Trafiknämnden 4 oktober – Del 2

Nästa ärende handlade om fiktiva P-köp, som tidigare bordlagts två gånger och som innebär att kommunen ibland kan få minska antalet parkeringsplatser vid nybyggen i utbyte mot att byggherren åtar sig att tillhandahålla mobilitetstjänster så att den totala tillgängligheten bibehålls. Byggherren betalar då en fastställd summa pengar till en fond som inte används till att bygga parkeringsplatser – ett s.k. fiktivt parkeringsköp. Tjänsteutlåtandet säger att uppdraget om att utreda fiktiva parkeringsköp är fullgjort. Och ärendet är fortfarande efter bordläggningen oförståeligt. Till exempel uppstår frågetecken då tjänsteutlåtandet beskriver att ”staden inte har tillämpat parkeringsköp på många år, men stadsbyggnads-, fastighets-, trafikkontoret och parkeringsbolaget kommer under året att utveckla formerna för detta”. Frågan blir då vad är det egentligen nämnden tar beslut på? Är det att uppdraget är fullgjort eller att kommunen ska tillämpa fiktiva parkeringsköp? Vägvalet kvarhöll sitt yrkande om återremiss för att klargöra dessa punkter innan beslut togs. Tyvärr röstades återremissen ned av de rödgröna efter votering. Läs hela yrkandet här

Även i nästa ärende om utredning av möjligheter för och konsekvenser att minska buller, miljö och hälsoproblem genom generellt sänkta hastigheter var det svårt att förstå vad beslutet handlade om. I ärendet stod nämligen att pilotprojekt ska ske inom den rödgröna majoritetens mål- och inriktningsdokument, d.v.s. på delegation. Detta är typexempel på hur ärenden hanteras utan politisk prövning, varför Vägvalet valde att tilläggsyrka att innan varje projekt genomförs så ska detta redovisas i Trafiknämnden och hanteras via sedvanlig beslutsordning. Att endast begränsa hastigheterna på större vägar utan lösningar är inte optimalt för stadens invånare. Det kan fungera på en enskild gata men kan få en ganska stor konsekvens på en större led. Viss diskussion uppstod direkt med representanter från Miljöpartiet som dels tyckte att det spelade mindre roll för restiden om man sänkte hastigheten, dels att man inte kan behandla alla trafikförordningar för staden i Trafiknämnden. Mitt svar på detta var att restiden var ju jätteviktig för Miljöpartiet när vi föreslog ringleden, Göta Ringen. Självklart ska inte en 30 km-prövning i ett tätbebyggt område vara föremål för nämnden, men t.ex. så ska kanske en led som Dag Hammarsköld vara det.

Kort information om remissrundan för Trafikstrategin. Det har inkommit flera svar från olika instanser. Vägvalet var enda parti som lämnat ett samlat remissvar till nämnden på deras förfrågan. Övriga partier har lämnat fragmenterat via olika nämnder eller grupperingar där de har politisk representation i staden. Intressant var även att Volvo Cars inte var tillfrågade från början om att lämna synpunkter på strategin. Den 27 november redovisas den slutgiltiga Trafikstrategin för att sedan beslutas den 18 december i Trafiknämnden. Läs Vägvalets remissvar här.

Kort redogörelse om Hisingsbron. Den håller på att bli försenad eftersom miljökonsekvensbeskrivningen har stött på patrull hos Länsstyrelsen. Detta eftersom Länsstyrelsen, trots att de varit med i diskussionerna från början, nu hakat upp sig på att det saknas tydlighet ifrån Göteborg stad om hur man ska säkra riksintresset för passerande båtar som år 2050 uppskattas bli 15 per dag. Idag passerar 4,6 båtar per dag. Enkelt är att staden svarar med att man vid det läget säkrar båttrafiken genom att öppna för dem och att det vid år 2050 kommer det med stor sannolikhet finnas ytterligare en överfart som säkrar transport och kollektivtrafik på land. Byråkrati i sin fulla prakt trots s.k. “samverkan” i förtida diskussioner mellan alla parter.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar