Trafiknämnden 4 september – Del 1

Höstens första sammanträde i Trafiknämnden inleddes med att ta beslut om S, MP, och V:s inriktningsdokument för byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden 2014. Då vi inte stödjer de åsikter som framförs lämnades ett yttrande om att vi inte stödjer inriktningsdokumentet.

Nästa ärende handlade om Trafikkontoret som på grund av fördyringar i projektet “Trygg, vacker stad” ville fördela om investeringsmedel på cirka 7 miljoner kr i projektet. Upprinnelsen till detta är att på sammanträdet den 30 april innan sommaren (dnr 89/13) begärde Trafikkontoret att utöka investeringsramen med 20 miljoner kr för Trygg, vacker stad. Denna begäran var Vägvalet enda parti i Trafiknämnden att yrka avslag på. Men likaså gjorde även kommunstyrelsen när förfrågan behandlades där. Kommunstyrelsens besked var att Trafiknämnden ska lösa finansieringen inom sin investeringsram. En ytterst intressant signal. Varför tar inte kommunstyrelsen ansvar då de själva initierat projektet? Projektet väcker flera frågor. Även om en förklaring till kostnadsökningen finns så förstår vi inte att Trafikkontoret gått vidare med projekt då det inte funnits säkrad finansiering. Finns det ingen kostnadskontroll? Vägvalet har tidigare påtalat att vi inte stödjer projektet “Trygg, vacker, stad”. Vi anser att vi börjar få mer belägg för att detta projekt bör avvecklas då kostnader ökar utan kontroll. Därför yrkade Vägvalet även denna gång avslag till förslaget, samt lämnade en reservervation.

Förra sammanträdet bordlade Vägvalet ärende om fiktiva P-köp då ärendet var svårförståeligt. Kommunen kan ibland minska antalet parkeringsplatser i utbyte mot att byggherren åtar sig att tillhandahålla mobilitetstjänster så att den totala tillgängligheten bibehålls. Byggherren betalar då en fastställd summa pengar till en fond som inte används till att bygga parkeringsplatser – ett s.k. fiktivt parkeringsköp. Tjänsteutlåtandet säger att uppdraget om att utreda fiktiva parkeringsköp är fullgjort. Det uppstår dock frågetecken då tjänsteutlåtandet beskriver att “staden inte har tillämpat parkeringsköp på många år, men stadsbyggnads-, fastighets-, trafikkontoret och parkeringsbolaget kommer under året att utveckla formerna för detta”. Frågan blir då vad är det egentligen vi tar beslut på? Är det att uppdraget är fullgjort eller att kommunen ska tillämpa fiktiva parkeringsköp? Vägvalet ville ha ett klargörande om detta och hade ett yrkande om återremiss. De rödgröna hade ett yrkande att godkänna och skicka ärendet vidare till byggnads- och fastighetsnämnden på remiss. Alliansen hade också flera utestående frågor och ville även de yrka på återremiss. Efter diskussion valde de rödgröna att bordlägga ärendet igen för att få ett klargörande till nästa möte om hur man ska gå vidare.

Ärende om överdäckning för omarbetning av Götaleden skulle behandlats men drogs tillbaka från fastighets, byggnads- och trafiknämnden av kontoren. Förklaringen var att man ville säkerställa visa saker i tjänsteutlåtandet. Det råder tveksamheter gällande finansiering och Vägvalet hade förberett ett avslagsyrkande i alla tre nämnderna. Läs avslagsyrkandet i sin helhet här.

Beslutsärenden gällande strategisk plan för att minska suicid (självmord) i Göteborg, felparkeringsavgift för överträdelse på laddplatser för elfordon och detaljplan för Götaverksgatan behandlades.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Göteborg befinner sig i utförslutning där politikerna (de flesta i alla fall) har tappat kontrollen och kontakten med verkligheten och laborerar runt utan att ha en aning.

  Detta med skjutningarna som har eskalerats har grundlagts mycket tidigare – man måste gå tillbaka till beslut för 20 år sedan för att finna orsakerna. Oftast har det att göra med ungdomar som samlas i gäng i brist på sysselsättning. Och detta har sin orsak i besparingar inom skola och fritid långt tillbaka. Det blir inte bättre av att skolan verkar ha blivit allt mindre fokuserad med åren, och utförslöpan upplever jag började någonstans med Lgr69 följt av SIA (Skolans Inre Arbete) som jag upplevde bara rann ut i sanden. Numera så kan inte lärare längre ha arbetsrum hemma för att ostört kunna rätta prov och förbereda lektioner utan måste vara närvarande på arbetsplatsen hela dagen – med ökad stress som följd.

  Under hela tiden så verkar status och löner för lärare sakta ha försämrats, med ett fritt fall i samband med kommunaliseringen av skolan.

  Ett annat “favoritämne” är bostadspolitiken i Göteborg där de kommunala bostadsbolagens inkomster inte gått till att bygga fler bostäder utan att istället finansiera andra verksamheter trots att bostadsbehovet varit stort och man kunnat förutspå ytterligare behov. Om oturen skulle varit framme genom att man byggt för mycket finns det alltid möjligheten att gallra ut fastigheter som är allt för dåliga av olika skäl. Och när det gäller bostadslöften som S slår sig för bröstet med – de har haft många år på sig att infria de löftena, vad säger att det kommer att ändra sig?

  Dessutom finns av någon anledning visionen hos politikerna att bygga extremt tätt nära älven – med de risker och olägenheter det innebär. Översvämmade fastigheter, allmänhetens tillgång till älvstranden o.s.v. Man vill också flytta ut verksamheter som anses vara “fula” eller “olämpliga” från områden där de funnits under längre tid, som t.ex. Ringön för att bygga bostäder där – men samtidigt är Ringön och Gullbergsvass de områden där miljötrycket från trafiken är som hårdast och det helt enkelt passar bättre med verksamheter som inte är lika störningskänsliga. Kanske skulle man fundera på att anlägga ett eventuellt nytt evenemangscentrum på Ringön istället och bygga bostäder där Scandinavium idag ligger, men det är nog allt för dyrt.

  När man väl byggt bostäder på ett ställe så dröjer det inte länge förrän det är dags för ändringar i trafikapparaten – vanligen till det sämre – för att “minska utsläppen”, “bullersänkande” eller “trafiksäkerhetsmässiga skäl”. Tittar man på E6:an och Söderleden där hastigheten gått från 90 till 80 så märker man att majoriteten är 90+, och skulle någon följa hastighetsgränsen så skapar det kaos. Ser man mot förmodan en polisbil så är det sällan de håller 80 heller – trots att de inte är under utryckning. Hastighetssänkningen upplevs som ett politiskt missfoster snarare än något som har betydelse – och verkar snarare vara ett försök att få kollektivtrafiken att verka bättre än den är.

  Tänk på att trafiklederna är de artärer som håller staden levande, kollektivtrafiken kompletterar, men kan inte ersätta eftersom den är för långsam. Dessutom är kollektivtrafiken allt för centralistisk och störningar på en linje påverkar i en del fall alla andra. Framförallt när det gäller spårvagn. Något som skulle kunna bättra på detta är en översyn av spårvagnslinjernas sträckning och även spårdragning samt att man vid de centrala delarna planskiljer kollektivtrafiken från övrig trafik. Idag så är det ganska betydande väntetid för kollektivtrafiken vid t.ex. Nordstan och Stampbroarna där det kan gå många minuter i väntan på att få komma fram till hållplatsläge. Detta kommer inte Västlänken att kunna råda bot på, möjligen skulle den tänkta viadukten över centralen påverka till viss del, men bara just vid Nordstan, inte vid Stampbroarna.

  En sak som oroar mig till viss del är Marieholmsförbindelsen – den ligger väldigt nära Tingstadstunneln, vilket gör att det finns stor risk att kopplingen mellan dessa blir stor och att en störning i den ena kan påverka den andra. Har man utrett detta nog? Något jag saknar är också en förbindelse över älven mellan Bäckebolsmotet och Lärjemotet. Idag är det rätt mycket omväg för de som bor utefter Gråbovägen och skall till Backa – en bro skulle kunna minska trycket både norröver och söderöver.

  Den allmänna känslan just nu när det gäller Göteborg är att staden är Sveriges motsvarighet till Detroit eller Chicago. Det finns områden som jag upplever som mindre lockande att ens passera.

 • Hörde nyss intervju med Anneli Hulthén där det kom fram till krav på skärpt vapenlagstiftning, men det riskerar att bli väldigt tandlöst och gå ut över fel personer.

  Det är bättre att tillämpa de lagar som finns och dessutom inte lika lättvindigt sätta misstänkta på fri fot efter förhör även för småbrott, utan hålla kvar dem i större utsträckning. Idag känns det nästan löjligt när somliga släpps ut efter bara några timmar varpå de kan fortsätta med brott. Har man gripit någon är det väl också lika bra att se efter om personen kan kopplas till fler brott utanför gripandet? Det skulle kanske förbättra statistiken för uppklarade och lagförda brott.

 • @NH Nu har jag lite svårt att se vad dessa kommentarer har att göra med ovan inlägg. Vi har en sida på bloggen där man kan dela med sig om sina åsikter http://www.nejtrangselskattgbg.se/uttryck-din-asikt-har/.

  För övrigt när det gäller skottlossningarna så finns det flera faktorer som lett fram till denna utveckling i Göteborg som beror på flera saker. Ett är att vapen är lättillgängligare efter bl.a. Balkankrigen i Europa som medfört till ett stort överflöd. Ett annat är den segregation som finns i staden där vissa ungdomar hamnar snett i livet. Man ska ju inte glömma att väldigt många faktiskt också gör rätt ifrån sig. Det krävs nog rätt mycket för att få ordning på problemet på alla fronter och det är inget som kan lösas över en natt. Det viktiga är att man verkligen börjar agera och tar problemen på allvar.

 • Fast, det är väl bara att gratulera Kia och Anneli, att de skapat trängselskatten ,kulregnets och blodpölarnas stad efter 20 år av rödgrönt vanstyre.
  Trygg, vacker , stad – patetiskt, visar bara vilken fantasivärld de lever i.

 • Jag anslöt till temat ”Trygg, vacker stad”, därav synpunkterna och vandrade vidare i temat.

  Poängen är att de sittande Kia och Anneli är ute och cyklar på mer än en front – och fortsätter egentligen bara där deras företrädare började.

 • Det finns en långsökt koppling till den indirekta orsaken till skjutningarna, den okontrollerade och slapphänta massinvandringen från tredjevärlden länder. Det är samma skygglappar som ligger till grund att befolkningstillväxt genererar trafik och tillväxt oavsett orsak.

  Det är samma parti, MP som är helt ute i det blå i båda frågor.