gällande finansiering och detta var inte löst till detta möte heller.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Hade ett företag i privat regi skötts lika illa som Göteborgs Kommun har skött sina åtaganden när det gäller trafik hade det fått kasta in handduken för länge sedan.

  • Kia Andreasson lägger in en “slutreplik” på GPs debattsida där “Beroendet av bilen måste minska”, och så länge som kommunen vägrar att skapa en smidig kollektivtrafik utan hävdar att allt skall gå via centrum finns det ingen möjlighet till att bilismen kan minska. Det känns som om vi sitter med en situation av plågsamma trafikförsök ledda av just Andreasson.